(9.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, v tomto případě, pokud se tak zpravodaj rozhodne navrhnout a bude-li souhlasit pan poslanec Braný, můžeme hlasovat en bloc, neboť souhlasím se všemi pozměňujícími návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan zpravodaj se chce vyjádřit ještě se závěrečným slovem, nebo již nás provede pozměňovacími návrhy?

 

Poslanec Michal Doktor: Prohlašuji před Sněmovnou, že jsem všechny návrhy pana ministra financí přijal. Jsem tedy připraven provést nás hlasováním. Procedura je v zásadě jednoduchá - jedno hlasování o všech pozměňujících návrzích en bloc a závěrečné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Ujistím se, že s takto navrženým postupem Sněmovna souhlasí, a můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 117 z přihlášených 167 pro 149, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Pane zpravodaji, je tomu tak, že teď již můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku číslo 178, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto dávám hlasovat. Ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 118 z přihlášených 167 poslanců pro 152, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším návrhem je

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Václav Klučka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil písemně a nevidím ani, že by se hlásil z místa. Proto tuto rozpravu končím.

Ptám se navrhovatele pana ministra Johna, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom poděkovat za vstřícný přístup k tomuto zákonu. Nebyly žádné pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se zpravodaje, zda si přeje vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, mé poděkování je na adresu těch, kteří nezneužili současných problémů týkajících se Vojenské policie k otevření tohoto zákona při této velmi důležité novele, ve které jsme implementovali evropskou směrnici do pozic právě těchto změněných zákonů. Mockrát za to děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 192."

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 119 z přihlášených 165 poslanců pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

Hlásí se pan poslanec Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobrý den, já jsem byl pro a nerozsvítila se mi registrace. Jen prosím, aby to bylo zaznamenáno v protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. A my můžeme přistoupit k bodu

71.
Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

Prosím, aby zaujal u stolku zpravodajů místo za navrhovatele pan poslanec Stanislav Křeček a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Polčák. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku číslo 144/3.

Otevírám rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, tuto rozpravu končím.

Ptám se, zda si páni navrhovatel a zpravodaj přejí vystoupit. Pan navrhovatel si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem, pan zpravodaj - prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se ke sněmovnímu tisku 144, třetímu čtení novely zákona o střetu zájmů. Rád bych poukázal na to, že návrh na zamítnutí zákona podán nebyl, s tím, že vám byl doručen pouze jeden pozměňovací návrh, který komplexně přepisuje předlohu, a to z ústavněprávního výboru.

Já bych chtěl poukázat na jeden nedostatek této předlohy. A to není dáno ani tím, že by snad na to navrhovatelé nemysleli. Každopádně návrh zákona směřuje pouze na uvolněné členy rady obcí a krajů a na uvolněné členy obecních zastupitelstev. Nesměřuje tudíž na členy zastupitelstev, kteří jsou neuvolněni a kteří rovněž v těchto dozorčích řídících a kontrolních orgánech obecních a krajských akciových či jiných podnikajících společností zasedají. Z tohoto důvodu je třeba říci, že by bylo nutno zasáhnout zřejmě i do zákona o obcích a o krajích, kde by se tato problematika měla rovněž zmínit, a komplexně upravit právě postavení jak uvolněných, tak i neuvolněných členů zastupitelstev, a to obcí i krajů na všech úrovních. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP