(19.00 hodin)
(pokračuje Šincl)

Další připomínka směřuje k tomu, že o připravovaných změnách nejsou dostatečně informováni zástupci podnikatelských subjektů, to je Hospodářské komory, speditéři nebo dopravci. Nejsou poskytnuty dostatečné záruky, že nedojde ke snížení dosavadního komfortu poskytovaných služeb pro hospodářské subjekty v dovozu a vývozu zboží i správy daní, což v současných podmínkách nastupující krize rozhodně těmto subjektům neprospěje.

Účinnost zákona je navrhovaná dnem 1. 1. 2012, pane ministře. Nicméně je nutno konstatovat, že tak zásadní změna, jako je přechod z třístupňové struktury řízení na dvoustupňový model, vyžaduje provedení celé řady nutných vnitřních změn, od hospodářských až po provedení úprav používání programových aplikací nejen u celníků, ale i u dovozců a vývozců. A toto samozřejmě provedeno a připraveno není. Tato ukvapenost změn v konečném důsledku povede jednoznačně k propadu příjmů státního rozpočtu, zejména v oblasti cel a spotřebních daní, které celníci vybírají. Samozřejmě tak zásadní a ukvapená změna v organizaci celní správy povede k vytvoření dalšího prostoru pro daňové úniky.

Z výše uvedených důvodů by bylo asi nejmoudřejší posunout účinnost celého zákona aspoň o rok a vše dopracovat tak, aby uvedené nedostatky byly odstraněny. Jsem ovšem realista a jako člen opozice vím, že moc šancí u koalice na přijetí takového návrhu nemám.

Protože mi záleží na celní správě a chci aspoň trochu pomoci, proto jsem připravil a předložil aspoň malý pozměňující návrh, který řeší aspoň ten největší problém. Věřím, že při hlasování na chvíli zapomenete na to, že jsem z opozice, a můj návrh podpoříte. Ne pro mne, ale pro dobré fungování celní správy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, vám, pane poslanče. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje o návrh procedury. Pan poslanec Cogan má slovo.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, k vládnímu návrhu zákona o celní správě nebyl předložen žádný návrh na zamítnutí návrhu, proto přikročíme ke klasické proceduře. Ta procedura by byla taková, že bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který přišel k bodu A jako celku, a následně o bodu B, pozměňovacím návrhu poslance Ladislava Šincla, následně bychom hlasovali o návrhu jako celku.

Rád bych se jenom krátce vyjádřil, jak kolega Šincl tady zmínil to posunutí účinnosti, tak právě v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru v bodu A6 je navržena posunutá účinnost z roku 2012 na 2013. Takže tento návrh, nebo diskusní příspěvek je akceptován v návrhu rozpočtového výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Návrh procedury zní: Nejprve hlasování o bodu A, poté o bodu B a závěrečné hlasování o celku. Myslím, že o tomhle nemusíme hlasovat, je to poměrně jednoduché. Proto prosím nejprve stanoviska k písmenu A, které budeme hlasovat jako celek. Stanovisko zpravodaje a pana ministra prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Ptám se, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pod písmenem A. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 131, pro 99, proti 7. Tento návrh jsme přijali.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Josef Cogan: Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem tedy chtěl říci neutrální, pane poslanče, ale když té dobré vůle tady bylo tak málo, tak já to doporučuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 14 přítomno 132, pro 118, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu jako o celku. Takto zní návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Celní správě České republiky, podle sněmovního tisku 452, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

Zahajuji hlasování číslo 15. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto zákona. Kdo je proti?

V hlasování číslo 15 přítomno 132, pro 72, proti 21. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali bod 3, sněmovní tisk 452 ve třetím čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 453/ - třetí čtení

Zůstává jak pan ministr, tak pan zpravodaj. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 453/2. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týče zákona souvisejícího s přijetím zákona o Celní správě České republiky, tak byl předložen jeden pozměňující návrh, který přišel z rozpočtového výboru. Je to pozměňující návrh A, takže procedura bude jednoduchá. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu rozpočtového výboru a následně o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Není.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o písmenu A jako o celku. Prosím stanoviska. (Zpravodaj kladné. Ministr souhlas.)

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je, prosím, pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 16 přítomno 131, pro 95, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, podle sněmovního tisku 453, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 17. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 přítomno 131, pro 73, proti 19. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 4, sněmovního tisku 453. Končím tím také, dámy a pánové, 31. schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za spolupráci, přeji příjemný večer.

 

(Schůze skončila v 19.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP