(11.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

V takovém případě, a je to velmi těžké, zhruba polovina zemí Evropské unie nějakým způsobem tuto možnost aplikovala, ty další se k tomu chystají, protože DPH, daňové úniky DPH jsou skutečně můrou v celé Evropě. Dokazování samo o sobě je velmi obtížné a někdy to jde. Není to univerzální recept, není to stoprocentní recept proti daňovým únikům při řetězových předprodejích jednoho zboží, ale přece jenom nějaký nástroj pro finanční úřady to je.

Pan poslanec Votava řekl, že to, zda důkazní břemeno je na státu, lhostejno, zda Ministerstvo financí, či daňová správa, správně daňová správa, ale to je jedno, že to důkazní břemeno je na státu, je sporné. Prosím pěkně, to je nesporné. To je jedna z hlavních zásad daňového řádu, nikoliv zákona o DPH, hlavních zásad daňového řádu, kodexu pravidel, kterak se spravují a vybírají daně, a jedna z těch hlavních zásad zní, že při jakékoliv doměrce u jakékoliv daně - a toto je doměrka, když někomu řeknete: vy jste byl, vy jste věděl, vy jste musel vědět, že to zboží není v pořádku, a my tady uplatňujeme vaši garanci a toto je doměrka - tak při této doměrce tak jako při jakékoliv jiné doměrce je důkazní břemeno plně - plně - na straně státu. A navíc ještě v novém daňovém řádu, který jste schvalovali a který je účinný od 1. ledna tohoto roku, už neplatí, že dopustí-li se, nelze to vyloučit, úředník finančního úřadu zvůle, rozhodne, tak že odvolání nemá odkladný účinek vůči platbě. Odvolání má odkladný účinek. Takže v tomto případě skutečně nehrozí, že by mohli být šikanováni ti poctiví.

V tuto chvíli pan poslanec Votava se snažil jen neúspěšně vysvětlit, proč sociální demokracie nechce bojovat proti daňovým únikům.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď je tady faktická poznámka, pan kolega Tejc. Prosím. Poté pan kolega Vacek, tedy druhá faktická.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych byl rád, kdyby tato vláda začala bojovat proti daňovým únikům, nicméně tento způsob je poněkud nešťastný a až budoucnost, až praxe ukáže, zda máme pravdu my, nebo pan ministr Kalousek. Zda skutečně budou stíháni podvodníci, zda ti na to budou doplácet, anebo na to budou doplácet ti poctiví podnikatelé.

To, jak vláda má bojovat s úniky, je přece úplně jiné. Já bych chtěl poprosit pana ministra Kalouska, aby ve vládě prosadil, že se nebudou snižovat platy policistům a demotivovat jejich činnost, nebudou se snižovat tak razantně platy těch, kteří mají na daňové úniky dohlížet, tedy například na finančních úřadech, aby se nesnižovaly počty policistů v příštích letech, kteří se tímto zabývají, aby pan ministr Kalousek a celá koalice podpořili náš návrh zákona o registrovaném majetku, jestli chcete skutečně bojovat s daňovými úniky. Tato věc je podle mého názoru velmi sporná a rozhodně podle mého názoru není možné, aby stát díky své neschopnosti tyto úniky zjišťovat, doměřovat převáděl odpovědnost na soukromé subjekty, protože si chce ušetřit náklady a nechce vykonávat základní činnosti státu, tedy například vybírat daně.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Další faktická poznámka pan ministr, poté pan kolega Vacek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já naprosto chápu, že jsme každý nějak profesně zatížen, nicméně přesto bych si dovolil upozornit, že projednáváme zákon o DPH, to je daň z přidané hodnoty, a mezi daní z přidané hodnoty a policistou je přece jen jakýsi pojmový rozdíl. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pana poslance Votavu nyní poprosím o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane ministře, nepodsouvejte nám, že nechceme bojovat proti daňovým únikům, proti korupci. Já si myslím, že to je velice laciný argument, který tady používáte. Já bych moc prosil, abyste ho nepoužíval, není to pravda. Není pravdivý! Podívejte se do vlastních řad!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, 9 miliard nebo 7 miliard, které přiznal pan ministr jako daňové úniky na palivech, to je opravdu věc, která stojí za to, aby se řešila, a měla se řešit už dávno. Já myslím, že bez legislativních úprav se to neobejde.

Nicméně si myslím, že Ministerstvo financí mohlo udělat mnohem jednodušší věc. Záměr, který existuje v některých zemích Evropské unie, se mohl přenést i do České republiky. Ten totiž spočívá v tom, že ti, kdo obchodují, dovážejí paliva do České republiky, platí zálohu na daň z přidané hodnoty, tedy zaplatí tuto daň dopředu. Eliminace daňových úniků v zahraničí byla zavedením tohoto systému velká. To, co navrhuje Ministerstvo financí teď, bude obtěžovat spoustu jiných, poctivých podnikatelských subjektů v České republice. Obávám se, že ten základní problém daňových úniků na pohonných hmotách to stejně nebude zcela řešit.

Tedy proč Ministerstvo financí nejde ověřenou cestou, cestou, která říká, kdo obchoduje, dováží paliva, nechť zaplatí daň z přidané hodnoty jako zálohu dopředu?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní má slovo pan senátor Petr Pakosta.

 

Senátor Petr Pakosta: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vám objasnil pohnutky a okolnosti, které vedly Senát k přijetí pozměňovacích návrhů k předkládané novele zákona o dani z přidané hodnoty a k jejímu vrácení do Poslanecké sněmovny.

Systém daně z přidané hodnoty je postaven na tom, že plátce DPH je povinen zatížit svá uskutečněná plnění, čili své dodávky, daní z přidané hodnoty podle platné sazby, v současné době to je 10 nebo 20 %, a tuto daň, zjednodušeně řečeno, odvést do státního rozpočtu. Toto označujeme jako daň na výstupu. Současně však má právo na uplatnění daně na vstupu, čili odečtu daně z přidané hodnoty z přijatých dodávek. Do státního rozpočtu tak plátce odvádí pouze rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu. Tento systém byl až dosud mezi plátci daně z přidané hodnoty neutrální, co se týká jak peněz co do výše částek, tak i času. Že tedy dodavatel i odběratel uplatnili ve svém daňovém přiznání stejné částky daně jak na vstupu, tak na výstupu, a to ve stejném zdaňovacím období, což může být buď kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí.

Uvedený princip neutrality je teď projednávaným návrhem porušován. Podle Poslaneckou sněmovnou navrženého znění § 73 zákona o dani z přidané hodnoty lze uplatnit odečet daně na vstupu na základě daňového dokladu nejdříve ve zdaňovacím období, kdy plátce doklad obdržel. Vzhledem k tomu, že zákon o dani z přidané hodnoty dává lhůtu pro vystavení daňového dokladu 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a mnoho plnění se fakturuje k poslednímu dni měsíce, logicky tak plátce obdrží daňový doklad až v dalším měsíci. Bude zde docházet k velkým posunům, co se týče možnosti uplatnit daň na vstupu. Na základě své praxe daňového poradce bych rozsah těchto posunů odhadl tak na 25 až 30 % všech uskutečněných zdanitelných plnění v České republice.

Podle mého názoru toto výrazně zhoršuje podmínky pro plátce daně z přidané hodnoty, kteří v podstatě budou úvěrovat Českou republiku. Navíc popsaným způsobem se mimo jiné i ztíží pro plátce daně z přidané hodnoty vedení účetnictví, neboť jejich povinnost účtovat náklady a výnosy v jejich věcné a časové souvislosti zůstane zachována. Zjednodušeně řečeno, na přelomu kalendářního roku nebo na přelomu hospodářského roku nebo na konci budou o jednom dokladu účtovat dvakrát. Jednou z pohledu nákladů, podruhé z pohledu daně z přidané hodnoty.

Tohle vše zvažoval Senát při projednávání předmětné novely zákona o dani z přidané hodnoty. Samozřejmě diskutovali jsme o zavedení onoho vnitrostátního revers charge i o tom institutu ručení za daň, ale nakonec jsme se shodli, že v tomto případě boj proti daňovým únikům je větší prioritou než možné problémy. Samozřejmě budeme ten zákon velmi pečlivě sledovat, respektive účinnost těchto ustanovení, a pokud by zde problémy nastaly, určitě bychom je řešili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP