(9.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Nyní dovolte, abych předložil pozměňující návrh vycházející z nutnosti zasunout texty pozměňujících návrhů, resp. usnesení rozpočtového výboru, a původní vládní předlohy.

Navrhuji tedy text pozměňujícího návrhu, kdy v části první, v článku označeném jako II. Přechodná ustanovení v bodě 2 se za větu druhou vkládá věta: "Na odměňování se nepoužije věta druhá, § 1 odst. 2 zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

Jako odůvodnění dovolte říci, že je nutné, aby nepochybně z textu přijatého zákona vycházela nejen organizační, ale také ta hmotně objektová změna, kdy jak financování, tak odměna arbitra bude v novém režimu zcela k tíži Ministerstva financí. Z přijatého textu pozměňujícího návrhu doručeného z rozpočtového výboru nebylo zcela doložitelné a zcela odvoditelné to, že by napříště, po přijatých změnách, byl arbitr financován, resp. odměny jeho a jeho zástupce byly financovány ze zdrojů Ministerstva financí, a výkladové riziko vedlo k tomu, že by mohla být napříště volána stále Česká národní banka jako ten, kdo má jeho výplatu proplácet. Tolik tedy ke zdůvodnění mého pozměňujícího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Kdo se ještě přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Tuto rozpravu končím a ptám se, zda si přeje pan ministr vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních
týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá
práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět jen standardně poděkuji za projednání, neboť s obsahem novely jsem podrobně seznámil při prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 221/1. Poprosím pana zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Jana Bureše.

 

Poslanec Jan Bureš: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor tuto záležitost projednával na svém zasedání 13. dubna. Po zpravodajské zprávě náměstka ministra financí pana Zídka k němu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento zákon v předloženém znění. Nebyly k němu předloženy žádné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Neregistruji nikoho, kdo by se chtěl přihlásit z místa. Proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž není žádná písemná přihláška, ani nevidím nikoho, kdo by v této rozpravě chtěl vystoupit. Proto i tuto podrobnou rozpravu končím a končím též druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 276/ - druhé čtení

I tento návrh uvede z pověření vlády ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. I v tomto případě jsem Poslaneckou sněmovnu s obsahem této předlohy seznamoval v prvním čtení, a proto odkazuji na své vystoupení v prvním čtení. Jenom připomenu, že se jedná o důležitou transpoziční směrnici, kde transpoziční lhůta uplyne 30. června tohoto roku. Já dodatečně děkuji Sněmovně za zkrácení lhůty na 30 dní, díky níž budeme schopni tuto lhůtu dodržet.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. V prvém čtení jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 276/1. Poprosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Radima Fialu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona na svém zasedání dne 6. dubna 2011 a přijal jeden pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh vám byl rozdán do lavic. Je to usnesení rozpočtového výboru číslo 125 a jsou to pouze legislativně technické změny.

Jinak, samozřejmě, rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nevidím nikoho, kdo by se chtěl do této rozpravy přihlásit. Tuto obecnou rozpravu tedy ukončuji a otevírám rozpravu podrobnou. Do této rozpravy se hlásí paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh, který upravuje některé legislativně technické nepřesnosti, doplňuje kolizní ustanovení, informační povinnost ve vztahu k České národní bance a ustanovení o správních deliktech. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, kdo si ještě přeje vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho neregistruji, a proto podrobnou rozpravu končím. Končím též druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem našeho programu je

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 287/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedající, dámy a pánové, tento návrh je jedním z výstupů a výsledků práce pracovní skupiny, která byla sestavena při Ministerstvu pro místní rozvoj jako národním koordinačním orgánu čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie. Tato skupina řešila odstranění všech legislativních a administrativních překážek s cílem maximálně zjednodušit čerpání těchto prostředků.

Ministerstva financí se týká příslušná úprava rozpočtových pravidel jako základního instrumentu rozpočtové kázně, a to jak takzvaných velkých rozpočtových pravidel, tedy rozpočtových pravidel republiky, zákona 218/2000 Sb., tak takzvaných malých rozpočtových pravidel, zákona 250/2000 Sb., která se týkají rozpočtových pravidel pro územní celky.

V té dvěstěosmnáctce, tedy ve velkých rozpočtových pravidlech, dochází k následujícím nejvýznamnějším změnám. Je upravena změna rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to tak, že poskytovatel dotace bude v případě změny rozhodnutí postupovat podle správního řádu. Navrhujeme zavést propadnou lhůtu jeden rok pro možnost podání žádosti o prominutí nebo částečné prominutí odvodu, který byl vyměřen za porušení rozpočtové kázně. Navrhujeme, že v rozhodnutí o dotaci, která obsahuje prostředky z rozpočtu Evropské unie, může poskytovatel stanovit procentní rozmezí u každé jednotlivé podmínky vztahující se k jejímu nedodržení, a tedy k porušení rozpočtové kázně, nebo také může stanovit nižší odvod za porušení povinnosti dané právním předpisem. V rámci tohoto rozmezí potom finanční úřad stanoví s ohledem na závažnost porušení povinnosti konkrétní výši odvodu a je také poskytovateli dotace tímto návrhem dána možnost nevyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP