(9.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Jsou zde dva pozměňovací návrhy, pod bodem A a pod bodem B. Navrhuji, aby se nejprve hlasoval pozměňovací návrh pod bodem A. Je to pozměňovací návrh hospodářského výboru, který v podstatě řeší legislativně technické změny, a pod bodem B je návrh poslance Igora Svojáka, ke kterému jsem se také připojil a který je možné hlasovat pouze jako celek. Čili B1 až B4. Takže nejprve pod bodem A a potom bychom hlasovali pod bodem B a poté o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ta procedura je, zdá se, poměrně jednoduchá. Chci se ujistit, zda nikdo z poslanců a poslankyň nemá k této proceduře připomínky. Není tomu tak.

Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: První pozměňovací návrh hospodářského výboru pod bodem A. Doporučuji jeho přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr stanovisko, prosím. (Ministr bod A podporuje.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 107 z přihlášených 162 poslanců pro 152, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pod bodem B návrh poslance Igora Svojáka, který jsem si osvojil i já. Týká se změny zákona o elektronických komunikacích, ale týká se právě letectví, a proto byl zde přednesen. Doporučuji jeho přijetí. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 108 z přihlášených 162 poslanců pro 104, proti 24. Tento návrh byl též přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní by bylo hlasování o celém návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vidím, že dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

O slovo se hlásí paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já se omlouvám, chtěla jsem hlasovat proti a omylem jsem zmáčkla pro.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A zpochybňujete tedy hlasování, paní poslankyně. Dám o vašem návrhu hlasovat.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 109 z přihlášených 163 poslanců pro 134, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o druhém pozměňovacím návrhu, bloku písmen B. Prosím ještě jednou, zda byste jej, pane zpravodaji, přednesl, protože se mi zdá, že Sněmovna není soustředěná.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jde o návrh pana Igora Svojáka, poslance. Je to změna zákona o elektronických komunikacích pod bodem B. Přijetí doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 110 z přihlášených 164 poslanců pro 136, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Doporučuji přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan ministr, jaké má stanovisko ve vztahu k návrhu zákona jako celku? (Ministr doporučuje.)

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 189, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 111 z přihlášených 165 poslanců pro 162, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji předkladateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání následujícího bodu, kterým je

65.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
/sněmovní tisk 38/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo předseda legislativního výboru zastupitelstva kraje Vysočina pan Drahoslav Oulehla a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Otto Chaloupka. Komplexní pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku číslo 38/3.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, a proto rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu v případě, že nedojde na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje. Zdá se, že tomu tak není. Já tedy prosím pana zpravodaje, aby přednesl komplexní pozměňovací návrh a před hlasováním k němu zazněla stanoviska.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegyně, v případě tisku 38 máme před sebou závěrečné čtení a poměrně jednoduchou proceduru. Ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl přijat komplexní pozměňovací návrh, se kterým jste již byli seznámeni a který já jako zpravodaj doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Prosím zástupce předkladatele.

 

Pan Drahoslav Oulehla Pozměňovací návrh přijímáme a doporučujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento pozměňovací návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko ne.

V hlasování číslo 112 z přihlášených 168 poslanců pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP