(13.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je bod

37.
Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon)
/sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, paní předsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil návrh chemického zákona, který přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsích a také při jejich uvádění na trh a používání. Česká republika tímto uvádí v soulad legislativu České republiky v této oblasti s právními předpisy Evropské unie. Zákonem dochází k adaptaci českého právního řádu na několik přímo použitelných předpisů Evropské unie a rovněž k transpozici několika evropských předpisů.

Nová právní úprava zajistí návaznost na globálně harmonizovaný systém kvalifikace a označování, jehož úkolem je v celosvětovém měřítku zavedení jednotných kritérií pro klasifikaci a označování látek a směsí v závislosti na jejich nebezpečných vlastnostech, čímž se má za to, že dojde k posílení ochrany lidského zdraví a životního prostředí dokonce i na mezinárodní úrovni. V souvislosti s těmito změnami se upravují rovněž kompetence orgánů státní správy. Dochází k rozšíření jejich kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti klasifikace, balení a označování látek a směsí a dochází také ke zvýšení míry kontroly činnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a příjemců látek a směsí.

Nová úprava si vyžaduje změnu některých dalších zákonů, zejména zákona o inspekci práce, ve kterém bude doplněna oblast přestupků a sankcí, zákona o správních poplatcích, kde dochází k odstranění jedné položky sazebníku, a drobnou - spíše technického charakteru - novelu zákona živnostenského.

Jak jsem již zmínil, jedná se o transpozici několika evropských předpisů a navrhovaná ustanovení zákona, a to bych prosím podtrhl, nepřesahují rámec povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie ani směrnic. Tedy není to něco, co bychom my sami vytvářeli. Pouze je transponujeme.

Bohužel nicméně dojde tím pádem k nezbytným nákladům na podnikatelské subjekty. Tyto dopady budou rozdílné v závislosti na velikosti konkrétního subjektu. Celkové náklady velkých podniků, které budou muset vynaložit jako výrobci látek a směsí, budou přibližně 52 mil. korun, náklady malých a středních podniků přibližně 298 mil. korun. V rámci meziresortního připomínkového řízení byly dotčené podnikatelské subjekty zastoupeny Svazem chemického průmyslu, který k těmto dopadům nevznesl připomínky.

Dovoluji si požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Dovolím si požádat o ztišení hluku. Myslím si, že se nám vyplatí ještě tu chvíli, která nás čeká zde k jednání, vydržet ve větším klidu.

Prosím nyní, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Prosím, aby se ujal své zpravodajské úlohy.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, pan ministr zcela vyčerpávajícím způsobem představil návrh chemického zákona. Já jenom mohu zopakovat, že tento zákon uvádí předpisy do souladu s Evropskou unií. Rozebírá jednak klasifikaci, balení a označování chemických látek a chemických směsí a dále představuje správnou laboratorní praxi a zkoušení těchto látek a směsí.

Dále je v zákoně výčet orgánů státní správy, které jsou zodpovědné za uvádění tohoto zákona v platnost. Je to Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu plus celá řada dalších organizací.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím o klid!

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: V posuzování tohoto zákona hrály roli jednak mezinárodní předpisy a sledovala se tam řada variant. První varianta byla ponechat stávající zákon, což asi nepřichází v úvahu, protože bychom se tím vystavili různým soudním problémům. A potom další varianta spočívala buďto v novelizaci stávajících předpisů, nebo ve vytvoření nového zákona. Předkladatel se rozhodl, podle mě zcela logicky, k vypracování nového zákona, protože těch změn by bylo tolik, že zákon by se prostě celý úplně změnil.

Jako zpravodaj doporučuji propuštění zákona do druhého čtení a rovněž navrhuji, aby se k němu vyjádřil výbor pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, nevidím nikoho, kdo by se do této rozpravy hlásil z místa. Končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor a též pan zpravodaj navrhli přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Navrhuje někdo jiný výbor, který by se ještě měl touto předlohou zabývat? Žádný jiný návrh není, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Prosím vás, abyste se přihlásili hlasovacími kartami, pokud jste tak již neučinili, protože v mezidobí jsem vás odhlašovala.

 

Budeme hlasovat o tom, že normou se bude zabývat výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko ne.

V hlasování číslo 74 z přihlášených 109 poslanců pro 107, proti žádný. Návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

 

S ohledem na to, že zbývají čtyři minuty do 14. hodiny, která je hodinou, na které jsme se shodli, že ukončíme jednání dnešního dne, přerušuji zasedání naší schůze, ukončuji jednání tohoto pátečního dne. Přeji vám příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP