(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji. Otevírám rozpravu. V ní jako první bych dal prostor paní senátorce Soně Paukrtové. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Dobrý den, pane místopředsedo, dámy a pánové. Senát, jak tady již bylo řečeno, 25. 1. letošního roku schválil návrh, který přišel ze Sněmovny, s pozměňovacím návrhem, kde se do výčtu statutárních měst zařazuje také město Jablonec nad Nisou.

Dovolila jsem si takový pozměňovací návrh předložit z následujících důvodů: Byť nejsou stanovena kritéria pro zařazování statutárních měst, co se týče velikosti, je město Jablonec nad Nisou srovnatelné s dnes již zařazenými statutárními městy, jako je Mladá Boleslav, Prostějov, a další kritéria v zásadě nejsou. Já se domnívám, že statutární města jsou ta města, která jsou významnými městy České republiky, což podle mého názoru Jablonec nad Nisou jako město bižuterního průmyslu, světově proslulého bižuterního průmyslu, jako jediné město mincovní v České republice, jako město významných sportovců splňuje.

Návrh jsem předložila ještě z jiného důvodu. Město Jablonec, jak jistě víte, žije a působí v poměrně tvrdých klimatických podmínkách, v letošní zimě obzvlášť patrných, a město Jablonec má zapotřebí řešit například městskou hromadou dopravu ve spolupráci s okolními obcemi. Výkon veřejné správy by se významně racionalizoval, pokud by jednotlivé obce zvážily možnost státi se částmi města Jablonce. Navíc některé části Jablonce usilují o větší samostatnost a také by uvítaly vlastní zastupitelstvo. To je však možné pouze tehdy, pokud by se město Jablonec stalo statutárním městem.

Takže vás velmi prosím o podporu senátního a mého návrhu. V závěru bych ještě ráda řekla, že z 59 senátorů přítomných při hlasování se pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu vyslovilo 53.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní senátorce a ptám se, kdo dál do rozpravy. Ještě prosím pana poslance Skokana.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já připojil k podpoře návrhu, který k nám přichází ze Senátu, a to nejenom aby město Prostějov bylo statutárním městem, ale také město Jablonec nad Nisou. Jak už zde bylo řečeno, Jablonec nad Nisou splňuje veškeré požadavky ať co se týká velikosti, historie, ale také významu v regionu a jistě umožní i samosprávě, která působí na jeho území, lepší spolupráci včetně již zmíněných částí statutárního města, které by potom měly právo a možnost mít vlastní zastupitelstvo a přitom být zároveň součástí Jablonce nad Nisou. Myslím si, že toto rozhodnutí, tak jak ho přijalo 53 senátorů z 59, tak že přijme i většina zde přítomných poslanců a poslankyň, a za Jablonec nad Nisou vám předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo další vystoupení v rozpravě. Další přihlášku nemám žádnou, takže můžeme ukončit rozpravu a budeme hlasovat. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zvoním ještě na poslance, aby dorazili, pokud chtějí hlasovat.

 

 

Budu číst návrh usnesení, který budeme hlasovat nejprve: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 395/4 ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 395/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 114, přihlášeno je 179 poslanců, pro hlasovalo 157, proti 9. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas.

 

Prosím paní senátorku Paukrtovou, která mě žádá o slovo.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Já vám za město Jablonec všem moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My také děkujeme a můžeme ukončit bod číslo 79.

 

Máme bod číslo

80.
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/4/- vrácený Senátem

Senát vrátil zákon s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 401/5. Vítám tady senátora Miroslava Nenutila.

Prosím, aby se za navrhovatele vyjádřil nejdřív poslanec Michal Doktor jako první. Prosím tedy o jeho slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Budu ve svém komentáři velmi, velmi stručný. Cítím jako svou povinnost poděkovat zástupcům Senátu, resp. panu senátoru Nenutilovi, za způsob, kterým byla projednán věc, kterou nehodlám v detailu znovu komentovat, na půdě Senátu. Osobně panu senátoru Nenutilovi chci poděkovat za to, že při projednávání této věci předložil auditoriu senátorů a senátorek dostatek důkazů, které podtrhly závažnost věci, v níž je zjednávaná náprava ve smyslu vypořádávání restitučních nároků v přímé dědické linii.

Jako předkladatel, resp. zástupce předkladatelů, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby s ohledem na usnesení Senátu, které je nám zasláno k rozhodování, rozhodla ve prospěch sněmovního tisku 401/5, neb obsahuje lépe formulované přechodné opatření, které učiní návrh lépe vymahatelným a spravovatelným.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce se k usnesení Senátu vyjádřit také zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jaroslav Lobkowicz? Vypadá to, že ano. V tom případě prosím pana poslance, aby také řekl své.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, po prostudování pozměňovacích návrhů, které vznikly v Senátu, jsem přesvědčen o tom, že senátní verze je o něco lepší, než byla verze naše, než byla verze navrhovatelů a zemědělského výboru. Proto se přimlouvám za to, abychom přijali senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám rozpravu a požádal bych pana senátora Nenutila, aby v ní vystoupil jako první. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Předně chci říci, že si Senát váží iniciativy předkladatelů novely tohoto zákona. Podobně jako tady vystupoval pan poslanec Doktor, já mu chci poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího, i jeho kolegům, za součinnost, se kterou jsme potom spolupracovali na přípravě pozměňovacího návrhu, když naše legislativa tam našla některé technické nedostatky a po domluvě s předkladateli jsme se domluvili na upřesnění osob, ke kterým by se návrh tohoto zákona měl vztahovat. Pozměňovací návrhy máte před sebou, takže jenom naprosto laicky řeknu, že oprávněný nárok bude mít manžel, partner nebo sourozenec osoby oprávněné. A dále, v přechodných ustanoveních se bere v potaz také rozhodnutí Ústavního soudu a stanovuje se tam účinnost tohoto zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP