(10.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Druhá část hlasování by byla: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby veškerá jednání v Evropské unii konzultovala nebo -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní poslankyni Váhalovou, má právo přečíst si své usnesení sama.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji. Zopakuji ještě jednou usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby obsah této směrnice projednala také s představiteli krajů a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže budeme hlasovat tuto druhou část. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Ještě bychom se měli zeptat pana ministra, jestli je pro.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale já se zeptám vás obou ještě před tím hlasováním. Zeptám se - pane ministře?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych byl mimořádně zdrženlivý, jako poslanec se zdržím hlasování. (Zpravodaj se také zdržuje hlasování.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To jste nám pomohli! A nyní budeme hlasovat sami, každý sám podle svého.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 146, přihlášeno 123, pro hlasovalo 58, proti 48. To by znamenalo, že usnesení přijato nebylo.

 

Toto usnesení už přijato nebylo, my jsme nicméně odhlasovali to základní, takže si myslím, že jsme se s tím vypořádali. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji zpravodaji i předkladateli a končím projednávání bodu číslo 52.

  

Přikročíme k bodu 53, to je

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010
/sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Kalouska, aby se ujal slova jako první.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Opět odkazuji na původní řeč. Smlouvu zamezující dvojímu zdanění, to znamená zajišťující rezidentům obou států, že nebudou zdaňováni dvakrát za jednu a tutéž věc, jsme podepsali s Belgií v roce 1996. Ambicí tohoto protokolu je rozšířit výměnu informací mezi daňovými správami obou států, tím účinněji bojovat proti daňovým únikům ku prospěchu všech Čechů, Češek, Belgičanů i Belgičanek. Prosím proto o schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Kristýnu Kočí, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 87/2. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila se závěry zahraničního výboru z jeho jednání 24. listopadu 2010.

Zahraniční výbor se zabýval daným materiálem na své 6. schůzi a po odůvodnění náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě mnou vypracované a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Iniciativně tento tisk projednal i rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 87/1. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miloslavu Vostrou, aby usnesení výboru odůvodnila. (Není přítomna.) Tak sice iniciativně projednali, ale paní poslankyně tady není. Není, kdo by nám to tady přednesl.

Chci se zeptat, jestli je tu ještě někdo jiný z rozpočtového výboru, kdo by se toho ujal. Prosím, pan poslanec Dolejš. Děkuji vám.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Rádo se stalo. Věc je velmi jednoduchá. Myslím si, že to zvládnu, i když jsem na to nebyl zcela připraven, a to tak, že rozpočtový výbor tuto materii projednal s tím, že doporučil přijmout usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky, takže se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím tedy rozpravu a chci se zeptat, jestli chce mít navrhovatel či zpravodaj závěrečné slovo. Nechtějí.

Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Poprosím paní poslankyni Kočí, aby nás provedla usneseními, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vzhledem k tomu, že usnesení obou výborů jsou totožná, dovolila bych si přečíst usnesení Poslanecké sněmovny. Zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmů a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010."

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nechám o tomto návrhu usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 147 z přihlášených 127 pro 111, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Ještě dávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji Poslanecké sněmovně za vstřícnost, zejména pak rozpočtovému výboru za iniciativu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

  

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 55. Je to

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými
o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
/sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Vít Bárta. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na sjednání jednotné Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě, podepsané v roce 2007, byl následně vyjednán protokol, kterým se tato dohoda mění. Protokol je výsledkem druhé, závěrečné fáze vyjednávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o podmínkách pro obchodní leteckou dopravu mezi jejich územími. Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním protokolu svým usnesením ze dne 21. června 2010 číslo 493. Protokol byl následně podepsán s výhradou ratifikace dne 24. června 2010 v Bruselu.

Protokol má za cíl odstranit další překážky na přepravním trhu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a dále toto prostředí liberalizovat. Protokol upravuje zejména možnost rozšíření investičních příležitostí v rámci leteckých dopravců smluvních stran, rozšiřuje mimo jiné spolupráci v oblasti otázek životního prostředí nebo ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Z pohledu České republiky lze sjednání protokolu považoval za přínosné. Dochází k završení dlouholetého a obtížného vyjednávacího procesu se Spojenými státy americkými o liberalizaci prostředí na transatlantickém leteckém trhu.

Text protokolu je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Sjednání a provádění protokolu nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP