(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, můžeme pokračovat v jednání dnešní schůze a budeme pokračovat bodem číslo

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní
dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu,
podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze
/sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Takže vás poprosím, pane ministře, jestli byste se mohl ujmout slova.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená předsedající, vážená poloprázdná sněmovno, protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný v Praze dne 25. listopadu 2010, dále jen protokol, mění uvedenou dohodu podepsanou v Praze dne 11. října 2004. Dohoda umožňuje mladým lidem z obou států uskutečnit střednědobý poznávací pobyt na území druhé smluvní strany...(Neklid v sále, řečník se odmlčel.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás poprosím o klid, abychom pana ministra slyšeli. Děkuji vám.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Umožňuje střednědobý poznávací pobyt na území druhé smluvní strany včetně možnosti absolvování krátkodobého studijního programu a v jeho průběhu vykonávat pracovní činnost a získat tak finanční prostředky ke krytí části nákladů spojených s pobytem. Nový Zéland je turisticky velmi přitažlivou zemí, ze strany české mládeže jsou možnosti, které dohoda nabízí, hojně využívané.

Vízum se uděluje na dobu jednoho roku. Čeští občané můžou žádosti podávat přes internet, novozélandští občané na vybraných zastupitelských úřadech České republiky.

Cílem protokolu je zjednodušení dosavadních podmínek pobytu, resp. prodloužení možné doby studia a zaměstnání na území druhé smluvní strany, a výhodnější úprava podmínek pro získání víza podle této dohody. Protokol rozšiřuje maximální věk žadatele pro podání víza ze 30 let na 35 let. Dále, odstraňuje omezení maximální doby, po kterou je možné pracovat u jednoho zaměstnavatele. V dohodě jsou dosud uvedeny tři měsíce, a tak umožňuje výkon pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele po dobu celého ročního pobytu. Platí ovšem nadále zákaz trvalého zaměstnání. Dále dochází k prodloužení doby možného studia ze tří na šest měsíců a ke zrušení omezení, podle nichž se účastníci programu mohou zapsat do maximálně jednoho vzdělávacího nebo studijního kursu. Podle protokolu je možné se zapsat i do více kursů. Protokol odstraňuje podmínku trvalého pobytu na území státu, jehož je žadatel občanem, postačuje podmínka občanství České republiky, resp. Nového Zélandu.

Tolik stručně k vykládaným změnám dohody o programu pracovní dovolené na Novém Zélandu. Děkuji za nepozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Dámy a pánové, já vás poprosím o klid. Pokud vás projednávání tohoto bodu nezajímá, prosím, můžete odejít ven. A jinak prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobré odpoledne, vážená paní přesedající, vážená vládo, dámy a pánové. Tato dohoda, o které pan místopředseda vlády, pan Schwarzenberg, řekl v podstatě všechno, má, bych zopakoval, oproti původní dohodě pouze čtyři změny, a to že je možno pracovat nikoliv jenom po dobu tří měsíců, ale je to po dobu jednoho roku, prodloužení doby toho studia, které bylo původně také jenom tři měsíce, je nyní možné šest měsíců a může být u více vzdělávacích institucí a prodloužení - nebo zvýšení - toho věkového limitu z 30 na 35 roků. A ovšem poslední věc bych si dovolil uvést, že dřív bylo nutno, aby občan ať už Nového Zélandu nebo České republiky měl pobyt na území jednoho nebo druhého z těchto států, což už v této dohodě rovněž zakotveno není.

Já se domnívám, že by bylo vhodné tady tuto dohodu přidat do agendy zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, chci se zeptat, jestli má někdo ještě jiný návrh. Není tomu tak.

  

Já tedy nechám hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 135, z přihlášených 143 pro 113, proti 1, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

  

Následujícím bodem je bod číslo

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, pane ministře, hovořte.

A já vás znovu důrazně prosím, dámy a pánové, o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé je vyjádřením záměru členských států Evropské unie rozvinout a zformalizovat spolupráci s Korejskou republikou. V praxi Evropské unie, která spolupráci ekonomickou standardně podmiňuje předcházejícím navázáním spolupráce politické, je rámcová dohoda rovněž předpokladem pro výrazné prohloubení hospodářské spolupráce s touto významnou asijskou zemí. Korejská republika je pro Českou republiku i Evropskou unii jednou z podobně smýšlejících zemí Asie, ctících lidská práva, mezinárodní právo, principy demokracie, svobodného trhu a multilateralismus. Zemí, jejíž význam na mezinárodní politické scéně trvale vzrůstá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP