(12.00 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

V závěru předkládané zprávy se tvrdí opak, tedy že kontrolní rada Grantové agentury ČR plnila v celém období všechny úkoly, které jí stanoví zákon č. 130/2002 Sb. Kontrolní rada měla podle předkládané zprávy vykonávat ve velmi značném rozsahu dohled nad Grantovou agenturou ČR a kontrolu její činnosti, vyřizovat stížnosti na neudělení grantů, projednávat a předkládat návrhy na zlepšení grantového systému a provádět kontroly při jednání panelů i oborových komisí, upozorňovat na chyby v čerpání finančních prostředků a na případné neoprávněné nakládání s prostředky. Jak tyto velmi obsáhlé činnosti, zejména ve druhé polovině období, zajišťoval jediný zbylý člen orgánu, o tom zpráva nic bližšího neuvádí.

Tvrzení zprávy, že zápisy ze zasedání kontrolní rady jsou ve zkrácené verzi zveřejňovány na webových stránkách Grantové agentury ČR, ve zprávě na uvedené adrese, neodpovídá skutečnosti. Formulace byla zřejmě převzata z nějaké starší výroční zprávy, protože na webové stránce kontrolní rady Grantové agentury ČR byla poslední aktualizace datována dnem 13. července 2009 a informace z jednání této rady tamtéž zveřejněné končila v listopadu 2008.

Dámy a pánové, předseda kontrolní rady Grantové agentury České republiky profesor Ivan Míšek opakovaně žádá Sněmovnu o zvolení nových členů, aby kontrolní rada nabyla usnášeníschopnosti. V dané věci oceňuji i aktivitu vedení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Přes to všechno je nutné klást otázku, kdo a proč měl či má zájem na tom, aby nebyl naplněn zákon a aby kontrolní rada Grantové agentury České republiky nebyla dlouhodobě řádně obsazena a nemohla plnit svou zákonem stanovenou funkci.

Dámy a pánové, předkládanou zprávu já osobně nemohu akceptovat. Myslím si také, že je nutné vyzvat vládu, ale i Poslaneckou sněmovnu, aby splnily své povinnosti a do budoucna umožnily vytvoření tohoto zákonem požadovaného orgánu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní se hlásí o slovo paní poslankyně Anna Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, otázka personálního zajištění kontrolní rady Grantové agentury je skutečně velmi citlivou a bolestivou záležitostí. Je pravda, že v posledním období vykonával tuto činnost pouze jeden člověk, a to její předseda. Nutno podotknout, že není jeho vinou, že zůstal v této situaci v kontrolním orgánu osamocen. Opakovaně žádal, aby se tato situace řešila.

Proto jsem také 4. 11. vypsala výzvu, aby právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem ve lhůtě do 6. prosince předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovně návrhy na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Předpokládám, že personální záležitosti a dovolení členů kontrolní rady budeme řešit na příští schůzi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, proto tuto všeobecnou rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se tedy, zda paní zpravodajka pouze odkáže na návrh usnesení. Prosím, abyste tak učinila.

 

Poslankyně Anna Putnová: Doporučuji Poslanecké sněmovně České republiky přijmout usnesení o přijetí zprávy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tedy vyslovit souhlas s touto zprávou, jak zní přesně text usnesení, které nám bylo předloženo.

Zeptám se ještě, zda se někdo do podrobné rozpravy hlásí. Není tomu tak. Končím také podrobnou rozpravu. Budeme moci hlasovat o návrhu usnesení, které nám paní zpravodajka přednesla a které nám bylo také předloženo písemně.

  

Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2009 až 2010, dle sněmovního tisku 166."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přítomno 153, pro 69, proti 35. Tento návrh tedy přijat nebyl.

  

Je zde námitka proti výsledku hlasování.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub měl dvanáct křížků zdržených lidí, což objektivně tak nebylo. Zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji. (Ozývají se protestní hlasy v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 165. Zahajuji toto hlasování o námitce a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přítomno 153, pro 68, proti 37. Námitka přijata nebyla.

  

Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, paní a pánové, já bych chtěl upozornit ty, kteří si ještě třeba nestačili úplně přečíst jednací řád, že poslanec může námitku samozřejmě učinit o svém hlasování a pouze takto vznesená námitka je tady hlasovatelná. Ještě nikdy se nestalo, že by se hlasovalo o námitce přednesené v podobném duchu. Jestli pan kolega předseda Gazdík měl pochybnosti o výsledku svého hlasování, měl tak učinit, nikoliv o tom, že se v podstatě zapomněl odhlásit, a tak to zkusil tímto způsobem. Já bych poprosil, abychom příště postupovali spíše tak, jak jsme tu zvyklí. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Mám informaci, že ještě probíhá kontrola hlasování. Prosím, počkejme na výsledek. (Předsedající čeká na výsledek kontroly.) Ptám se, zda je nějaká námitka proti poslednímu hlasování. Není.

S konstatováním, že návrh usnesení schválen nebyl, končím projednávání bodu číslo 81, sněmovního tisku 166.

 

Zahajuji projednávání bodu

82.
Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 30 z jeho 6. schůze ze dne 24. listopadu 2010. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, aby předložené usnesení uvedla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP