(16.40 hodin)
(pokračuje Sekaninová)

Jsem však přesvědčena, že dosavadní úprava, podle níž distribuci tkání a buněk má zajišťovat jen subjekt mající status zdravotnického zařízení, je správná a odůvodnitelná s ohledem na závažnost dané problematiky, tj. manipulaci s lidskými tkáněmi a buňkami. V daném případě lze též vyslovit pochybnosti, zda předkladatelem uvedený důvod, pokud jde vůbec o skutečný důvod, může být relevantní pro přijetí právní úpravy, podle níž manipulovat s lidskými tkáněmi a buňkami určenými pro použití u člověka může právnická nebo podnikající fyzická osoba, která není zdravotnickým zařízením.

Poukazuji na to, že podle nově schváleného zákona o zdravotních službách účinného od 1. dubna 2012 se zdravotní službou rozumí také zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka. V této souvislosti je s podivem, že sám navrhovaný zákon ani nestanoví konkrétní kritéria a předpoklady odborné způsobilosti příslušného žadatele o povolení k distribuci tkání a buněk.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žijeme v době, která hledá, co všechno z života lidského i z člověka samotného možno zpeněžit. A doba si jasně odpovídá, že všechno. Navrhovaná novela začíná podivně termínem "přeprava" a dále už plynule pracuje pouze s termínem "distribuce". Přepravce se tak povyšuje na dodavatele a distributora a vyvádí zdravotní materiál mimo zdravotnictví do volné, byť odborně jaksi regulované, soutěže přepravců, dodavatelů, distributorů a třeba i překupníků.

Pokud cílem navrhované novely je rozšířit dosavadní možnosti distribuce tkání a buněk, tak tento cíl bude naplněn k 1. dubnu 2012 zákonem o zdravotních službách, který jasně definuje, že zdravotní službou se rozumí také zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka.

Proto vás, vážení poslanci, žádám, abyste ve smyslu usnesení přijatého Senátem zamítli tento návrh zákona, protože opět se v této novele projevuje rys nedůvěryhodnosti a zneužitelnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A teď jsme stále ještě v rozpravě, takže se ptám, kdo se do rozpravy hlásí. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Já zagonguji, aby se všichni mohli zúčastnit. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Ten počet hlasů už je nastaven. Myslím, že můžeme přednést návrh usnesení. Můžeme? Asi, ano.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 425/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 113, přihlášeno 177, pro hlasovalo 161, proti 4. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat v tomto znění.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 78. Já jenom přečtu, že poslanec Smýkal se přihlásil o slovo s upřesněním. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, rád bych upřesnil své hlasování, resp. záznam o mém hlasování, a to hlasování číslo 109 a hlasování číslo 111. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne. Prosím tedy o opravu. Nezpochybňuji však hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Já tedy přejdu k dalšímu bodu. Tím je

79.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 395/4/- vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož usnesení jsme obdrželi jako tisk 395/5. Tady by měla být přítomna - a je - paní senátorka Soňa Paukrtová, takže ji vítám.

Teď bych poprosil, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu nejdřív vyjádřil poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, dám nejdřív slovo jemu. Pane poslanče, máte slovo jako první. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná si vzpomínáte, že před časem jsme ve Sněmovně schválili novelu zákona o obcích, která byla velmi jednoduchá, protože se týkala pouze jednoho paragrafu tohoto zákona, konkrétně § 83 a odstavce 2 v tomto paragrafu. Tato novela spočívala v tom, že poslední věta tohoto odstavce zmíněného paragrafu se vypustila. Já si ji dovolím citovat. Tato věta, která se vypouští, zní takto: "O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování o této záležitosti, rozhodne tento orgán obce."

Připomenu ještě, že cílem této navržené úpravy je plné sjednocení úpravy střetu...

Vážený pane místopředsedo, můžete umravnit, prosím vás, poslance ODS?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Umravním, umravním poslance. (Zvonek.) Já vás vyzývám všechny ke zklidnění a doufám, že se to zlepší. Prosím, můžete.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Takže já si dovolím ještě to zdůvodnění jednou přednést, jednou zopakovat. Zní takto: Cílem navržené úpravy je plné sjednocení úpravy střetu zájmů u členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev krajů a zastupitelstva hl. m. Prahy, jakož i u veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona o střetu zájmů. Přijetím této úpravy současně dojde k nastavení rovných podmínek výkonu funkcí u členů všech zastupitelstev územních samosprávných celků, a tím i k posílení právní jistoty při podezření ze střetu zájmů.

V druhém čtení tohoto zákona, této novely, ve Sněmovně byl k této novele přičiněn ještě pozměňovací návrh poslance Fialy, který spočíval v tom, že město Prostějov by se mělo stát statutárním městem. I tento pozměňovací návrh byl schválen ve třetím čtení ve Sněmovně. Při projednávání této novely zákona o obcích v Senátu byl předložen paní senátorkou Paukrtovou nový pozměňovací návrh, který se týkal toho, aby město Jablonec se stalo rovněž statutárním městem. A to je ten důvod, proč se tento zákon, tato novela, vrací k nám zpět do Sněmovny.

Chtěl bych jenom za předkladatele říci, že proti tomuto druhému pozměňovacímu návrhu, tedy pozměňovacímu návrhu, který se týká města Jablonec, navrhovatelé nemají námitek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Také děkuji. Nyní k usnesení Senátu by se mohl vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já také - jako pan zástupce navrhovatele - souhlasím s pozměňovacím návrhem, který sem poslal Senát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP