(18.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych načíst jednu legislativně technickou úpravu, opravdu velmi krátkou. Do článku 24 bych chtěl vložit jen číslici 7, a to v této podobě: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. 3 a čl. 22 bodu 6, mnou avizovaný bod číslo 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dál se hlásí někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím rozpravu a slovo dostává pan zpravodaj s návrhem procedury.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Takže k tomuto návrhu zákony byly předloženy dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh pod písm. A poslankyně Langšádlové a druhý pod písm. B kolegy Suchánka. Nejdřív bych nechal hlasovat o legislativně technickém návrhu kolegy Suchánka a poté navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 451/2 pod písm. A a zvlášť pod písm. B a poté navrhuji hlasovat o vládním návrhu zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Čili jsou navrženy čtyři kroky: legislativně technické úpravy, písm. A, písm. B a celek. Má někdo protinávrh k této proceduře? Nehlásí se nikdo.

Zahajuji hlasování číslo 8. Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

V hlasování číslo 8 přítomno 135, pro 107, proti 4. Proceduru jsme schválili.

 

 

Nejprve tedy legislativně technické úpravy. Prosím stanoviska. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování číslo 9. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 9 přítomno 135, pro 77, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším návrhem. Písm. A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru. Stanoviska prosím. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 10 přítomno 134, pro 99, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasování o písm. B. Prosím stanoviska. (Zpravodaj souhlasí, ministr spíše nesouhlas.)

Zahajuji hlasování číslo 11. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 11 přítomno 136, pro 35, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o finanční správě České republiky, podle sněmovního tisku 451, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ještě legislativa, prosím. (Zpravodaj P. Svoboda se radí s legislativou o dalším postupu.)

Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Ještě k proceduře prosím. Vzhledem k tomu, že nebyl schválený bod B pozměňovacího návrhu, tak tím pádem schválené leg. tech. jsou bezpředmětné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou bezpředmětné. Ano. Rozumíme tomu. Námitka proti takovému konstatování není. Teď jsme před závěrečným hlasováním. Návrh usnesení jsem již přečetla.

 

Zahajuji hlasování číslo 12. Táži se, kdo souhlasí s přijetím vládního návrhu zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty. Kdo je proti?

V hlasování číslo 12 přítomno 136, pro 79, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím bod 2 sněmovní tisk 451.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 3, kterým je

3.
Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 452/ - třetí čtení

Pan ministr Kalousek zůstává, zpravodaj rozpočtového výboru je pan poslanec Josef Cogan. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 452/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Šincl. Má slovo jako první.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě než přistoupíme k závěrečnému hlasování o podaných pozměňovacích návrzích a celém zákonu o Celní správě České republiky, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k tomuto návrhu. Nebudu vás okrádat o čas, a tak budu stručný a věcný.

Abych nebyl odkázán jen na důvodovou zprávu daného tisku, snažil jsem se, jak je mým zvykem, zjistit informace přímo v praxi, u zdroje. Například u pracovníků celní správy v Olomouckém kraji a kraji Plzeňském, za což jim tímto děkuji. K danému návrhu mám tyto výhrady.

Schválením vládního návrhu dojde v konečném důsledku k drastickému zúžení sítě poboček celní správy, například zrušení Celního úřadu v Krnově, Svitavách nebo v Klatovech. Dojde ke ztížení dostupnosti celních služeb pro občany a podnikatele v již tak těžce zkoušených regionech. Vládní návrh totiž ruší stávající celní ředitelství a celní úřady, nově vytváří 14 krajních celních úřadů a Celní úřad Praha-Ruzyně na mezinárodním letišti.

Návrh mlhavě předpokládá v místě zrušených celních úřadů zachování územních pracovišť. Nicméně důvodová zpráva a ani jiný doprovodný materiál neobsahuje výčet, seznam těchto územních pracovišť. Zrušení celních úřadů bez náhrady nebo omezení poskytovaných služeb v jednotlivých regionech a neuvedení jasných nástupnických pracovišť povede podle mne ke zmatkům ve správě cel a daní, jakož i dalších kompetencí, tedy v konečném důsledku dojde ke zhoršení dostupnosti celních služeb pro občany a podnikatelské subjekty. Je důležité, aby uživatelé celních služeb a dovozci, vývozci nebo daňoví poradci a daňové subjekty věděli přesně, kde jsou pobočky celních úřadů. Samozřejmě tedy bude jasné, i kdo je vedoucím územního pracoviště a kdo je partnerem pro jednání a kdo je zastupuje navenek.

Jde mi tedy o doplnění § 6 návrhu odst. 6 zákona tak, aby byla pracoviště stanovena vyhláškou Ministerstva financí. Obdobnou úpravu nicméně předpokládá i vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky, kde dnešní finanční úřady nahradí územní pracoviště. Obdobný princip je nutno zachovat i v zákoně o celní správě.

Rovněž si dovolím další připomínku týkající se legislativního procesu při přípravě zákona. Z veřejně prezentovaného stanoviska odborové organizace celníků, podnikového výboru odborové celní správy České republiky, totiž vyplývá, že v průběhu přípravy zákona nedošlo k řádnému, resp. k žádnému vypořádání předložení připomínek odborové organizace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP