(11.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Zahajuji hlasování číslo 160. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 160, přítomno 148, pro 75, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu a bezpečnost, a končím projednávání bodu 67, sněmovního tisku 220 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie
jako mezinárodní organizace, podepsaná za Českou republiku
dne 14. prosince 2010 ve Vídni
/sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr dopravy Vít Bárta.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážené dámy a vážení pánové, Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace vytváří právní základ pro činnost Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace. Akademie zahájila svou činnost na prozatímní bázi na základě memoranda uzavřeného mezi některými státy na počátku roku 2010 a sídlí v rakouském městě Laxenburg. Iniciativa ke zřízení akademie vzešla od Úřadu Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu a Rakouské republiky.

Hlavní činností akademie je školení policejních a soudních úředníků, zástupců dalších státních úřadů i soukromých společností v oblasti boje proti korupci. Dalším neméně významným úkolem akademie je podpora prohlubování mezinárodní spolupráce v boji proti korupci.

Dohoda je standardní smlouvou o založení mezinárodní organizace. Zřizuje orgány akademie a vymezuje jejich úkoly, upravuje způsob financování akademie či vzájemné konzultace a poskytování informací mezi smluvními stranami v oblastech týkajících se dohody.

Dohoda předpokládá dobrovolné příspěvky svých členů na chod akademie. Výše příspěvků České republiky v jednotlivých letech bude odpovídat finančním možnostem veřejných rozpočtů a příspěvků, které Česká republika bude hradit odborným organizacím podobného charakteru. Kromě toho se předpokládá, že Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo vnitra přispějí na činnost akademie vysláním expertů - lektorů do akademie.

Dohoda patří do kategorie tzv. prezidentských smluv, neboť z ní vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci. Dohoda bude po vyslovení souhlasu s ratifikací oběma komorami Parlamentu předložena k ratifikaci prezidentu republiky.

Vážené dámy a vážení pánové, žádám vás o podporu předloženého návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Bártovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Lenku Andrýsovou.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážená předsedkyně, vládo, kolegové, kolegyně, jak už pan ministr řekl, touto smlouvou se zakládá Mezinárodní protikorupční akademie, která se od existujících institutů vzdělávacích liší tím, že bude vzdělávat nejen policisty, ale i soudce, státní zástupce a úředníky. Z rozpočtu si vyžádá, aspoň předpokládáme, půl milionu korun ročně.

Já doporučuji, aby se touto smlouvou zabýval zahraniční výbor, a doporučuji postoupit tuto smlouvu do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu, paní zpravodajka taktéž. Ptám se, zda někdo další chce navrhnout jiný výbor. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 161. Kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přítomno 152, pro 123, proti 1. Návrh tedy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Končím projednávání bodu 70, sněmovního tisku 226 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné
činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze
/sněmovní tisk 227/ - prvé čtení

Opět požádám o úvodní slovo pana ministra dopravy Víta Bártu.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážené dámy a pánové, účelem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, která byla podepsána 17. prosince 2010 v Praze, je poskytnout policejním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

V současné době není spolupráce českých a srbských policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných k boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu je v současné době jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodní smluvní oblasti.

Dohoda standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje např. spolupráci při ochraně svědků, možnost vyslání policejních justičních důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělání. Dohoda rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění a standardně upravuje záležitosti žádostí o spolupráci a možnost jejich odmítnutí, stejně jako předání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací.

V oblasti předávání osobních údajů dohoda reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru. Proto do ní byla českou stranou prosazena důležitá úprava sdílení informací předaných srbskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie v rámci schengenského informačního systému, resp. dalších databází dle evropského práva.

Dohoda je na výslovnou žádost srbské strany navenek sjednávána jako mezivládní, z hlediska vnitrostátního právního řádu České republiky se opět jedná o smlouvu prezidentské kategorie.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Jaroslava Foldynu o jeho zprávu.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, všichni jsme si všimli, že zločin nezná hranic, pan ministr přednesl všechny relevantní informace a já doporučuji, abychom postoupili tuto smlouvu dále do zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. O slovo se hlásí pan kolega Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji mockrát, paní předsedkyně. Pane premiére, pane ministře, já trošku nerozumím tomu, že když tady vždycky předstoupím s tím, aby nějaký zákon, který se obsahově týká oblasti bezpečnosti nebo obrany, šel i do výboru pro obranu a bezpečnost předtím, než smlouva je ratifikována. Já vám chci jenom říct, že kdybychom se o takovéto přípravě nebo o tomto tématu dozvěděli ve výboru dřív, než je podepsána tato smlouva, tak to tady nebudu zkoušet, protože tu formální stránku a stránku mezinárodního práva jistě zvládne zahraniční výbor. Ale tam je spousta odborných věcí.

Já jenom chci říct u této smlouvy, že to tak trochu navazuje i na dnešní jednání v ústních interpelacích, kde jsme projednávali zrušení výcvikového střediska, velmi významného střediska, v Hradci Králové. Jenom se podívejte do této smlouvy na článek 8, kde se v podstatě ujednává, že pořádáme společné semináře, cvičení a výcvikové kursy, výcvik specialistů, vyměňujeme si experty, jakož i výcvikové koncepce a programy. To všechno toto zařízení mohlo dělat. Já si myslím, že to skutečně v této chvíli absentuje, a prosím pěkně, aby i tato smlouva byla dána do výboru pro obranu a bezpečnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP