(9.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Jedná se ovšem o návrh zákona ústavního a k jeho přijetí je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců a já se chci ujistit, zda kvorum 120 je nastaveno. Je tomu tak.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva Kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., podle sněmovního tisku 38 a ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu."

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 113 z přihlášených 168 poslanců pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci předkladatele i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, který budeme projednávat, a tím je

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb.,
o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 177/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michal Doktor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 177/2.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou a z místa nevidím nikoho, kdo by v této rozpravě chtěl vystoupit, proto rozpravu končím.

Nyní vystoupí se závěrečným slovem pan ministr financí, kterému dávám tímto slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo a děkuji za rozpravu včetně pozměňujících návrhů. Je to celkem jednoduché. V pokoře mohu prohlásit, že všechny pozměňující návrhy, které byly v parlamentní debatě předloženy, jsou pro předkladatele přijatelné a já s nimi souhlasím. To znamená, uzná-li Sněmovna i zpravodaj za vhodné, je možné hlasovat je en bloc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, to je zajímavý návrh. Prosím pana zpravodaje, aby se vyslovil formálně k tomu, zda tento postup navrhuje.

 

Poslanec Michal Doktor: Já formálně v situaci, kdy pan předkladatel vyjádřil jistý dar pokory a benevolence vůči poslancům, autorům pozměňujících návrhů, bych řekl, že nebudou-li jednotliví autoři pozměňujících návrhů protestovat proti navržené metodě, představuje rozhodně způsob, jak zkrátit projednávání tohoto sněmovního tisku. A nelze z hlediska podstaty a obsahu pozměňujících návrhů ublížit předloze jako základnímu tisku, který předložila vláda.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nicméně se musíme ujistit o tom, že Sněmovna s takto ne příliš častým postupem... Nevidím, že by někdo namítal proti postupu zpravodaje. Pan poslanec Braný, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Navrhoval bych, aby se hlasoval zvlášť bod C, to je pozměňovací návrh pana kolegy Doktora. Tam nejde o to, že chci polemizovat s částkou 350 tisíc korun platby v hotovosti. Ale vy, co si pamatujete v minulosti, když se to projednávalo, tak jsme šli od 100 tisíc a pak jsme se přiklonili k tzv. doporučení Evropské unie a bylo tam 15 tisíc eur. Teď se zase vracíme do toho. Takže tady bych doporučoval i z hlediska systému, že vše v tom zákoně je uvedeno v eurech a přepočítávání vím, že dělá problémy, tak přesto bych žádal, aby hlasování bylo zvlášť. Protože jinak ten zákon tu byl předložen mimo jiné i proto, že jsme upravovali milion eur na 300 tisíc eur atd., vše je v eurech, i jiné věci, vývozy, měny a podobně, tak zde bychom měli buď držet systém, nebo vše přepočítat. Rozumím tomu, že je to možné, ale protože jsem nekladl si ambice dávat tam jiné částky, tak bych žádal, aby se hlasovalo odděleně. Všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Takže je zde požadavek na to, aby bod C byl hlasován odděleně. Pane zpravodaji, prosím, proveďte nás hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Michal Doktor: Myslím, že o proceduře nebude nutné hlasovat, neb máme formálně k hlasování v zásadě pouze tři pozměňující návrhy. První pozměňující návrh označený písmenem A může být tedy v souladu s přáním pana poslance Braného hlasován stejně s pozměňujícím návrhem označeným pod písmenem B. Navrhuji tedy hlasování en bloc pozměňující návrh písmeno A a B dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, nevidím žádnou námitku a dávám o tomto návrhu hlasovat. Stanoviska již zazněla.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 114 z přihlášených 167 poslanců pro 142, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Pozměňující návrh označený pod písmenem C, návrh Michala Doktora. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr své stanovisko již také řekl.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 115 z přihlášených 167 poslanců pro 131, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní místopředsedkyně, zbývá pouze závěrečné hlasování o návrhu v celku. To znamená základní předloha včetně přijatých pozměňujících návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku č. 177, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 116 z přihlášených 167 poslanců pro 155, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji oběma pánům a přistoupíme k bodu následujícímu.

 

Tímto následujícím bodem je

69.
Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 178/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů sedí dále ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor. Pozměňovací návrhy máme v tisku č. 178/2.

Otevírám rozpravu, nevidím, že by se do ní někdo hlásí, proto rozpravu končím.

Se závěrečným slovem vystoupí pan navrhovatel. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP