(11.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh výboru zahraničnímu. Pan kolega Václav Klučka navrhuje výbor pro obranu a bezpečnost. Má někdo další návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 162. Kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

V hlasování číslo 162 přítomno 153, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy rozhodneme o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování číslo 163. Kdo je pro toto přikázání? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 163 přítomno 153, pro 94, proti 17. Tento návrh byl také přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu a bezpečnost. Končím projednávání bodu 71, sněmovního tisku 227 v prvém čtení.

 

Dámy a pánové, tím jsme projednali vše, co bylo třeba v bloku smlouvy - prvé čtení, smlouvy - druhé čtení a budeme se věnovat zprávám. Chci požádat všechny zpravodaje a ostatní předkladatele, aby věnovali pozornost tomu, že začínáme zprávy projednávat. Začínáme bodem 81 a budeme pokračovat body 82, 107, 99, 83, 84, 85 atd. Takže prosím, zpravodajové, pohlídejte si, abyste tady byli přítomni.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

81.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009 - 2010
/sněmovní tisk 166/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 166/1.

Prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás o jednání výboru informovala a také přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, Grantová agentura ČR je zřízena podle § 36 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Orgánem Grantové agentury je i kontrolní rada, která má především funkci z hlediska kontroly rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a kontroly hospodaření s majetkem státu, k čemuž má Grantová agentura ČR také příslušné hospodaření. (V sále je velký hluk.)

Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Mohu potvrdit, že předseda kontrolní rady Grantové agentury předložil řádně a v termínu zprávu o činnosti kontrolní rady...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní kolegyně. Prosím o klid v jednacím sále! Prosím o klid ještě jednou!

 

Poslankyně Anna Putnová: ...spolu s hodnocením splněných úkolů. Jedná se tedy o již zmiňovaný sněmovní tisk č. 166.

Tato zpráva byla projednána 24. 11. 2010 na 6. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Dovoluji si doporučit Poslanecké sněmovně ČR vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009-2010.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Pan kolega Ohlídal, pan kolega Grebeníček byl druhý. Prosím pana poslance Ohlídala.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl v souvislosti s touto zprávou, týkající se kontrolní rady Grantové agentury ČR, upozornit na dvě významné skutečnosti.

Především ta první skutečnost je velmi negativní. Tato kontrolní rada má mít 10 členů. V současné době má 3 členy. Dalo by se říct, že funkční je pouze jeden: předseda této kontrolní rady. Tato situace je naprosto neúnosná a musí nutně negativně ovlivňovat činnost a práci této kontrolní rady. Takže toto je podstatný rest naší Sněmovny, že se jí nepodařilo zvolit další členy této kontrolní rady, aby jejich počet byl úplný.

Druhá negativní skutečnost je následující. Když si člověk všimne statutu této kontrolní rady, tak zjistí, že kontrolní rada kontroluje hospodaření s finančními prostředky u Grantové agentury ČR, kontroluje hospodaření s majetkem u této Grantové agentury, ale není tam obsaženo jedno podstatné tvrzení nebo jedna podstatná skutečnost - tato kontrolní rada může prošetřovat stížnosti na rozdělování finančních prostředků na jednotlivé projekty od poskytovatele, to znamená od Grantové agentury ČR, ale nemůže vůbec prošetřovat stížnosti, které se týkají systému hodnocení těch veřejných projektů, které jsou předkládány ke Grantové agentuře. To je závažný nedostatek už z tohoto hlediska, že se objevila iniciativa na internetu, iniciativa z akademické sféry, která výrazně kritizuje současný stav výběrového řízení u této Grantové agentury ČR, výběrového řízení, které se týká výběru vědeckých projektů, které budou potom financovány ze strany Grantové agentury ČR.

Takže já bych na tuto skutečnost chtěl upozornit a chtěl bych také dodat, že je nutné v tomto směru změnit statut této kontrolní rady Grantové agentury ČR. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Pan poslanec Grebeníček byl přihlášen jako další do diskuse. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ze zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009-2010 plyne, že je porušován zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o podpoře výzkumu a vývoje zejména. Je tomu tak proto, že v rozporu s požadavkem zákona, jak zde již bylo uvedeno, je personální složení kontrolní rady Grantové agentury ČR za posuzované období takřka katastrofální.

V začátku období měla podle zprávy 6 členů, od konce října 2009 pracovala jen ve 3 členech a ve druhé polovině sledovaného období, od dubna 2010 až k 30. září 2010, měla už jen jediného člena z 10 požadovaných zákonem. Kontrolní rada Grantové agentury ČR tedy byla neschopna usnášení a logicky nemohla vykonávat řádně svou kontrolní funkci ve vztahu ke Grantové agentuře.

O náležitostech ekonomického zabezpečení činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR a o personálním servisu jediného či posledního člena tohoto orgánu se ovšem zpráva nezmiňuje, přestože tedy v rozporu se zákonem namísto 10 členů po značnou část období vykonával funkci v kontrolní radě Grantové agentury ČR pouze jediný člověk, který logicky nemohl naplnit stanovený požadavek zákona a ani dle platného zákona a ani fyzicky zajistit řádně plnění funkce tohoto orgánu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP