(9.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření ministra financí přednesl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě doporučení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny byl na dnešní schůzi zařazen do druhého čtení návrh novely loterijního zákona, který vláda republiky schválila dne 29. září 2010. Dovolte mi proto, abych několika slovy uvedl návrh novely této právní normy. (Neustálý hluk v sále.)

Loterijní zákon je právní norma stará dvacet let. Za tuto dobu byla pouze jednou významně novelizována, a to zákonem č. 149/1998 Sb.. Loterijní zákon proto již neodpovídá situaci na loterijním trhu a je zatížen řadou nedostatků, které způsobují nemalé aplikační problémy v praxi.

Ministerstvo si je vědomo toho, že jediným možným řešením je přijetí koncepčně -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Já žádám všechny ve sněmovně, aby věnovali pozornost projednávanému bodu. Ostatní záležitosti řešte mimo jednací síň.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně.

Jediným možným řešením je přijetí koncepčně zcela nové právní úpravy. Je to však úkol časově náročný, a z tohoto důvodu se účinnost nového zákona předpokládá k 1. lednu 2013.

Tato novela loterijního zákona je úpravou dílčí a týká se těch ustanovení a právních institutů platné právní úpravy, s jejichž řešením nelze čekat na nový zákon a vzhledem ke společenské objednávce je nutno na ně reagovat v krátkém časovém horizontu přijetím nové legislativní úpravy.

Cílem předloženého návrhu je vyřešení problémů spojených s nedostatečně řešenou úlohou samosprávy, pokud jde o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. Podle platné právní úpravy jsou obce zmocněny regulovat na svém území pouze jeden segment loterijního trhu, a to provozování výherních hracích přístrojů. Jsou to přitom hlavně obce, které pociťují celospolečenská rizika obvykle spojená s provozováním hazardních her, jako narušování veřejného pořádku, patologické hráčství, kriminalita. Navrhovaná novela proto rozšiřuje pravomoc obcí rovněž na sázkové hry v kasinu, loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím, a na veřejnosti zejména negativně vnímané loterie a jiné podobné hry povolované podle § 50 odst. 3 loterijního zákona, jakými jsou například interaktivní videoloterijní terminály.

Podle navržené úpravy budou mít obce možnost nejen pozitivně či negativně vymezit místa k provozování, nýbrž také výše uvedené loterie a jiné podobné hry na svém území zcela zakázat, viz § 50 odst. 4 novely loterijního zákona.

Novela navrhuje také rozšířit dosavadní zákaz provozování výherních hracích přístrojů v zákonem stanovených zařízeních a budovách o zákaz provozování dalších loterií a jiných podobných her, na něž se bude nově vztahovat regulační oprávnění obcí dle § 50 odst. 5 novely loterijního zákona. V neposlední řadě novela jednoznačně podřazuje turnaje v karetních hrách, při nichž hráči platí vklad, startovné, jehož návratnost se nezaručuje, a úspěšným hráčům jsou vypláceny výhry, pod režim sázkových her v kasinu. Výsledky turnajů v karetních hrách závisejí bezpochyby na principu náhody, i když jistou roli zde hraje také dovednost a zkušenost hráčů. Jedná se o druh stolních či živých her, u nichž se především mohou vyskytovat určitá společenská rizika, jako možnost podvodů, praní špinavých peněz, a proto by měly být povolovány pouze do herního prostředí - kasino - s nejvyšší mírou ochrany, jako kamerové systémy snímající celý průběh hry nebo jmenná evidence návštěvníků vedená na vstupu do kasina.

Podle navrhovaného přechodného ustanovení se obecně závazné vyhlášky obce vydané podle této novely nedotknou platnosti povolení vydaných do dne nabytí účinnosti novely. Opačný postup by zakládal nepřípustnou právní retroaktivitu, která je v rozporu s principem právní jistoty zakotvené v Ústavě České republiky.

Novela loterijního zákona neklade nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, to je rozpočty obcí a krajů. Navržená právní úprava nebude mít dopady na podnikatelské prostředí, neboť se nedotkne platnosti povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaných do dne nabytí účinnosti obecně závazných regulačních vyhlášek obcí.

Vzhledem k naléhavosti témat, o nichž pojednává tato novela, a potřebě přijetí příslušných legislativních změn je žádoucí, aby tato novela nabyla co nejdříve účinnosti.

Závěrem bych ještě rád uvedl, že předkládaná právní úprava byla dne 23. září 2010 oznámena Evropské komisi v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES. Tříměsíční notifikační lhůta skončila dne 23. prosince 2010 a ze strany členských států ani Evropské komise nebyly k návrhu této právní normy uplatněny žádné připomínky.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministru Hegerovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 138/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru rozpočtového pana poslance Pavla Svobodu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. V průběhu prvního čtení i nyní jsme byli seznámeni předkladatelem tohoto návrhu zákona, já si myslím, že dosti vyčerpávajícím způsobem, o tom, co tento návrh zákona popisuje, co předkládá. Já můžu jenom konstatovat, že rozpočtový výbor tento vládní návrh doporučuje jako základ pro další jednání o tomto bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji zpravodaji. K tomuto bodu jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru, a to jako sněmovní tisk 138/2. Zpravodajem menšiny výboru je určen poslanec Jan Farský. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pod číslem sněmovního tisku 138/2 vám byla předložena oponentní zpráva menšiny k vládnímu návrhu novely zákona o loteriích. Tento návrh prošel určitou genezí. Jenom ve zkratce připomenu: V únoru letošního roku prvním čtením prošly celkem tři tisky týkající se loterií, dnes projednávané pod body 15, 16 a 17. Jedná se o návrh vládní, návrh sociální demokracie a návrh hlavního města Prahy. Pouštěli jsme je do druhého čtení všechny tři právě proto, že v každém z nich bylo něco smysluplného, co jsme si říkali, že loterie a jejich regulace si zaslouží, a nechtěli jsme rozbít obsahovou jednotu politickými jednáními, tak jsme pustili všechny tři, abychom mohli zkvalitnit a upravit pravidla loterijního byznysu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP