(11.30 hodin)
(pokračuje Bárta)

Text protokolu je v souladu s právním řádem České republiky i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii i s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Jeho provádění nevyžaduje změny v právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Současně s protokolem se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací také stávající dohoda. Tato dohoda byla podle tehdy platných právních předpisů uzavřena jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Její změnu ve formě protokolu je však potřeba podle současných ústavních požadavků ratifikovat. Aby byla celá stávající dohoda ve znění protokolu bezprostředně závazná s přednostní aplikací před zákony, je třeba, aby byla také ona a ne jen její novelizace schválena podle současných požadavků článku  10 Ústavy České republiky, a tak povýšena na mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie.

Dovolím si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikacemi předkládaného protokolu a samotné dohody. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi dopravy. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že pan ministr vystihl vše důležité, co v protokolu je, a mně nezbývá nic jiného, než vás poprosit o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí, děkuji. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu, rovněž tak paní zpravodajka. Ptám se, zda má někdo ještě další návrh na přikázání. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 157. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 157 přítomno 148, pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh Poslanecká sněmovna schválila a vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

  

Končím projednávání bodu 64, sněmovního tisku 190 v prvém čtení.

 

Budeme se věnovat bodu

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou
o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně
/sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Tento návrh uvede pan ministr Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní předsedkyně, dámy a pánové, tento návrh protokolu je standardní součástí smlouvy tak jako v řadě případů u jiných zemí. Nemá žádné odchylky od standardních zvyklostí a jeho cílem je posílit vzájemné obchodní kontakty mezi Českou republikou a Kazachstánem a vytvořit tak lepší konkurenční podmínky pro české firmy. Proto doporučuji tento protokol vaší pozornosti.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Davida Vodrážku. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, jedná se o standardní harmonizační protokol. Všechno zde již bylo řečeno, proto navrhuji přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh výboru zahraničnímu, taktéž pan zpravodaj. Ptám se, zda někdo další chce navrhnout jiné přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 158. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 158 přítomno 147, pro 117, proti 1. Tedy tento návrh Sněmovna přikázala k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končím projednávání bodu 65, sněmovního tisku 202 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných
situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze
/sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr dopravy Vít Bárta. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Za prvé mi dovolte omluvit nepřítomnost pana ministra Johna, za kterého načtu.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, účelem Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsané dne 16. prosince loňského roku v Praze, je vytyčení pravidel pro vzájemné poskytování pomoci při mimořádných událostech, tj. přírodních katastrofách a technologických haváriích, které mohou mít závažné dopady na obyvatelstvo nebo životní prostředí. V současné době je tato spolupráce upravena jen rámcově v Dohodě mezi vládou Českou republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy z roku 1997, která však již pro rostoucí objem vzájemné spolupráce není dostačující.

Francouzská republika je jedním z nejaktivnějších evropských států na poli poskytování mezinárodní pomoci při mimořádných situacích a intenzita spolupráce složek integrovaného záchranného systému s francouzskými složkami se v posledních letech stále zvyšuje. Smlouva by tak měla vytvořit nový detailní rámec pro jednotlivé formy spolupráce, především spolupráce při konkrétních mimořádných situacích formou vyslání záchranných jednotek a jednotlivých specialistů a poskytnutí materiální humanitární pomoci, dále výměnu informací o mimořádných situacích a důvodech jejich vzniku, zkušeností v oblasti jejich předvídání a prevence a informací o přípravě obyvatelstva na tyto situace a projekty společného vzdělávání odborníků v těchto oblastech.

Smlouva upravuje postup při podávání a vyřizování žádostí o pomoc, podmínky nasazování záchranných jednotek na území druhého státu, náhradu škod nebo hrazení nákladů. To je založeno na principu bezúplatnosti, podle něhož je pomoc poskytována dobrovolně a bezplatně.

Smlouva je dokumentem prezidentské kategorie a vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Holíka.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vláda předložila návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze. Obsah této smlouvy byl přednesen, a proto navrhuji, aby smlouva byla přikázána k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ale hlásí se pan kolega Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji moc, paní předsedkyně. Především si myslím, že pan ministr Bárta skvělým způsobem zastoupil pana ministra Johna, protože řekl perfektně, co je odborným obsahem této smlouvy. A protože to skutečně je prevence havárií, integrovaný záchranný systém, tak mi dovolte navrhnout, aby to bylo projednáno ve výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy? Není taková, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Pan kolega Klučka navrhuje výbor pro obranu a bezpečnost. Má prosím ještě někdo další návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 159. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 159 přítomno 148, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP