(13.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy se nikdo písemně nepřihlásil. Ptám se vás, zda se do této rozpravy hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu ukončuji.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přivolám ještě gongem naše kolegy z předsálí.

 

Mezitím přednesu návrhu usnesení, o kterém bude hlasováno: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 323 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 z přihlášených 134 poslanců pro 101, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme v tomto smyslu pokračovat dál v projednání zákona. Paní zpravodajka se chce ještě vyjádřit.

 

Poslankyně Dana Filipi: Paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, uvádím jenom pro stenozáznam vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo uvést do chodu hlasovacího zařízení, ale chtěla jsem samozřejmě hlasovat pro. Takže jenom pro steno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jenom pro vaši informaci. Pravděpodobně bude závada ve vaší poslanecké lavici, kde jste se neodhlásila, a tím pádem se nemůžete přihlásit tady. Asi to bude tím, nicméně k žádné škodě nedošlo. Návrh usnesení byl schválen.

Já tedy zahajuji rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím nikoho, kdo by si přál vystoupit a hlásil se z místa. Proto končím i rozpravu podrobnou. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 323."

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro, ať stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 z přihlášených 135 poslanců pro 108, proti 1. Návrh byl přijat. S návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji pěkně a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je

26.
Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 258/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tedy navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtením. Zároveň musím konstatovat, že je zde veto 53 poslanců. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 258/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Pavol Lukša, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Pavol Lukša: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, kolegové a kolegyně, dovoluji si vám předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 258.

Předmětem navrhované právní úpravy je změna způsobu ustanovování ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu tak, aby namísto vlády rozhodoval ministr zemědělství o jeho jmenování, případně odvolání ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu. Obdobná úprava se navrhuje i v případě schvalování statutu Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jeho změn.

Důvodem navrhované úpravy je zejména vrcholná odpovědnost ministra zemědělství za řádné provádění opatření společné zemědělské politiky Evropské unie platební agenturou, kterou je Státní zemědělský intervenční fond, a to s ohledem na množství poskytovaných dotačních prostředků z rozpočtu Evropské unie. Právní forma platebních agentur je v jednotlivých členských zemích velmi různorodá a pro Českou republiku byla zvolena forma státního fondu pouze s ohledem na specifika našeho právního řádu, neboť je nezbytná převoditelnost národních i komunitárních finančních prostředků do dalšího rozpočtového roku.

Příprava návrhu novely zákona byla projednána a konzultována s Ministerstvem zemědělství a se Státním zemědělským intervenčním fondem.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Papež, ale bude ho zastupovat pan poslanec Jeník. V tom případě, protože jsme v prvém čtení, se musí Sněmovna hlasováním vyjádřit ke změně v osobě zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby zpravodajskou zprávu předložil pan poslanec Jeník. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 z přihlášených 134 poslanců pro 100, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance Jeníka, aby se ujal své zpravodajské úlohy. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, myslím, že pan předkladatel řádně zdůvodnil tento návrh novely. Proto mi tedy dovolte, abych požádal o přikázání k projednání této novely do výboru zemědělského, a zároveň prosím o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím, abyste své návrhy potom zopakoval v rozpravě. Nyní tedy tuto obecnou rozpravu otevírám. Nemám do ní žádnou přihlášku. Předpokládám, že se do ní pan zpravodaj hlásí.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Takže tedy prosím o přikázání projednání do výboru zemědělského a také o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, ptám se, kdo si dál přeje vystoupit v obecné rozpravě. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a též zpravodaj navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zemědělskému. Já se vás ptám, zda někdo navrhuje ještě některý další výbor k projednání. Nikoho nevidím, a tedy přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna přikazuje tisk k projednání výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z přihlášených 135 poslanců pro 95, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu, který přednesl pan zpravodaj, a to je zkrácení lhůty k projednávání o 30 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 z přihlášených 135 poslanců pro 70, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Já tedy mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dní. Končím projednávání tohoto budu a děkuji oběma pánům kolegům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP