(12.40 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Co se týká výroby energie z biomasy, tu ve velké míře podporují programy v rámci operačního programu Podnikání a inovace, ale mimo jiné také zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energií. Potenciál lesní biomasy je v podstatě dnes již téměř vyčerpán.

K bodu II. Česká republika se v návaznosti na směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energií zavázala splnit indikativní cíl, který stanovuje 8procentní podíl obnovitelných zdrojů energií na hrubé výrobě elektřiny do roku 2010. V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů se zároveň Česká republika zavázala dosáhnout 13procentní podíl obnovitelných zdrojů energií na konečné spotřebě energií do roku 2020.

Z analýzy vypracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, která porovnává období roku 2008 a 2009, vyplývá, že podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se zvýšil o 1,6 % v roce 2009 oproti roku 2008. Na základě dat předložených za první pololetí roku 2010 předpokládáme, že indikativní cíl pro rok 2010 bude naplněn, tj. hrubá tuzemská výroba elektřiny dosáhne 8procentního podílu obnovitelných zdrojů energií.

Z uvedených dat dále vyplývá patrný nárůst výroby a spotřeby obnovitelných zdrojů energií v České republice. Jestliže Česká republika má předpoklady pro dosažení indikativního cíle v roce 2010, neměl by být problém splnit stanovený cíl ani v budoucnu, tj. v roce 2020. Je však zároveň nutné si uvědomit rozdíl mezi hrubou výrobou elektřiny a hrubou konečnou spotřebou energií, do které se započítává i spotřeba tepla z obnovitelných zdrojů energií, jako například solární kolektory nebo tepelná čerpadla a další. Samozřejmě, úspěšnost plnění cíle může být v průběhu následujících deseti let ovlivněna různými dalšími faktory, například hydrogeologickými podmínkami, rozvojem, účelově pěstovanou biomasou nebo externími vlivy, jako je tuzemská spotřeba.

K bodu III.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, že vás přerušuji. Já se jenom teď potřebuji domluvit na dalším postupu.

My máme na 12.45 hodin přesně zařazený bod číslo 80, tedy Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Pokud by tento bod, a pokud by s tím Poslanecká sněmovna souhlasila, probíhal tak, že bychom mohli skončit, řekněme, do takových deseti minut - protože tam to bude velmi krátké, dvě pouhá hlasování, s tím, že domluví pan ministr a ti, kteří by se ještě přihlásili, tak abychom do deseti minut mohli s tímto bodem skončit - tak bychom, pokud proti tomu není námitka, takto postupovali.

Říkám to proto, aby si ti, kteří budou mluvit, byli vědomi tohoto časového limitu, protože chci, aby tento bod byl projednán. A pokud byste měli další sdělení pro Sněmovnu, museli bychom ho přerušit. Děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ano. Děkuji. Takže k bodu III. Česká republika se řídí takzvaným Národním akčním plánem České republiky pro energie z obnovitelných zdrojů, který stanovuje cíle pro členské státy jako podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení v roce 2020. Národní akční plán je přístupný široké veřejnosti na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Energetická legislativa. Kterákoliv právnická nebo fyzická osoba si v případě zájmu může tento plán prostudovat. Národní akční plán byl schválen vládou 25. srpna 2010.

K bodu IV. Vláda určitě neodmítá svou odpovědnost za naplňování podmínek vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009, o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Snažil jsem se to prokázat na předchozím bodě.

K bodu V. Koncepci naplnění národního cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů vypracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě schválení zákona o podporovaných zdrojích, který je v současné době v legislativním procesu. Jedná se o novelu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energií, která obrací svoji pozornost na naplňování národního akčního plánu, jehož znění bylo koncipováno na základě zmíněné směrnice.

K bodu VI. Činnost Energetického regulačního úřadu přesně vymezuje § 17 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, tzv. energetický zákon. Mezi hlavní úkoly Energetického regulačního úřadu patří regulace trhu za účelem nahrazení tržních mechanismů a ochrany zájmů spotřebitelů i držitelů licencí v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, dále podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kontrola dodržování podmínek podnikání u držitelů licencí, a tím vytváření předpokladů pro spolehlivost dodávek elektřiny, zemního plynu a tepla.

Veškerou svou činnost a hospodaření Energetického regulačního úřadu podrobně popisuje ve výročních zprávách za uvedené období, které jsou přístupné široké veřejnosti opět na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci o úřadu. V případě zájmu si může výroční zprávy za jakýkoliv předchozí rok či období prostudovat každý občan či subjekt v České republice.

Ze zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu pro rok 2009 též vyplývá, že v roce 2009 proběhly na tomto úřadě též kontroly z Nejvyššího kontrolního úřadu, z Ministerstva financí a Správy sociálního zabezpečení. Výsledky všech tří kontrol byly pozitivní, tj. ani jeden kontrolní orgán neshledal v činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za předchozí období vážné nedostatky. Vesměs se případně jednalo pouze o drobná pochybení, na která byl Energetický regulační úřad upozorněn a která se zavázal odstranit a v budoucnu již neopakovat. Podrobnější informace lze též nalézt ve zmíněné výroční zprávě za rok 2009.

Tolik tedy základní komentář k nálezu kontrolního výboru Poslanecké sněmovny z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Prosím, kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o vaše přihlášky do podrobné rozpravy. Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Myslím, že je v tuto chvíli možné, abychom po jeho výkladu zprávu kontrolního výboru jako Poslanecká sněmovna vzali na vědomí, protože jeho vyjádření předpokládá, že se tím dále budeme zabývat v jednotlivých pasážích tak, jak bylo domluveno s jednotlivými ministry, kteří se účastní na tomto projektu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

  

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu číslo 08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP