(9.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Já vás tedy žádám o podporu, žádám vás o schválení normy, která je přísná k loterijním společnostem a zároveň pomáhá jejich smysluplné regulaci.

Chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří se na přípravě tohoto pozměňovacího návrhu podíleli. Byla to práce skutečně napříč politickým spektrem, sjednocená cílem, a pro mě zajímavá a dobrá zkušenost. A na tomto místě bych chtěl taky poděkovat lobbistům, panu Hermanovi, Čírtkovi, Bartákovi, kteří mi poskytli cenné informace k loterijnímu byznysu a zasvětili do tajů fungování hazardu a utvrdili v potřebě transparentní regulace.

Závěrem bych chtěl v podrobné rozpravě navrhnout, aby se tento komplexní pozměňovací návrh stal základem pro podrobnou rozpravu ve druhém čtení. Děkuji za pozornost a předem děkuji za podporu návrhu. Je to návrh, který skutečně řeší těžkosti, kterým jsme dlouhodobě vystaveni. (Potlesk z pravé části jednacího sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Farskému. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Michal Doktor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Rád bych uvedl několik poznámek k projednávané věci. I když jsem očekával, že se Sněmovna pokusí o spojení rozpravy ke všem třem bodům, neb podobným způsobem probíhala rozprava na půdě rozpočtového výboru, nebylo tak rozhodnuto a já v obecném slova smyslu se vyjádřím k tématu loterií v platnosti v zásadě ke všem třem bodům. Rozhodně nechci své vystoupení a svůj příspěvek opakovat ve zbývajících dvou bodech k témuž tématu znovu a platná jsou rozhodně při projednávání všech tří sněmovních tisků.

Já jsem minulý týden, nevím, které denní noviny to byly, ale nalistoval jsem si stranu Ekonomika a tam byl velký titulek Začala se hra o zdanění hazardu. Uvědomil jsem si, jak špatnou práci novináři odvádějí, a uvědomil jsem si, jak je česká veřejnost a my všichni neustále šáleni a vábeni slovíčky, která ve svém významu mají naprosto ustálený výklad, ale používána v jiných situacích podsouvají čtenáři podtext a dojem toho, že se tady snad opravdu jedná o zdanění hazardu. K velké lítosti konstatuji jako poslanec Parlamentu, že zde nebude podán pozměňující návrh ministra financí Miroslava Kalouska a nebude hlasováno o návrhu na řádné zdanění hazardu v České republice.

Já doufám, že všichni kolegové tohoto ctihodného sboru vědí, že povinné odvody na tzv. veřejně prospěšné účely nejsou žádná daň. Loterijní byznys v České republice má tu "výhodu", myšleno z hlediska významu pro státní a jiné rozpočty, rozhodně psáno v uvozovkách, že odvody na veřejně prospěšné účely rozhodně tedy nejsou daní. Navíc jsou tzv. odvody na VPÚ stanovené v kategoriích podle obratu v jednotlivých hrách nebo v těch kategoriích her tak, jak byly stanoveny, tím absolutně nejskandálnějším projektem spojeným s loterijním byznysem.

Myslím, že všichni víme, že se až příliš často stává, že odvody na tzv. veřejně prospěšné účely jsou skrze ovládané společnosti využívány velmi často právě pro loterijní byznys a pro podporu předem vybraných projektů. Těch projektů, které byly takto zneužity nebo v jejichž prospěch směřovaly peníze z loterijního byznysu, pseudodaně - nikoliv řádného zdanění, pseudodaně - , byly ve sdělovacích prostředcích uvedeny desítky. A je o to zvláštnější, že po době relativního klidu, ale zároveň také rostoucího napětí v oblasti loterijního tématu je tedy návrh, který směřuje k rozšíření prostoru, zvětšení objemu peněz vyplácených loterijním byznysem právě ve prospěch VPÚ.

Já jsem váhal, velmi dlouho jsem váhal, zda mohu zajít tak daleko, abych si osvojil návrh ministra financí, ale považoval bych to za naprosto nekolegiální a neprofesionální, aby Sněmovna hlasovala o návrhu, který za prvé na půdě rozpočtového výboru získal, tuším, že jeden jediný hlas, možná dva - tady bych se nerad pletl. Tudíž příliš nezaujal. Ale ve své podstatě byl jediným návrhem, který směřoval k zavedení řádného zdanění loterií v České republice. Pod čarou uvedu, že tím druhým poslancem, byly-li to tedy hlasy dva, jsem byl já - ale k tomu jsem se vyjadřoval v médiích.

Ke zdanění loterijního byznysu tedy nesměřujeme a žádný z návrhů v tuto chvíli, nebude-li tedy vznesen dodatečně, ke zdanění loterijního byznysu nesměřuje. Pro soustavu veřejných rozpočtů tedy neleží na stole žádný návrh, který by výnosy z loterií a ze stovek miliard korun prosázených občany této republiky v této oblasti měl jakýkoli dopočitatelný význam pro rozpočty let 2012 a dalších. Opakuji: žádný!

Zároveň říkám se vší vážností, že naprosto rozumím volání zejména starostů obcí po zpřísnění prostředí regulujícího a umožňujícího regulaci loterií a loterijního trhu, protože v oblasti šíření loterijního byznysu, zejména některých typů her, došlo za poslední léta v rozhodování regulátora k až příliš mnoha podrazům. Je jasné, že některé typy her se v České republice šířily výhradně a jen na základě rozhodnutí centrálního regulátora, Ministerstva financí, a že tento poněkud smutný bod, bohužel ovšem nepřehlédnutelně vězící v historii rozvoje loterijního byznysu v České republice, zkalil významně vody a náhled na loterijní byznys a některé jeho nebezpečné vlivy pro společnost.

Dovoluji si vyslovit hypotézu, že vládu České republiky a neodlučitelně i Parlament České republiky čeká debata o krizi financování sportu České republiky. To, že můžeme, podle toho, jak kdo to cítíme, ale myslím, že bychom se ve většině shodli v tom, že míru krize a finanční nedostatečnost, kterou v tuto chvíli prožívají a ještě více budou prožívat sportovní společnosti, občanská sdružení podporující a rozvíjející sport v České republice, že si za to mohou samy, že si za to mohou víceméně samy jako akcionáři špatně vykonávající akcionářská práva při správě a řízení akciové společnosti Sazka, to já myslím, že je zřejmé. Na druhou stranu téma krize a finanční nedostatečnosti v oblasti sportu je prosím na spadnutí. Proto bych považoval za správné, aby Parlament a vláda přemýšlely o tendenci, o směřování právě peněz vybíraných v současné době na veřejně prospěšné účely do této oblasti. Ovšem pouze a řádně cestou řádného zdanění, korporátní daní a odvodu, který bude napříště stanoven nikoliv podle objemu realizované tržby, ale podle typu hry tak, aby odvod byl spravedlivý pro všechny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP