(11.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

Zahraniční výbor projednal návrh na své schůzi dne 24. listopadu 2010 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně protokol ratifikovat. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jana Hamáčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 108/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval tímto dokumentem na své 6. schůzi 24. listopadu 2010. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy pana Ing. Vykydala, po zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít pan ministr závěrečné slovo. Nebo pan zpravodaj? Nechtějí.

Nyní můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení, které nám tady před chvílí přednesl pan zpravodaj zahraničního výboru. Ještě zagonguji, aby někdo mohl přiběhnout.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, z přihlášených 130 pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

  

Přistoupíme k projednávání bodu

56.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech
k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
/sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám představil vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečisťování ovzduší přesahujícím hranice státu. Cílem tohoto protokolu je vyloučit nebo omezit použití perzistentních organických polutantů a snižovat jejich emise do všech složek životního prostředí, a to jejich ukládáním a zaváděním nejlepších dostupných technik či využitím technicky a ekonomicky dostupných náhrad. Protokol reguluje nakládání s 16 látkami, které jsou toxické, dlouho setrvávají v životním prostředí a kumulují se v organismech. Jedná se například o dioxiny nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.

Důvodem těchto změn u přílohy číslo VII, jejího zrušení, je skutečnost že v ní obsažená úprava je překonána vývojem moderních technologií, a tím i poklesem významu těchto polutantů u mobilních zdrojů. U změny přílohy číslo V umožní snadnější provádění změn v seznamu nejlepších dostupných technik, neboť se nebude vyžadovat obvyklý, jinak velmi časově náročný, ratifikační proces.

Dovoluji si požádat ctěnou Poslaneckou sněmovnu o ratifikaci změn těchto dvou příloh protokolu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Já bych požádal ještě zpravodaje zahraničního výboru poslance Františka Novosada, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec František Novosad: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, tento materiál byl projednán na zahraničním výboru na 6. schůzi dne 24. listopadu 2010. Zahraniční výbor přijal toto usnesení:

Zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu. Body 2 a 3 jsou standardní.

Děkuji. (Potlesk části poslanců z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu ukončím. Poprosím zpravodaje - k návrhu usnesení a k hlasování.

 

Poslanec František Novosad: Vážený pane místopředsedo, prosím, abychom hlasovali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 149. Přihlášeno je 135, pro hlasovalo 108, proti 1, takže to bylo přijato. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

  

Děkuji ministrovi i zpravodaji a končím projednávání bodu č. 56 s tím, že paní předsedkyně se ujme řízení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji projednávání bodu číslo 57. Je to

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Za vládu uvede tento návrh pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré dopoledne. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám v zastoupení premiéra Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Ta smlouva je standardní, tak jako v řadě jiných případů uzavřených už s několika desítkami zemí. Smlouva o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací mezi vládou ČR a vládou Černé Hory je standardní a já ji doporučuji schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jaroslava Foldynu, aby odůvodnil usnesení výboru, kterém nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 126/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny zprávu o výsledcích projednávání tohoto bodu navrhl na schůzi zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se hlásí někdo ze svého místa. Není žádná taková přihláška, proto rozpravu končím a budeme hlasovat o navrženém usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP