(11.20 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vláda České republiky předkládá do Poslanecké sněmovny vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím.

Dohody EU o spolupráci v oblasti družicové navigace jsou sjednávány se zeměmi, které se z celosvětového hlediska významně podílí na vesmírném programu a výzkumu velice kvalitní technologií pro tuto oblast.

Smyslem předkládané dohody je zajistit úzké zapojení Norska do fází budování a provozu evropských programů družicových navigačních systémů Galileo a EGNOS. Zapojení Norska do evropských programů navigačního družicového systému je považováno za politicky i ekonomicky velmi vhodné. Jedná se o významného partnera, jenž je členem NATO i Evropské kosmické agentury.

Dohoda byla dne 22. září 2010 podepsána v Bruselu na úrovni velvyslanců členských států EU. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Provádění dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou o její slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si pana ministra Bártu pochválit za to, jak to uvedl. Doplním jenom takové dva detaily. Řeknu, šlo o věc, slyšeli jste jistě jméno Galileo Galilei, podle něj se to jmenuje, je to známý toskánský astronom. A podle něj tento navigační systém je nazván. To, co zde nebylo, tak doplním krátce. Měl by být uveden do provozu v roce 2014 a velice úzce se tím zabývala také Evropská komise, Evropský parlament a shrnuly 18. ledna současné výsledky. Je to i v oblasti financování, protože tento navigační systém bude financován z rozpočtu Evropské unie a hlavním partnerem v České republice je právě Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ostatními ministerstvy.

Každopádně se k tomuto navigačnímu systému chci vyjádřit kladně, protože bude mít dopad i téměř na každého z vás v budoucnosti jako na řidiče, kteří ho budete moci využívat. Každopádně doporučuji podpořit toto schválením této smlouvy, sněmovního tisku číslo 193, a doporučuji přikázat zahraničnímu výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky, táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka navrhla totéž. Zeptám se, zda má někdo ještě jiný návrh. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 155. Přítomno 148, pro 126, proti jeden. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končí projednávání bodu 62, sněmovního tisku 193 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

63.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
/sněmovní tisk 197/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn harmonogramu mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy od 26.  ledna 2005.

Cílem této úmluvy je ochrana velrybích populací umožňující udržitelný rozvoj velrybářského průmyslu. Na základě úmluvy byla zřízena mezinárodní velrybářská komise, která přijímá usnesení k regulaci velrybářství především formou tzv. harmonogramu úmluvy. Komise na svých zasedáních v roce 2008, 2009 a 2010 přijala změny harmonogramu spočívající jako každoročně v posunutí dat vymezujících období lovných sezón. Přijetím uvedených změn Česká republika potvrdí svůj mimořádný zájem na řádném plnění úmluvy a všech závazků, které z ní zejména pro Českou republiku vyplývají.

Úmluva je smlouvou prezidentské kategorie a vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby tento návrh uvedl zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Pan ministr v zásadě shrnul celý obsah změny v harmonogramu úmluvy. Já ještě připomenu, že změny v harmonogramu se skutečně týkají pouze úprav dat, která vymezují lovné sezóny některých druhů velryb, případně úprav kvót pro domorodý lov velryb pro obživu.

Přijetí změny harmonogramu nemá vliv na veřejnou správu, rozpočty ani podnikatelský sektor a já doporučuji propustit návrh na ratifikaci do zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otvírám obecnou rozpravu bez písemných přihlášek, proto se ptám, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto přikázání?

Hlasování pořadové číslo 156. Přítomno 149, pro 127, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme projednali bod 63 sněmovní tisk 197 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

64.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou
Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké
dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt,
podepsaná v Praze dne 3. července 1997
/sněmovní tisk 190/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr dopravy Vít Bárta. Prosím vás, pane ministře, o vaše slova.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, v roce 2009 došlo na základě zájmu obou stran k expertním jednáním, jejichž cílem bylo více liberalizovat tento stávající právní rámec pro provozování leteckých služeb mezi oběma státy, neboť dohoda je do určité míry restriktivní. Také zde byla potřeba zajistit soulad stávající dohody s právem Evropské unie vložením příslušných unijních ustanovení. Změna dohody byla provedena formou protokolu, který obsahuje doplnění či změny vybraných ustanovení stávající dohody.

Vláda vyslovila souhlas se sjednáním protokolu svým usnesením ze dne 15. září 2010 číslo 657 a protokol byl následně podepsán 13. října 2010 v Praze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP