(12.40 hodin)
(pokračuje Pecina)

Možná by bylo dobré, kdyby pan ministr nám tady řekl, o čem ten kodex vlastně je, co tedy na těch 60 stránkách je, protože my vůbec netušíme. Takže pane ministře, kdyby bylo možné, tak my si to, protože to s tím tématem úzce souvisí, tak třeba to vyřešené bude a my si to tady rádi poslechneme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, v tuto chvíli již nikoho do diskuse přihlášeného nemám. Takže končím obecnou rozpravu. V tuto chvíli se chci zeptat, jestli chce mít závěrečné slovo ještě navrhovatel - pan poslanec nechce, ani paní zpravodajka nechce. Takže v tuto chvíli, protože jsme tady měli jeden návrh, a to návrh na zamítnutí. Ano, odhlásím vás. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Doufám, že už jsme v plném počtu, takže můžu zahájit hlasování.

 

Zazněl tady návrh na zamítnutí, o tomto návrhu dám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přihlášených 126 pro 69, proti 55. Tento návrh byl přijat, to znamená návrh této novely zákona byl zamítnut.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 15 a můžeme přejít k projednávání bodu číslo

16.
Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 88/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 88/1.

Nyní poprosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Husák. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl tisk 88, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

V průběhu roku 2009 a v průběhu minulých měsíců dochází zejména na pražském ruzyňském letišti k celé řadě ataků laserovými zařízeními. Celá tato situace vyvolala samozřejmě pozornost odborné veřejnosti a všech těch, kterých se toto činění negativně dotýká. Po jednání s Ministerstvem dopravy jsme společně s poslanci panem Babákem, panem Laudátem připravili ve spolupráci s tímto Ministerstvem dopravy tuto novelu zákona o civilním letectví. Zmíním se jen o nejzákladnějších bodech, které jsou obsaženy v tomto tisku. Jsou obsaženy v podrobné důvodové zprávě.

Za prvé, tímto návrhem se zavádí nový druh ochranného pásma letiště, tj. zvláště vymezeného území v okolí letiště, v němž se zakazují či omezují určité činnosti z důvodu veřejného zájmu, kterým je ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení. Dle ustanovení § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 1 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů, kterým se provádí zákon č. 258 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se laserem rozumí jakékoli zařízení, které může být upraveno k vytváření nebo zesilování elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek, optického záření, primárně procesem kontrolované stimulované emise. Tento nový druh ochranného pásma vychází z aktuálních provozně technických potřeb dlouhodobě sledovaných a vyhodnocovaných na českých letištích.

Dále, tímto zákonem se upravuje další situace. V souladu se směrnicí Rady 94/56 ze dne 21. listopadu, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví, tento návrh zmocňuje právnické osoby pověřené Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod výkonem určitých činností na poli šetření nehod a nahodilých událostí v civilním letectví, aby výsledky činnosti, jimiž byli pověřeni, vtělili do zprávy o letecké nehodě. Dále je vše podrobně popsáno v důvodové zprávě.

Návrh dále zavádí nové skutkové podstaty a sankce za správní delikty v souvislosti se vznikem nového druhu ochranného pásma letišť se zákazem laserových zařízení. Sankce je zde uvedena do výše pěti milionů korun.

Protože celá tato situace, problematika ohrožování civilních letadel laserovými zařízeními, se stává velice závažnou, proto je navrhováno schválení této novely ve zkráceném řízení, a to podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, to znamená schválení již v prvním čtení.

Jak zde již bylo zmíněno, ve svých materiálech jste k tomuto tisku dostali stanovisko vlády, které tuto skutečnost potvrzuje. Stanovisko vlády je tudíž kladné.

Návrh zákona nebude mít dodatečné požadavky na státní či jiné veřejné rozpočty. Administrativní náklady spočívající ve zřizování ochranných pásem v okolí letišť Úřadem pro civilní letectví budou zabezpečeny z jeho stávajících zdrojů, a to finančních i personálních. Návrh nebude mít zásadní vliv na podnikatelskou sféru. Sociální dopady včetně vlivů na rovné postavení mužů a žen, jakož i dopady na životní prostředí se nepředpokládají. Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu schválení této novely zákona již v prvním čtení, protože tak jak bylo ověřeno cvičením, které proběhlo před 14 dny na ruzyňském letišti, mohu pouze potvrdit, že opravdu se jedná o velmi nebezpečné aktivity, které mohou opravdu vést k vážným nehodám. Může docházet k tomu, že dojde k velké újmě na majetku a na životech lidí.

To zařízení funguje tak, pokud na něj zasvítí - a tyhle zkoušky probíhají ze dvou a půl kilometru, probíhaly se zeleným a modrým laserem - tak čelní sklo přistávajícího letounu se zbarví do zelena neproniknutelnou clonou a současně tyto paprsky pronikají do očí pilotů. Zařízení, která jsou volně přístupná na trhu, dosahují výkonů, které jsou opravdu velmi nebezpečné zdraví a mohou trvale poškodit zrak. Běžné ukazovátko se používá s výkonem do 5 miliwattů, na trhu jsou volně k dostání zařízení až 700 miliwattů.

Protože je možné tímto vytvořit podmínky pro postih těch, kteří takto zneužívají těchto zařízení, znovu se přimlouvám za schválení v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk některých poslanců ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP