(12.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 165/1. Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Borise Šťastného.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro zdravotnictví na své 4. schůzi konané dne 19. ledna 2011 usnesením číslo 16 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a některých souvisejících zákonů. Výbor schválil pozměňující návrh, který byl poslancům doručen.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, prosím tedy nejprve pana kolegu Marka Šnajdra, který se hlásí, o jeho vystoupení.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, já si jen dovolím krátce upozornit na pozměňující návrh, který vám byl rozdán dnes do lavic, který navazuje na to, co již projednával zdravotní výbor, a pouze technicky v jedné větě upravuje nebo koriguje zákonem uložené povinné očkování, a to tak, že vypouští povinné očkování proti tuberkulóze a přechází do režimu obdobného v jiných vyspělých zemích, které mají srovnatelné nízký výskyt tohoto onemocnění, tak, že povinnost očkování se vztahuje pouze na rizikové skupiny dětí, tzn. na ty, které jsou buď v kontaktu s výskytem tohoto onemocnění, nebo dochází k anamnéze tohoto onemocnění u rodičů apod. Tento návrh byl již v minulosti velmi široce odborně diskutován a je to věc, která má odbornou podporu. Takže se k tomuto pozměňujícímu návrhu hlásím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Jsme v obecné rozpravě, pan kolega Boris Šťastný má slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Dámy a pánové, já jsem byl požádán legislativou o přednesení také pozměňujícího návrhu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, ponecháte si to do podrobné?

 

Poslanec Boris Šťastný: Dobře, ponechám si to do podrobné.

V tomto ohledu bych chtěl ještě podpořit pozměňující návrh poslance Šnajdra, protože otázka tuberkulózy byla široce diskutována pneumology a fyziology a předložená úprava změn odpovídá požadavkům, které schválili i jednotliví hygienici, takže v tomto ohledu bych chtěl podpořit tento pozměňující návrh. Jinak do podrobné rozpravy mám legislativně technický návrh. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní poslankyně Soňa Marková, poté pan kolega Krákora. Já nevím, kdo z vás se hlásil první. (K mikrofonu jde poslankyně Marková). Prosím tedy, paní poslankyně Soňa Marková má slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Přeji hezký den. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych na rozdíl od svého předřečníka trochu nesouhlasila s pozměňovacím návrhem, který se týká očkování, protože přece jen, i když tento problém byl široce diskutován, přesto si nemyslím, že by názory byly úplně jednoznačné. Naopak ohledně zrušení plošné revakcinace a primovakcinace jsou ještě určité problémy, se kterými odborníci polemizují. A já si myslím, že by tyto polemické věci měly tady zaznít.

Nižší výskyt tuberkulózy v populaci je ovlivněn nízkým výskytem TBC do 20 let. Proočkovanost této populace byla do roku 2009 98,5 %. Po 20. roce výskyt TBC stoupá a vyšší je i u populace nad 60 let, nejvíce nad 75 let. Stoupá počet cizinců se závažnými formami TBC především ve větších městech - v Praze v roce 2010 34,5 %, proti roku 2009 23 %. To znamená každým rokem počet stoupá.

Tuberkulóza u dětí v České republice od 0 do 14 let - před zavedením vakcinace bylo 1 683 případů onemocnění TBC a 794 úmrtí. Po zavedení vakcinace počet pomalu během desetiletí tak, jak docházelo k proočkovanosti populace, klesal, klesal počet úmrtí i onemocnění, takže v roce 2005 bylo hlášeno onemocnění u tří dětí a žádné úmrtí.

Od roku 1965 nebyl zaznamenán žádný případ dětské obrny, od roku 1975 žádný případ tetanu, od roku 1985 žádný případ záškrtu, a přesto je plošné očkování stále zachováno.

Ve srovnání se západními zeměmi, které plošné očkování proti tuberkulóze před lety opustily, má Česká republika nejnižší výskyt TBC v kategorii od 1 do 20 let, a to několikanásobně, a v řadě těchto zemí v poslední době dochází k postupnému vzestupu počtu onemocnění u dětí a mladistvých do 20 let.

Odborné články v zahraniční literatuře svědčí o problémech, které přináší zrušení vakcinace u dětské populace, a znovu se zdůrazňuje ochranný účinek očkování proti TBC. 25. února 2010 byla ve Francii zveřejněna studie Institutu pro dohled nad veřejným zdravím, kde se uvádí, že poté co byla v roce 2007 zavedena jen vakcinace rizikových skupin, je očkování proti TBC nedostatečné. Již v roce 2008 bylo zjištěno, že počet TBC u dětí stoupá a proočkovanosti rizikových skupin bylo dosaženo jen v 50 až 60 % dle oblasti. Takže jsou hledány cesty, jak tento problém řešit. Dále je uvedeno, že vakcinace v prvních měsících života je důležitá, ale nutně nemusí být poslední, chceme-li, aby jedinec získal imunitu proti tuberkulóze.

V říjnu 2010 byly uveřejněny odborné články právě s tematikou této vakcinace. V informaci výzkumné jednotky pro tuberkulózu v Londýně je obsáhle pojednáváno o významu této vakcinace. Bylo zjištěno, že vakcína nechrání jen před onemocněním TBC, ale i je i proti získání infekce, čili že tato vakcína působí již na cestě od tuberkulózní expozice po onemocnění. Na základě těchto informací byla změněna vakcinační politika v Londýně a v podobných oblastech v Anglii v roce 2004 a 2005 na plošnou vakcinaci od 0 do 12 měsíců a všech dětí do 16 let věku narozených v zemi s vysokým výskytem TBC a pracovní rizika a cestovatelé do věku 35 let.

Očkování ve Švédsku, kde se očkovali ihned po narození jen rizikoví jedinci, byla již od roku 1993 z důvodu úmrtí jednoho dítěte na generalizovanou TBC po očkování primovakcinace přesunuta až do druhé poloviny prvního roku věku dítěte a pak se již tato komplikace nikdy nevyskytla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP