(12.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Ale nechci tady ani hovořit o těch dalších následcích. Vím, že Prahu to pobuřuje, a paní kolegyně Černochová musela určitě po volbách být vůbec silně vzrušena, když přispěli sázkovým kancelářím k vysokým kursům a velkému zájmu, kdo bude v Praze primátorem. Takže jen tak dále. Ale to je odlehčení.

Vrátím se k meritu věci. Klub KSČM samozřejmě podporuje všechny tři návrhy, ale pořád si stojíme za tím, že zde by měla vláda být čipernější a tvrdší v realizaci nového zákona. Ano, kolegyně Černochová o tom hovořila, v programovém prohlášení je, že připraví, ale to neznamená, že přijme. Připraví a tato příprava se už tu léta dělá.

Základní problém je, že stát by měl určit a říci: od jednoho mantinelu nechceme nic až po volnou soutěž. Já si myslím, že většina by se přimkla k tomu, aby nebylo nic, ale víme, že by to stejně nic moc nevyřešilo, že možnosti přeshraničního pohybu tohoto průmyslu jsou velké, takže by měl být kompromis. A jeden z takových blízkých kompromisů je zákon v Itálii, kdy se stanoví počet automatů v zemi a potom se nerozhoduje mezi vlastníkem nějaké minispolečnosti a příslušným majitelem restaurace, ale místa se soutěží. A někde je to zase volnější, třeba ve Španělsku, a tam zasahuje do tohoto byznysu kdekdo, včetně myslím, že se na tom nějakým způsobem tam podílí i církev a mají tam myslím daleko nejvíce těchto hracích přístrojů a vůbec těchto možností hazardu.

Takže to byl jeden krok, který by měla vláda učinit, vůbec tu základní strategii. Zatím v návrzích je to určité příštipkaření. Ať už to dopadne jak chce, tak to nevyřeší základní problém, to znamená zvyšující se zájem o tuto oblast, zejména lidí, a je to v regionech, kde je největší nezaměstnanost, kde jsou větší sociální problémy.

Co zatím neřeší tyto zákony mimo zákon, co předkládá sociální demokracie, to je transparentnost toku těchto prostředků a i zveřejňování příjemců těchto peněz. Tady by zase měl být udělán určitý jasný krok. A myslím si, že bude velmi složité vyjednávání po zkušenostech z minulého období, abychom našli takovou materii, která zase neskončí u bran Senátu nebo z hlediska rozhodnutí prezidenta, že bychom se tady přetahovali. To je nejhorší, co by nás potkalo, kdyby bylo něco přijato jen nepatrnou většinou a ještě by to bylo zpochybňováno, a víme třeba pozměňovací návrh pana Kubery a dalších, který je v účinnosti. Někde se obcím platí, někde se neplatí. Vedou se debaty nad tímto pozměňovacím návrhem, co tím bylo myšleno, jestli je to každý přístroj, protože tam není řečeno, když ho obsluhuji, to znamená v každé trafice zpoplatněné místo, kde se sází, a podobně. Takže abychom to udělali co nejtransparentnější a pochopitelné pro veřejnost, tak bychom měli mít nejenom odvahu, jak tu zaznělo, a nepřihlížet moc k zájmům těchto společností, ale zejména mít jasno, co chceme učinit. A já mám obavy, že jasno takové zatím není.

A proto i klub KSČM se zatím zdržel legislativní iniciativy a očekával vzepětí u vlády. Ale vidíte, že ani v této malé novele není třeba ani snaha zavést 20procentní odvod na dobro, jak se říká, které je v programovém prohlášení. Je to velmi jednoduché opatření, takže to všechno zůstává v kategorii přípravy zákona.

Závěrem mi jenom dovolte říct za klub KSČM, že podpoříme projednávání v normálním režimu těchto tří návrhů a aktivně jsme připraveni se zapojit do práce zejména podvýboru pro loterie, který jsme vytvořili, aby vznikl komplexní návrh, který nebude dělat takové pohoršení, aby to musel tedy být až arbitr nejvyšší, který to zase vrací sem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Petrovi Branému. Zeptám se na případnou další přihlášku do sloučené rozpravy. Není žádná taková, končím sloučenou obecnou rozpravu k bodům 20, 21 a 22.

 

Budeme se nyní zabývat bodem

20.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady
č. 202/1990 Sb.,o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Zeptám se nejprve na závěrečná slova navrhovatele nebo pana zpravodaje. Nejsou-li, konstatuji, že nebyl podán návrh na vrácení či zamítnutí a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 přítomno 174, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a tím končí projednávání bodu 20, sněmovního tisku 47 v prvém čtení.

 

Dostáváme se k bodu

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Ani zde nepadl návrh na vrácení či zamítnutí a návrh na přikázání zní obdobně, tedy k projednání rozpočtovému výboru. Zeptám se, zda někdo má jiný návrh na přikázání.

 

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování pořadové číslo 131. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním sněmovního tisku 138 rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 131 přítomno 174, pro 149, proti 1. Tento návrh byl přijat a návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tím jsme se vypořádali s bodem 21, sněmovním tiskem 138 v prvém čtení.

 

Dostáváme se k bodu

22.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Také nepadl návrh na vrácení či zamítnutí a návrh na přikázání výboru k projednání zní opět pro rozpočtový výbor. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tuto normu projednával rozpočtový výbor. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 132 přítomno 174, pro 150, proti 1, tedy konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu 22, sněmovního tisku 33.

 

Můžeme se, dámy a pánové, věnovat dalšímu bodu tak, jak jsme dnes ráno rozhodli, tedy že po pevně zařazených bodech budeme projednávat

106.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Požádám nejprve, aby z pověření vlády tento návrh zákona uvedl ministr zdravotnictví Luboš, Leoš Heger. Promiňte, pane ministře, prosím vás o vaše slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, takzvaný vodní zákon, se zabývá transpozicí evropské novely k jakosti vod, které se týkají koupání, a tento zákon byl připraven Ministerstvem zdravotnictví jako ryze transpoziční novela.

K tomuto zákonu byly navrženy pozměňující návrhy, které odpovídají záměrům Ministerstva zdravotnictví, a Ministerstvo zdravotnictví je doporučuje. Já bych se k nim vyjádřil v další rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP