Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2011 v 18.40 hodin
Přítomno: 173 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní. Schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 49 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 7. listopadu 2011.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo uvedeno na 30. schůzi, a totéž platí pro omluvy.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Lenku Kohoutovou a paní poslankyni Kateřinu Konečnou za ověřovatelky této schůze. Má někdo jiný návrh a ověřovatele? Nemá.

Prosím ještě, abyste se všichni přihlásili.

 

Zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelkami této schůze byly paní poslankyně Lenka Kohoutová a paní poslankyně Kateřina Konečná. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 97, pro 85, proti 1. Konstatuji tedy, že jsme ověřovatelkami 31. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Lenku Kohoutovou a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Omluvy, jak jsem řekla, jsou shodné s omluvami sdělenými na 30. schůze.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Nelze také rozšiřovat schválený pořad schůze.

Je ze přihlášen pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, konstatuji, že poslanci nebyli vyrozuměni nejméně pět dnů předem o svolání této schůze, jak ukládá § 51 odst. 6. Navrhuji tedy odročení do té doby, než bude tato lhůta splněna.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je zde návrh na odročení. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu, abych mohla zahájit toto hlasování. Prosím o chvíli trpělivosti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Koníčka. Kdo je proti této námitce?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno 118, pro 42, proti 57. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Gazdík.

 

Ještě prosím k pořadu schůze - hlásí se někdo k pořadu schůze? Pokud ne, nechám nejprve hlasovat o celém návrhu pořadu 31. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 3 přítomno 122, pro 76, proti 16. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Pan poslanec Gazdík má slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si navrhnout, aby Sněmovna vyčlenila pro třetí čtení i jiné hodiny, než je 9. až 14. hodina. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 4. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 4. Přítomno 123, pro 69, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Gazdík další návrh.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, jménem tří koaličních poslaneckých klubů, ODS, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných, navrhuji, aby Sněmovna jednala a hlasovala o návrzích zákonů, pozměňujících návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu i po 19. hodině i po 21. hodině.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 5. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 5. Přítomno 127, pro 71, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Budeme se věnovat prvnímu ze schválených bodů pořadu schůze. Je to

1.
Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím též zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Svobodu. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 450/2.

Otvírám rozpravu a ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Písemné přihlášky nemám. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a přednášel poté jednotlivé návrhy, vyjádřil se k nim. O vyjádření požádám také pana ministra.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže ke sněmovnímu tisku 450, což je vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky, procedura bude docela jednoduchá, protože máme tady pouze jediný pozměňující návrh, který víceméně pouze upřesňuje některé detaily tohoto návrhu. Já v tomto případě budu navrhovat nejdříve hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu, který mimochodem byl odsouhlasen a doporučen rozpočtovým výborem ke schválení. Poté budu doporučovat hlasovat o vládním návrhu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili návrh procedury je A - pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru číslo 183, to v jednom hlasování. Poté návrh zákona - celek. Má někdo něco proti takto navržené proceduře? Je námitka? Není.

Prosím o první návrh. Pan zpravodaj.

 

Hlasujeme o písmenu A a já prosím stanoviska. (Zpravodaj: Doporučuji.) Pana ministra prosím. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování číslo 6. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 6. Přítomno 133, pro 102, proti 4. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Přikročíme nyní k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Finanční správě České republiky, podle sněmovního tisku 450, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7. Přítomno 134, pro 76, proti 24. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 1, sněmovního tisku 450 ve třetím čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 2. Je to

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Zůstává jak pan ministr, tak pan zpravodaj. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 451/2.

Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP