(9.20 hodin)
(pokračuje Farský)

Následně se uskutečnily schůzky zástupců všech politických stran zastoupených ve Sněmovně a formovali jsme základní premisy, ty, které jsou obecně známé a u nichž nebylo tak složité se nad nimi shodnout. Pro mě jako parlamentního nováčka byla až překvapivá shoda napříč politickými stranami v tématech, která mnohdy spíše rozdělovala.

V květnu 2011, v polovině, potom přišel tento bod na projednání rozpočtového výboru. V rozpočtovém výboru byl přijat vládní návrh jako základ s tím, že byla předložena i oponentní zpráva menšiny. Oponentní zpráva menšiny byla takto přijata z důvodu, že se nám nepodařilo získat nadpoloviční většinu, a to o jeden hlas. V rozpočtovém výboru pro toto hlasovalo 11 z 22 přítomných.

Já bych se na tomto místě chtěl dodatečně omluvit kolegům, protože komplexní pozměňovací návrh, který je tou oponentní zprávou menšiny, byl skutečně v té finální verzi předložen na poslední chvíli, a tak chápu, že u takto složité, komplikované a svým způsobem i nebezpečné materie někteří kolegové z opatrnosti nehlasovali pro. Dovedu se vcítit do jejich kůže a na jejich místě bych asi také se bránil tomu, abych pro to zvedl ruku takto aktuálním způsobem. Doufám, že tyto obavy se podařilo rozptýlit v těch dalších jednáních.

Já bych teď chtěl představit podstatu této oponentní zprávy menšiny komplexního pozměňovacího návrhu, tak jak vám je předložen.

V první řadě je zde sjednocena výše odvodu na veřejně prospěšné účely, a to na 20 %, a u vybraných her potom je dáno, že jedna čtvrtina z odvedené částky se odvádí přímo obci na veřejně prospěšné účely. Týká se to her, které mají přímý vliv na život v obci - bingo, kurzové sázky, kasina, technická zařízení, videoloterní terminály, případně triple play.

Z vládního návrhu jsme převzali omezení karetních her ve smyslu, že karetní hry pod loterijním zákonem bude možné nadále provozovat pouze v kasinech. Doplnili jsme spodní limit tak, aby z tohoto návrhu byli vyděleni klasičtí mariášníci. O tom ale určitě ještě svedeme diskusi.

Dále jsme do tohoto návrhu vtělili podle mého názoru zásadní a důležitou věc, a to znemožnění účasti na loterijním trhu anonymním akciovým společnostem a zároveň zahraničním. Znemožnění zahraničních už v tomto zákoně v minulosti bylo, ale ta anonymita je potlačována až tímto komplexním pozměňovacím návrhem. Plus byla přidána odpovědnost, protože loterijní společnosti, a zvláště ty, které provozují kurzové sázky, si oprávněně stěžují na to, že konkurencí jim jsou nelegálně provozované kurzové sázky ze zahraničí, kde jsou zvláště na některých ostrovech zatíženy zcela minimální daní, a tím pádem se potom naše společnosti stávají nekonkurenceschopnými. Je to nelegální provozování. A ještě je zde přidána v části páté právě ta možnost, aby provozovatel elektronických prostředků měl odpovědnost za zamezení přístupu těchto nelegálních internetových loterií, a to pod sankcí 10 mil. korun.

Dále jsme se věnovali omezení možnosti případného zneužívání povinných odvodů na veřejně prospěšné účely. V minulosti byly medializovány výstupy, kdy povinně odváděné prostředky byly využívány na ne zcela prokazatelné veřejně prospěšné účely a mnohdy se točily peníze takřka v jedné kapse skrz různé nadace a opeesky, u kterých se nedohledalo, kde vlastně peníze končí. Tento návrh tomuto zamezuje a zamezuje tomu dvěma způsoby. Tím, že smlouva, kterou je výtěžek na veřejně prospěšné účely odváděn, musí být schválena povolovatelem té které loterie, a zároveň tím, že tato smlouva musí být způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna na dobu minimálně pěti let.

Obce se stávají účastníkem řízení při povolování loterií a jiných podobných her na svém území. Zvyšují se sankce a rozšiřují se sankční důvody podle tohoto zákona. Ministerstvu financí zůstala diskutovaná pravomoc uvedená v § 50 odst. 3, kdy jedna z úvah šla i tou cestou, že by tento odstavec byl úplně zrušen. Po diskusi jsme ale došli k závěru, že by potom musela být při každé nové možné loterii přijata novelizace tohoto zákona, a v současné době už by těchto novelizací bylo 15 a Sněmovna by se dostala do pozice správního orgánu, což jí jako zákonodárné určitě nepříslušní. Vyvážili jsme to ale tou možností, že obce mohou svými obecně závaznými vyhláškami regulovat i hry povolené podle § 50 odst. 3. Je to taková předzvěst toho, co včera proběhlo u Ústavního soudu, rozhodnutí, které bylo nepřehlédnutelné, tak tento zákon to řeší. A neřeší to už výkladově, ale přímým řečením. Obce budou mít tedy možnost vyhláškou plošně či místně i časově omezit až zakázat provozování hazardu.

V tomto komplexním pozměňovacím návrhu se navrhuje také možnost omezení platnosti her povolených Ministerstvem financí, protože jakékoli přijímání obecně závazných vyhlášek v době, kdy by licence dobíhaly ještě sedm osm let, by působilo velice bezzubě. Je tam navrženo alternativně tři, čtyři, pět let, případně zůstat neomezené. Tento návrh by byl definován ve třetím čtení orientačním technickým hlasováním, takže to je věc, kterou předříkávám pro třetí čtení.

Poslední zásadní věcí, která se mění, je to, že diskuse, která tady rok a půl probíhá nad tím, jestli obce můžou zpoplatnit místním poplatkem i videoloterní terminály, nebo jenom výherní hrací přístroje, tak je zde také jasně řešen. A tzv. Kuberův přílepek, který toto řešil, ale který umožnil loterijním společnostem se z této povinnosti částečně, nebo aspoň jim dal šanci se z ní vymezit, tak v této fázi už je naprosto precizně napsáno, že tento poplatek se odvádí za každý koncový přístroj, a už to není o výkladu, jestli to tak může být.

Určitě jste se setkali v posledních dnech s námitkami loterijních společností, které jsou naprosto přirozené, a nezbývá, než je respektovat. Jde o velký byznys. Varují před úprkem do zahraničí. Ale jak jsem zmínil, nikdo z ciziny nemůže na loterijním trhu legálně podnikat v České republice. Pokud k tomu dochází, je to internetové sázení, a jak jsem zmínil, je zde odpovědnost poskytovatele telekomunikační služby a je zde i ta nemožnost přímo dána zákonem. Je to tedy věcí dozorujících orgánů, a ne nekvality zákona. Dále uvádějí, že to povede k jejich krachu. Já si to nemyslím. Samozřejmě určitým způsobem to omezí to podnikání, už nebude tak bonitní, jako bylo doposud, ale určitě si nemyslím, že by vedlo ke krachu. Možná bude méně výherních hracích přístrojů, možná bude méně videoloterních terminálů, ale myslím, že to není až taková ztráta. Doufejme, že nebudeme na špici v Evropě v těchto číslech.

Já si myslím, že vzhledem k rovnoměrnému rozložení zdrojů námitek se podařilo připravit komplexní pozměňovací návrh skutečně spravedlivý ke všem. Ona loterie je zábava, za kterou platí tisíce rodin svými osudy. Komplexní pozměňovací návrh tyto osudy určitě nezachrání, neboť vždy záleží na odpovědnosti každého jedince, ale tento komplexní pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby takto vybrané prostředky byly využívány ve prospěch společnosti za jasných a transparentních podmínek, aby obce podle konkrétní situace na svém území mohly přistoupit k regulaci, protože Česká republika je sice malá, ale každé území je velice specifické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP