(17.00 hodin)
(pokračuje Nenutil)

Dámy a pánové, nemíním se tady dál rozvádět obsah tohoto zákona. Použiji jenom pro ilustraci nebo pro pochopení těch, již se přímo zákonem nezabývali, citaci jedné pražské soudkyně, která řešila kauzu, když se děti domáhaly svého práva po svém otci. Cituji: "Proč jste nepočkala, až tatínek umře? To by se na vás restituční tečka nevztahovala." Iniciativa vašich kolegů toto napravuje a my jsme to trošku upřesnili.

Nemám teď po ruce přesné hlasování, jak prošel pozměňovací návrh v Senátu, ale mohu říct, že to bylo absolutní většinou, téměř všemi přítomnými, a jak se nemoderně říká, napříč politickým spektrem.

Ještě jednou děkuji za přednesený návrh a součinnost s panem poslancem Doktorem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Teď se ptám, jestli ještě někdo vystoupí v rozpravě. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Návrh usnesení zní takto... Ještě tedy chvilku počkám. (Poslanci přicházejí do sálu.)

 

Přečtu tedy návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 401/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 401/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Máme hlasování pořadové číslo 115, přihlášeno je 181 poslanců, pro hlasovalo 150, proti 25. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Poděkuji panu senátorovi, předkladateli, navrhovateli a ukončíme projednávání bodu.

 

Další bod je bod

81.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/3/- vrácený Senátem

Senát vrátil tento návrh s pozměňovacími návrhy, máme to jako tisk 416/4. Vítám tady pana senátora Vítězslava Jonáše. A možná za navrhovatele k usnesení Senátu bych nyní požádal pana ministra průmyslu Martina Kubu, aby se vyjádřil jako první.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové ministři, po projednání v Senátu je vám znovu předkládán návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Domnívám se, že není nutné návrh blíže představovat, protože si myslím, že jste s ním všichni byli seznámeni při jeho předchozím projednávání jak ve výboru, tak i při prvním a druhém čtení.

Rád bych se vyslovil k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Senát jich uplatnil celkem 11, z toho 10 upřesňujícího charakteru. Pokud jde o tyto pozměňovací návrhy, i bez jejich přijetí bude aplikace zákona poměrně bezproblémová.

Poslední pozměňovací návrh má věcný charakter. Ten navrhuje stanovit povinnost státu hradit náklady spojené s výkonem přenesené působnosti v oblasti systému hospodářských opatření pro krizové stavy a s tímto návrhem z několika důvodů navrhuji nesouhlasit.

Za prvé, předložený návrh zákona nevyžaduje zvýšené nároky ze strany samospráv na finanční zdroje. Rozsah úkolů ukládaný krajským úřadům, hejtmanům, obecním úřadům, obcím s rozšířenou působností a starostům se ve své podstatě shoduje s úkoly, které již tyto subjekty v dané problematice podle dosavadní právní úpravy vykonávají. Povinnost uloženou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zpracovat plán nezbytných dodávek pak primárně zakládá krizový zákon. Zakládat v předloženém návrhu povinnost státu uhradit uvedeným subjektům náklady na výkon jejich přenesené působnosti by bylo nekoncepčním zásahem do právního řádu, neboť v mnoha jiných zákonech je stanovena řada dalších úkolů daným subjektům a tyto zákony rovněž neobsahují způsob jejich úhrady. Navrhovaná úprava by znamenala trošku nelogické vybočení ze systému finanční zainteresovanosti státu na výkonu přenesené působnosti, a to tím, že by kraje a obce mohly i ve své podstatě přijímat opatření ve větším rozsahu, než by konkrétní situace vyžadovala, a hradil by to stát, což z mého pohledu by skutečně zvláště v krizových stavech mělo zůstat na rozhodnutí dané samosprávy.

Za důležité považuji dále upozornit na skutečnost, že otázka zakotvení financování výkonu přenesené působnosti v oblasti krizových stavů byla v Poslanecké sněmovně řešena v souvislosti s projednáváním poslední novely krizového zákona a rovněž v tomto případě nebyla přijata.

Vzhledem k tomu, co jsem zde uvedl, navrhuji, abychom předložený zákon schválili ve znění, které odešlo z vaší dolní komory, Sněmovny, do Senátu, tedy navrhuji s pozměňovacími návrhy nesouhlasit a naopak podpořit návrh v původním znění. Děkuji za pozornost. (Hluk v sále!)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana zpravodaje Jana Čechlovského, jestli by se k tomu vyjádřil. Nechce. V tom případě otevírám rozpravu a slovo uděluji senátorovi Vítězslavu Jonášovi. Prosím.

 

Senátor Vítězslav Jonáš: Vážený pane předsedající, pane ministře, milé kolegyně a kolegové z Poslanecké sněmovny, Senát na své 16. schůzi v 8. funkčním období dne 26. ledna hlasováním rozhodl počtem hlasů 48 z přítomných 49 senátorů o vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Proti nehlasoval žádný senátor.

Já odůvodním pozměňovací návrhy, nicméně v pozměňovacích návrzích 1 až 10, jak řekl pan ministr, není žádný rozpor. V zájmu odstranění výše uvedených nesrovnalostí se navrhuje v pozměňovacích návrzích, aby písm. c) bylo upraveno tak, že by zahrnovalo pouze hejtmany krajů a starosty obcí s rozšířenou působností s tím, že krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zůstanou zahrnuty v pojmu správní úřad. V písmenu b) se dále navrhuje, aby byl v textu návrhu zákona podle pojmu správních úřadů doplněn i hejtman a starosta obce s rozšířenou působností v těch případech, kdy jim svědčí pravomoc v souladu s navrženými ustanoveními § 7 a 8. Tam, kde tento pojem není v tomto směru rozšířen, došlo k zohlednění věcného záměru navrhovatele vyjádřeného v rámci projednávání návrhu zákona v Senátu.

Cílem pozměňovacích návrhů je odstranění jakýchkoliv pochybností, kterých orgánů územních samosprávných celků se zákon týká, a ztvárnit precizní záměr navrhovatele. Za tímto účelem musela být upravena i některá ustanovení zákona, která nebyla navrhovatelem dotčena.

K pozměňovacím návrhům 3 až 6. Zavedená legislativní zkratka "správní úřad" v § 1 odst. 2 písm. b) je v ustanoveních § 2 odst. 1 písm. j) v bodě 1 a § 19 odst. 3 použita nevhodně, neboť zahrnuje také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kterým nenáleží přístupnost hospodařit s objekty infrastruktury ve vlastnictví České republiky. Z tohoto důvodu je vhodné slova "správní úřad" nahradit výčtem konkrétních subjektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP