(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Návrh usnesení nám byl také předložen písemně a zní takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací."

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování 150, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 150 přítomno 138, pro 114, proti 1. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 57, sněmovním tiskem 126.

 

Zahajuji projednávání bodu

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
/sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

Opět tento materiál uvede pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, v současné době je výměna utajovaných informací mezi Českou republikou a Rumunskem upravena v ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska. Vzhledem k tomu, že Rumunsko vstoupilo do NATO a není žádná multilaterální smlouva, která by zajišťovala ochranu utajovaných informací, předkládá se návrh na uzavření mezivládní dohody, která tuto oblast bude dostatečně upravovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento úvod. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru. To nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 127/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, zahraniční výbor na své 6. schůzi dne 24. listopadu 2010 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací, přijal toto usnesení.

Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu a zpravodajské zprávě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací.

To je všechno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Otevírám rozpravu. Nemám písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

  

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zopakuji, že zní takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 151. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 151 přítomno 140, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím tím projednávání bodu 58, sněmovního tisku 127.

 

Dalším bodem je bod

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou
a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 128/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Drábka, aby opět tento materiál uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, i v případě Bosny a Hercegoviny v poslední době došlo k významnému posílení vzájemných kontaktů a je třeba zachytit vzájemnou ochranu utajovaných informací příslušnou formou. Ochranu informací v Bosně a Hercegovině zajišťuje Národní bezpečnostní úřad. Vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina v rámci twinningového projektu Evropské unie velmi úzce spolupracuje s Maďarským národním bezpečnostním úřadem, je předpoklad, že uzavření této smlouvy bude nastavovat obdobná pravidla jako s desítkami dalších zemí, s nimiž již podobnou smlouvu máme uzavřenu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Šeicha, aby odůvodnil usnesení výboru, který bylo Sněmovně rozdáno jako sněmovní tisk 128/1.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, podstatou usnesení, které máte k dispozici, je, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací této smlouvy, následně zmocňuje předsedu zahraničního výboru k předložení tohoto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny a zmocňuje mě jako zpravodaje vám tuto zpravodajskou zprávu přednést. Čili zahraniční výbor doporučuje dát souhlas s ratifikací této smlouvy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nemám písemné přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

  

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nám bylo právě panem zpravodajem přečteno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 152. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 152 přítomno 142, pro 115, proti 1. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna tedy vyslovila souhlas. Tím jsme projednali bod číslo 59, sněmovní tisk 128.

 

Můžeme zahájit projednávání bodu

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt
o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře
a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu
/sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Prosím, aby tento návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je to jedna z dlouhé série smluv, kterou se Česká republika snaží jednak uzavřít nové smlouvy o ochraně investic, jednak ty uzavřené harmonizovat s primárním právem. Já si proto dovoluji požádat o projednání a schválení, neboť tato smlouva posílí právní jistoty investorů z obou dvou zemí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení. Byl určen pan kolega Petr Gandalovič. Budeme muset tedy hlasovat o změně zpravodaje na pana kolegu Foldynu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 153. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje k tomuto sněmovnímu tisku, tedy k tisku 186. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 153 přítomno 143, pro 102, proti 1. Změnu zpravodaje jsme schválili.

 

Poprosím vás, pane kolego, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Paní předsedající, vážení kolegové, pan ministr přednesl všechny relevantní informace, které jsou potřeba, a já doporučuji, aby tato smlouva byla přikázána zahraničnímu výboru k projednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Táži se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu, právě tak jako pan zpravodaj toto doporučil. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 154 přítomno 144, pro 111, proti 1. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím projednávání bodu 61, sněmovního tisku 186, v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové
navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím
/sněmovní tisk 193/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr dopravy Vít Bárta. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP