(14.40 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Spolupráce Evropské unie s Korejskou republikou byla poprvé kodifikována v rámcové dohodě o obchodu a spolupráci, která vstoupila v platnost v dubnu 2001. Tato dohoda však nedostatečně reflektovala některé novodobé výzvy, jako boj proti terorismu nebo šíření zbraní hromadného ničení. V roce 2007 byla proto důležitá u probíhajícího dialogu o sjednání dohody o volném obchodu k zahájení jednání o nové, novým potřebám lépe vyhovující dohodě, rámcové dohodě, která byla podepsána dne 10. května 2010 v Bruselu.

Rámcová dohoda se věnuje širokému spektru společných zájmů a cílů v následujících oblastech: politický dialog a spolupráce v posuzování lidských práv, boj proti terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení, spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích, v oblasti hospodářského rozvoje, udržitelného rozvoje, vzdělávání a kultury, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a dalších oblastech.

Význam rámcové dohody tkví především v tom, že společně s dohodou o volném obchodu tvoří jeden pomyslný rámec pro spolupráci s Korejskou republikou. Dohoda o volném obchodu byla podepsána dne 6. října 2010 v návaznosti na podpis rámcové dohody, a tím se Korejská republika stala v pořadí desátým státem jakožto strategický partner Evropské unie. Právě v kontextu dohody o volném obchodu je třeba vnímat i rámcovou dohodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou, jejíž obchodní výměna ve zboží dosahuje ročně zhruba 53 miliard eur a 20 miliard eur ve službách. Podle aktualizované dohodové studie vypracované pro Evropskou komisi by mohl při plné aplikaci dohody o volném obchodu export do Evropské unie růst až o 38 %, zatímco export z Evropské unie do Korejské republiky až o 82 %. V neposlední řadě se podpis obou zmíněných smluv s Korejskou republikou stal dobrým příkladem a výrazným podnětem ostatním zemím, aby usilovaly o uzavření dohod o volném obchodu s Evropskou unií, a to i v případech, kdy byl dosavadní dialog s těmito zeměmi obtížný.

Rámcová dohoda je dokument s politickým významem. Je třeba ji vnímat jako vyjádření našich uznání Korejské republice, která se během krátké doby dokázala proměnit v dynamicky prosperující stát, sdílející naše základní hodnoty, svobodu, demokracii, respekt k lidským právům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem k tomuto tisku byl organizačním výborem určen poslanec Tomáš Chalupa, který byl jmenován ministrem životního prostředí. V této souvislosti je nutné odhlasovat změnu zpravodaje, jelikož se jedná o první čtení smlouvy.

  

V souladu i se zahraničním výborem navrhuji, aby se zpravodajkou pro prvé čtení stala za místo poslance Tomáše Chalupy paní poslankyně Jana Fischerová.

Nechám tuto změnu odhlasovat. Kdo je pro změnu zpravodaje? Je někdo proti?

Hlasování pořadové číslo 136, z přihlášených 152 pro 112, proti 2. Změnu zpravodaje jsme přijali.

 

Prosím, aby se ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Fischerová slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji, vážená paní předsedající, za slovo. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové, vážené kolegyně, protože pan místopředseda vlády, pan ministr zahraničí, tak detailně nás o všem informoval, o této připravené rámcové smlouvě vůči Evropské unii, Česká republika vůči Korejské republice, tak já možná jenom zmíním to, co zde nepadlo, i oblast umění. Zrovna v současné době probíhá zajímavá výstava v Soulu a konkrétně je to Krteček, velice oblíbený, čili dětské knihy. Je to prodlouženo, bylo to žádáno. Chtěla jsem zmínit, že to není jenom o tom obchodu a o tom všem, co se zde zmínilo, ale je to i o výměně lidí, studentů, umění.

Chci k tomu říci: doporučuji tuto smlouvu postoupit do druhého čtení a také přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Chci se zeptat, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  

Já tedy nechám hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 137, z přihlášených 155 pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

  

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 68. Je jím

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
/sněmovní tisk 221/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh na přijetí změny článku 20 odstavce  1 úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata shromážděním smluvních stran úmluvy v New Yorku dne 22. května 1995.

Změnou článku 20 odst. 1 se zruší původní limit dvou týdnů pro každoroční zasedání výboru pro odstranění diskriminace žen. Výbor je expertním orgánem, jehož úkolem je projednávat pravidelné zprávy státu o plnění jejich povinností z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Se vzrůstajícím počtem smluvních stran, který nyní činí 186 států, roste i časová náročnost k projednávání národních zpráv. Původní znění článku 20 odst. 1 úmluvy, který zní: "Výbor se bude obvykle scházet na dobu nejdéle dvou týdnů ročně za účelem projednání zpráv předložených v souladu s článkem 18 úmluvy.", bude nahrazen novým zněním: "Výbor se bude obvykle scházet každoročně za účelem projednání zpráv předložených v souladu s článkem 18 této úmluvy." Trvání zasedání výboru bude určeno zasedáním smluvních stran úmluvy a schváleno Valným shromážděním Organizace spojených národů. Nové ustanovení článku 20 odst. 1 vstoupí v platnost po přijetí změny dvou třetin smluvních stran úmluvy ze současných 186 smluvních stran. Dosud tak učinilo pouze 59 států - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP