(11.50 hodin)
(pokračuje Pakosta)

Senát rozhodl většinou 65 hlasů z 69 přítomných vrátit návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty Poslanecké sněmovně, a to s dvěma pozměňovacími návrhy. Ten první řeší již zmíněnou nesrovnalost při uplatnění daně z přidané hodnoty na vstupu. Ten druhý je drobnější, je legislativně technického charakteru a odstraňuje problém v bodu 118 předkládané novely, ve kterém chybí pokyn, čili úvodní návětí toho bodu, které říká, kam se toto nové ustanovení má do zákona o dani z přidané hodnoty včlenit nebo doplnit. Bez tohoto návětí by to ustanovení stálo jaksi nad zákonem nebo vedle zákona a nevěděli bychom, kam vlastně patří.

Z těchto důvodů, které jsem zde uvedl, je mou povinností vás požádat o podporu novely zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu senátorovi Petru Pakostovi. Ptám se, kdo se hlásí dále do rozpravy. Pan poslanec Václav Votava má slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě jednu poznámku k panu ministrovi.

Pane ministře, deklarujete podporu podnikání, podporu malému a střednímu podnikání. A přitom možná na poctivého podnikatele přenášíte odpovědnost za nepoctivce, který daň neodvede. Myslím si, že to podpora podnikatelskému prostředí není. Já ji vidím aspoň úplně jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr Miroslav Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se ještě jednou pokusím, byť pravděpodobně naposledy, protože si jsem stejně jist, že jste si dobře vědom toho, co říkáme oba dva, vysvětlit ten rozdíl podpoře podnikatelského prostředí ve vašem podání, tak jak to formuloval pan poslanec Urban, a to, co navrhla vláda a schválila Poslanecká sněmovna.

To, co jsme navrhovali my, je skutečně nástroj na nepoctivce. Je naprosto vyloučeno, že ten poctivý by byl kvůli tomu šikanován. Naopak plošně uvalit povinnost zálohy na DPH pro každého znamená šikanovat úplně všechny. Pokud vám jde o tohle, pak vám rozumím a nemá cenu v té diskusi dále pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Pokud žádná taková není, rozpravu končím. Ptám se, jestli pan ministr či pan senátor chtějí uplatnit možnost závěrečného slova. Pan senátor Pakosta, prosím.

 

Senátor Petr Pakosta: Dámy a pánové, pan ministr zde sdělil, že Ministerstvo financí pozměňovací návrhy Senátu analyzovalo a došlo k závěru, že je zde výkladový problém týkající se odvodu DPH z přijatých záloh. Také z tohoto důvodu zde pan ministr přednesl negativní stanovisko k senátní verzi novely zákona o dani z přidané hodnoty. Přesto bych zdůraznil, že s principem, který Senát navrhl, je zde souhlas, s tím, že nové ustanovení může být více náročné. Já věřím, že tuto věc vyřešíme při nejbližší novele, pokud se nepřikloníte k senátní verzi novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jsem však přesvědčen, že problémy, které budou způsobeny zavedením onoho nového uváděného principu uplatnění DPH na vstupu a poté jeho částečným nebo úplným navrácením zase v předchozí stav, tak jak v současné době navrhuje Senát, vyvolají zmatek a nejistotu mezi plátci DPH. Bude tady zbytečná změna pravidel teď a zbytečná změna pravidel příště. A hněv těch, kteří budou vystaveni této změně pravidel sklidíme my, zákonodárci.

Dámy a pánové, prosím, abyste i toto vzali v potaz při svém rozhodování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. Zeptám se též pana zpravodaje, pana poslance Václava Votavy, jestli ještě chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Budeme tedy moci přistoupit k hlasování, a to nejprve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 129/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 129/4."

Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 128. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti této senátní verzi?

Hlasování pořadové číslo 128, přítomno 181, pro 23, proti 94. Sněmovna tento návrh zamítla.

 

Budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kvorum je na displejích nastaveno.

  

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle senátního tisku 129/3.

Zahajuji hlasování číslo 129. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 129, přítomno 181, pro 122, proti 47. (Potlesk z řad koalice.) Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh zákona přijala.

 

Tím končí projednávání bodu č. 2, sněmovního tisku 129/3. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji a všem, kteří se podíleli na projednávání tohoto bodu.

  

Vracíme se, vážené paní poslankyně a vážení kolegové, k oněm třem bodům,


bodům 20, 21 a 22, u nichž byla sloučena obecná rozprava.

Slovo dostane pan poslanec Novotný Josef, který zastupuje stranu Věci veřejné. (Hluk v sále.) Prosím ale nejprve všechny poslance, aby opustili buďto jednací sál, nebo věnovali pozornost tomu, komu bylo uděleno slovo. Děkuji.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážení kolegové, ještě jednou, já už budu velice rychlý.

Co teď dál? Uplynulé čtyři vlády udělaly pět marných pokusů hazard řešit. A my jsme teď v jedinečné chvíli, kdy řežeme do živého, tak říkajíc. Stavební spoření retroaktivně zdaňujeme, zdaňujeme fotovoltaické odvody z elektráren, chystáme se zvýšit DPH. Prostě docházejí peníze, je tady krize. Musíme tyto věci řešit. Čili je jedinečná příležitost řešit i hazard.

K tomu, co je potřeba udělat ihned: Je to zdanění. Zdanění odstraněním výjimek podle stávajícího zákona. Další nutná podmínka je, abychom konečně zmocnili obce hazard na svých územích regulovat. A toto obé ponese okamžité ovoce ve formě přínosu financí a potlačením hazardu se zlepší i sociální poměry. Bude to mít i sekundární příznivé dopady na veřejné rozpočty.

My jsme velice milosrdní, protože jsme hazardu věnovali už v současné době můžu říci rok a půl, protože vláda je tady už tři čtvrtě roku. Zatím se nestalo nic, ta materie, která tady byla předložena, se tu povalovala zatím poměrně dlouho. A teď, než doběhne ten proces, ještě nějaká doba uplyne, takže je skutečně nejvyšší čas podle stávajícího zákona ty největší problémy vyřešit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP