(12.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 173.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 173. Přítomno 128, pro 111, proti 3. Toto usnesení Poslanecká sněmovna přijala.

 

Dámy a pánové, to byl bod číslo 84, který jsme dokončili. Budeme se nyní zabývat bodem číslo

80.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Prosím o slovo předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise obdržela návrhy pouze poslaneckého klubu strany Věci veřejné, a to na následující. Poslanecký klub navrhuje, aby Sněmovna schválila rezignaci pana poslance Miroslava Petráně na členství v kontrolním výboru a v petičním výboru a pana poslance Martina Vacka na členství ve výboru zemědělském. Dále pak poslanecký klub strany Věci veřejné navrhuje zvolit do kontrolního výboru pana poslance Martina Vacka, do petičního výboru pana poslance Martina Vacka a do zemědělského výboru pana poslance Miroslava Petráně.

Zákon o jednacím řádu v Poslanecké sněmovně stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Způsob volby jednací řád nestanoví, ale praxe, která zde byla v uplynulých sedmnácti letech, byla vždy taková, že volba výborů a komisí a delegací probíhala veřejným hlasováním. Navrhuji tedy hlasování veřejné.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci a posléze taktéž jedním hlasováním zvolila.

Chtěl bych vás poprosit, paní předsedkyně, kdybyste otevřela rozpravu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, otvírám rozpravu ke způsobu i k návrhu na rezignaci či k návrhu na volbu. Nehlásí se nikdo do této rozpravy, rozpravu končím. Budeme moci hlasovat.

Pan předseda volební komise má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně. O veřejné volbě nehlasujeme, ta je automatická, pokud nikdo nenavrhuje volbu jinou. Nyní tedy budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci poslance Miroslava Petráně v kontrolním a v petičním výboru a pana poslance Martina Vacka ve výboru zemědělském.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 174. Táži se, kdo souhlasí s těmito rezignacemi. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 174. Přítomno 130, pro 114, proti nikdo.

 

Poslanec Jan Vidím: V tuto chvíli Poslanecká sněmovna vzala na vědomí rezignaci a můžeme přistoupit ke druhému usnesením, kterým Poslanecká sněmovna volí poslance Martina Vacka do kontrolního výboru a do petičního výboru a poslance Miroslava Petráně do výboru zemědělského.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 175. Táži se, kdo souhlasí s touto volbou. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175. Přítomno 129, pro 112, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme s těmito návrhy vyslovili souhlas.

 

Mohu tedy ukončit projednávání bodu číslo 80. Poděkuji předsedovi volební komise.

  

Dámy a pánové, ještě si troufnu zahájit projednávání bodu číslo

85.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009
/sněmovní tisk 12/

Byl tady ještě před malou chvílí přítomen pan ministr Kocourek, který už je tady opět mezi námi. Prosím, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 byla vypracována na základě zákona číslo 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva charakterizuje na základě údajů Českého statistického úřadu vývoj vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2009 s předchozím obdobím.

K 31. 12. 2009 vykazovalo v České republice podnikatelskou činnost 989 568 malých a středních podniků, které se v roce 2009 podílely 62,33 procenta na celkové zaměstnanosti a 36,22 procenta na tvorbě hrubého domácího produktu. Od roku 2003 dochází k nepřetržitému růstu podílu malého a středního podnikání na celkovém vývozu, který v roce 2009 dosáhl 50,7 procenta. Na celkovém dovozu České republiky se malé a střední podniky podílejí 57,4 procenta.

Zpráva rovněž obsahuje souhrnné informace o finančních podporách poskytnutých malému a střednímu podnikání ze státních prostředků a prostředků Evropské unie v roce 2009. Přímé finanční podpory malého a středního podnikání však nejsou jediným a nejúčinnějším nástrojem podpory podnikání v tomto sektoru. Za nejdůležitější považujeme vytváření stabilního a přehledného podnikatelského prostředí, zjednodušování legislativy a soustavné snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Ve zprávě jsou též uvedena opatření přijatá ve prospěch podpory malého a středního podnikání v souvislosti s poklesem hospodářského růstu v roce 2009, z nichž si zvláštní zmínku zaslouží zejména program Záruka za provozní úvěry realizovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Tolik na úvod k tomuto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Usnesení hospodářského výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 12/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jaroslava Plachého, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal zprávu na své schůzi dne 8. září 2010 a po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Bedřicha Dandy, zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Plachého a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009;

2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o doplnění zprávy o vývoji malého a středního podnikání v roce následujícím, 2010, o osoby samostatně výdělečně činné.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do ní? Nehlásí se nikdo, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Poprosím ještě pana zpravodaje v podrobné rozpravě, aby jen odkázal nebo zopakoval návrh usnesení, o němž budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009."

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP