(12.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, předkladatel vás seznámil velice podrobně s důvodem předložení tohoto návrhu zákona. Já bych chtěl jenom doplnit některé informace.

Návrh v tomto znění v podstatě byl podáván již začátek letošního roku při minulém jednání minulé Poslanecké sněmovny. Tento návrh podával poslanec Zdeněk Lhota s mým doplněním a jenom díky tomu, že bylo v podstatě zablokování jednání Sněmovny a některé návrhy zákonů se nedostaly do třetího čtení, nebyl tento pozměňovací návrh, který byl podán k návrhu změny atomového zákona, projednán.

Protože tady byly řečeny důvody i co je obsahem tohoto návrhu zákona, nebudu se tím zabývat. Jenom bych snad doplnil následující. Problémy, které jsou s laserovými zařízeními a ohrožováním bezpečnosti letového provozu zejména v blízkosti velkých letišť, se začaly objevovat v minulých letech v zahraničí - u německých letišť, anglických letišť, ale i francouzských. A ti velice rychle přijali opatření, aby nemohla být letadla a piloti a samozřejmě i cestující ohrožováni. Bylo tady řečeno, že to ohrožení je velmi vážné a doopravdy se vyskytuje, zejména tedy v okolí ruzyňského letiště, ale nikdo samozřejmě nemůže zabránit tomu, aby se to nezačalo objevovat i v okolí dalších velkých letišť, kde je civilní provoz, ale i další provoz. A je zapotřebí připomenout, že i když nejde o přímé ohrožení, že by přímo došlo k havárii letadla, k ohrožení zdraví pilotů, ale ten, kdo sleduje pořady, které se zabývají leteckými katastrofami a velkými katastrofami, tak ví velice dobře, že zpravidla k velké katastrofě s fatálními následky a velkými ztrátami mnoha životů dochází právě řetězením takovýchto podobných menších nehod. My bychom měli dělat všechno pro to, aby právě k vážným porušení bezpečnosti letového provozu nedocházelo a aby i orgány, které mají zajišťovat bezpečnost letového provozu, měly dostatečné pravomoci k tomu, aby se tyto věci nemohly dít.

Já samozřejmě podporuji projednání i podle § 90, protože se domnívám, že se jedná o návrh, který, tak jak řekl i předkladatel, není v rozporu s žádnými zájmy, ani ne újmy případné svobody podnikání anebo i jiných aktivit lidí. A není to zejména tedy újma, která by byla ve prospěch činnosti takové, která by neohrožovala další účastníky letového provozu.

To by bylo k mé zpravodajské zprávě všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Seďu, že se hlásí, takže máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. I když někteří už chtějí jít domů, jak na mě křičeli, tak přesto si dovolím jenom pár poznámek.

Vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, návrh změny zákona o civilním letectví hodlá řešit, jak říkal pan předkladatel, podle důvodové zprávy negativní účinky laserového záření vůči pilotům letadel, a to zavedením ochranných pásem v okolí letišť Úřadem pro civilní letectví. Jenom připomenu, že současná ochrana před škodlivými účinky laserového záření je sice upravena na obecné úrovni, a to zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ale v praxi se velmi těžko používá, a to právě s ohledem na nutnost prokázat škodlivost účinků. Předkladatelé návrhu správně poukazují na proběhlé incidenty zejména na letišti Praha-Ruzyně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci upozornit, že zneužití laserového záření v případě vzletu či přistání je velmi nebezpečné, ale srovnatelně nebezpečné je i ve fázi přiblížení na přistání. Přijetí novel zákonů přispěje ke zvýšení letové bezpečnosti a také k bezpečnosti cestujících v letecké přepravě. Proto i já podporuji přijetí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Nehlásí, takže já končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít ještě závěrečné slovo navrhovatel. Nechce. Zpravodaj také. Takže já v této chvíli přivolám kolegy, protože nebyla podána námitka proti projednání podle § 90 odst. 2, takže potřebujeme nyní rozhodnout o tom, zda budeme pokračovat v projednávání tohoto návrhu. Ještě snad někteří kolegové doběhnou, anebo už nikdo nedoběhne.

 

Já vám zatím přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 88 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přihlášených 128 pro 112, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Takže můžeme pokračovat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. V tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku, takže se táži, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova asi navrhovatel ani zpravodaj nebudou chtít mít, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 88."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 110 z přihlášených 128 pro 113, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že se s faktickou hlásí pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych nyní požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie v délce hodiny a deseti minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: V tuto chvíli vzhledem k tomu, že jsem dostala i avízo od šéfů jiných klubů, přerušuji dnešní schůzi. Sejdeme se opět v úterý ve 14 hodin a jednání začneme pevně zařazenými body číslo 56 a 89.

 

(Jednání skončilo ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP