(9.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já to nechci prodlužovat, ale já se opravdu ohrazuji proti tomu, že bych tady někoho obviňoval, nebo že bych snad dokonce plakal. Pane poslanče, já vůbec nepláču, já na tom vydělám. Rodina Kalouskova na tom vydělá několik tisíc ročně, rodina Chalupova na tom vydělá několik tisíc ročně. Já nevím, jestli vy máte stavební spoření, pokud máte, tak na tom taky vyděláte několik tisíc korun ročně. Já se hlásím k tomu, že na tom vydělám, jenom mě mrzí, že ty peníze, které já od státu dostanu, někdo jiný, potřebnější nedostane. To je logický důsledek tohohle kroku. Já vás z ničeho neobviňuji. Vy jste tak rozhodli, vy jste mi ty peníze dali, já si je prostě musím vzít (smích v sále), mně je stavební spořitelna na účet připíše, no a někde jinde veřejná služba na ně mít nebude. To není žádné obviňování. Já prostě jen říkám logický důsledek tohoto rozhodnutí. Nemůže to dopadnout jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní tedy prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Alfréda Michalíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, tisk 195 - už podle čísla vidíme, že se jedná o tisk velmi starý, tudíž leží tady už nějakou dobu. Byl projednán v rozpočtovém výboru v únoru tohoto roku. Rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Sněmovně schválit tento zákon ve znění předloženém, s jedinou připomínkou, a to je úprava termínu účinnosti, kdy vkládá text: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se postupně slova ujali zpravodaj výboru pro evropské záležitosti pan Josef Šenfeld a zpravodaj zemědělského výboru pan Josef Novotný st. Pan poslanec Šenfeld má slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, výbor pro evropské záležitosti se danou problematikou devizového zákona zabýval na své schůzi 24. února tohoto roku a nepřijal žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím pana poslance Josefa Novotného.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Paní předsedající, páni ministři, vážení kolegové, zemědělský výbor se zabýval tímto zákonem na své schůzi a přijal usnesení, kterým doporučuje schválit tento zákon v předloženém znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do ní nemám žádnou přihlášku a nikoho nevidím, že by si přál vystoupit. Proto i tuto rozpravu končím. Tímto končím i projednávání druhého čtení tohoto zákona. Děkuji panu ministrovi.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu, kterým je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání
se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek I zde si dovoluji poděkovat za projednání tohoto návrhu, který je poměrně významným zkvalitněním tzv. kimberleyského systému, kde se brání financování terorismu a jiné podvratné činnosti právě surovými diamanty. Prosím tedy o schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Výborové usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 199/5. Já požádám zpravodaje výboru hospodářského pana poslance Radima Vysloužila, aby nás seznámil s výsledkem jejich jednání.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, hospodářský výbor na své 12. schůzi konané dne 13. dubna projednal tento vládní zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu. Vládní návrh předložil hospodářskému výboru náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ve svém usnesením hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tento sněmovní tisk č. 199 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, nevidím žádnou přihlášku z místa. Rozpravu ukončuji.

Zahajuji rozpravu podrobnou, ve které je situace stejná - žádná přihláška písemná, nevidím žádnou z místa. Proto končím podrobnou rozpravu. Nemáme o čem hlasovat, proto ukončuji druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek I zde si dovolím poděkovat za projednání, byť avizuji, že některé pozměňující návrhy, které byly projednávány na rozpočtovém výboru, nevnímám jako systémové a budu se v rámci třetího čtení snažit přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, aby pokud o nich budeme hlasovat, nebyly přijaty, ale je to samozřejmě vaše rozhodnutí a odkládám tuto diskusi na třetí čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ano, o jednání rozpočtového výboru budeme informováni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali tomuto výboru k projednání, usnesení máme rozdáno jako sněmovní tisk 224/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové. V kontextu s úvodním slovem pana ministra financí konstatuji, že rozpočtový výbor sněmovní tisk 224 projednal v přerušeném projednávání. Smyslem přerušení bylo udělení dostatečného prostoru pro sestudování pozměňujících návrhů, které byly podány. Změna, kterou naznačil pan ministr financí, znamená, že oproti vládnímu návrhu novely zákona zůstává finanční arbitr volen Poslaneckou sněmovnou, a není tedy na příště volen, resp. jmenován vládou, tak jak vláda navrhovala. Jinak ve smyslu financování a přesunu výkonu funkcí, resp. fungování úřadu arbitra je původní vládní ambice naplněna zcela, samozřejmě včetně souvisejícího přechodu z financování činností arbitra z České národní banky pod Ministerstvo financí.

Rozpočtový výbor v závěrečném hlasování projednal tento sněmovní tisk na své 13. schůzi dne 6. dubna 2011. Pozměňující návrhy obsažené v usnesení vám byly rozdány písemnou cestou na vaše stoly. Myslím, že není nutné abych je komentoval, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 224/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto tuto rozpravu ukončuji.

Otevírám rozpravu podrobnou. Do té se hlásí paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolila jsem si vám předložit tři pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Tyto pozměňovací návrhy se týkají legislativně technických úprav a termínu účinnosti této předlohy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Michal Doktor: Za prvé bych rád jako zpravodaj osvědčil, že pozměňující návrhy paní kolegyně byly rozdány nám všem na lavici. Já je mám k dispozici a dám je k dispozici i legislativě. Mám v úmyslu je oba nechat hlasovat jako celek, ale to oznámím až v proceduře navržené k režimu třetího čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP