(12.20 hodin)
(pokračuje Vidím)

Co se však zbývajících delegací týče, tam došlo k jakémusi patrně neporozumění. Tyto delegace se totiž skládají jak z členů, tak z náhradníků a Poslanecká sněmovna své zástupce musí volit odděleně do členství v těchto stálých delegacích a do náhradnictví v těchto stálých delegacích. Protože některé poslanecké kluby předložily návrhy kandidátů pouze tak, že navrhly bez rozlišení, zda se jedná o návrh na člena stálé delegace, či návrh na náhradníka stálé delegace, volební komise se rozhodla, že Poslanecké sněmovně doporučí k projednání pouze ony dvě stálé delegace, které jsem již zmiňoval, tedy stálá delegace do Meziparlamentní unie a do Parlamentního shromáždění OBSE, a u ostatních delegací vyhlásíme lhůtu na podávání návrhů s tím, že nehrozí nebezpečí z prodlení, že bychom snad neustavením, resp. nevolbou některé stálé delegace se neúčastnili některého ze zasedání, protože přes toto období - červenec a srpen - stálé delegace nezasedají. Čili bude vyhlášena nová lhůta, poslanecké kluby se sejdou a během pěti minut mohou rozhodnout, který z jejich kandidátů je navržen jako člen a který z kandidátů je navržen jako náhradník.

Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu k tomuto tématu, k tomuto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Tady jsem vyzýván, abych řekl, které kluby to mají správně a které ne. Neřeknu! (Pobavení.)

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o složení stálé delegace Parlamentu do Meziparlametní unie. Zde prosím pro Poslaneckou sněmovnu je vyhrazeno osm členských pozic. A vzhledem k tomu, že jednotlivé poslanecké kluby navrhly právě tolik kandidátů, kolik je Poslaneckou sněmovnou obsazovaných míst, je možné, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. Jedná se, opět bez křestních jmen a titulů, o poslance: Chalupa, Koníček, Kubata, Novotný, Parkanová, Sobotka, Šincl, Vidím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zahajuji hlasování pořadové číslo 60. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tito poslanci byli zvoleni jako členové stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 60, přítomno 184, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl schválen a členy stálé delegace jsme zvolili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní budeme rozhodovat o složení stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Opět Poslanecké sněmovně zde přináleží pět členských pozic a jednotlivé poslanecké frakce navrhly právě tolik kandidátů, proto je samozřejmě možné hlasovat o všech současně. Jedná se o paní a pány, v tomto případě jenom o pány: Hojda, Chalupa, Ohlídal, Plachý, Šarapatka, Škárka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tito kolegové byli zvoleni členy stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přítomno 184, pro 172, proti nikdo. Volba proběhla a Poslanecká sněmovna tuto delegaci zvolila. Pan předseda ještě nyní dodá to, co je třeba.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Bod byl tedy ukončen. V tuto chvíli mi dovolte, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na členy stálých delegací Parlamentu ČR do dnešního dne do 15.30 hod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Tím byl ukončen bod číslo 19.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

20.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí
Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

Opět prosím pana předsedu Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedkyně, lhůtu pro podávání návrhů do funkcí předsedů stálých komisí a delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, zde nás samozřejmě čas nijak netlačí, tedy není nezbytné, aby tyto návrhy zazněly také dnes do 15.30. Já bych vás nyní poprosil o krátký čas na konzultaci s místopředsedkyní volební komise, kdy bychom tuto lhůtu stanovili. Poprosím, tři minuty nám stačí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Určitě vám ráda vyhovím. Tři minuty je přestávka. (Po krátké poradě posl. Vidím oznamuje, že lze již pokračovat.) Dámy a pánové, bylo to rychlejší. Prosím, zda byste věnovali pozornost sdělení předsedy volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pracujeme efektivně. Čili vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací do 10. srpna tohoto roku do 15 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Do 10. srpna 2010 do 15 hodin. Chce se někdo k tomuto návrhu vyjádřit? Není tomu tak. Končím projednávání bodu číslo 20.

 

A je před námi bod, který jsme dnes zařadili. Je to

21.
Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím
a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

K touto bodu vám bylo rozdáno do lavic usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 12 z jeho 2. schůze dne 8. července tohoto roku, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím pověřeného člena výboru pana poslance Františka Dědiče, aby toto usnesení mandátového a imunitního výboru uvedl.

 

Poslanec František Dědič: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mandátový a imunitní výbor na své 2. schůzi dne 8. července 2010 projednal žádost ministra financí o sdělení údajů o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010, a přijal své usnesení č. 12, které vám bylo rozdáno.

Navrhuji proto přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna

1. sděluje Ministerstvu financí podle 85 zákona č. 247/2005 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 /výsledky jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení/;

2. doporučuje, aby Ministerstvo financí podle § 85 citovaného zákona uhradilo politickým stranám, politickým hnutím a koalicím volební příspěvek.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní písemnou přihlášku, proto se vás táži, zda se někdo hlásíte. Ale není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Opět vás vyzývám, pokud chcete někdo vystoupit, abyste se přihlásili. Ale nevidím nikoho takového, končím podrobnou rozpravu.

Návrh usnesení nám byl panem poslancem Dědičem jednak přednesen a jednak jej máme též v písemné podobě na svých lavicích, proto o tomto návrhu usnesení můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62. Táži se, kdo z vás souhlasí s návrhem usnesení tak, jak nám bylo předloženo. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 62, přítomno 185, pro 167, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen. Tím jsme vyřešili také tento bod.

 

A můžeme se nyní vrátit k přerušenému bodu

12.
Návrh na volbu veřejného ochránce práv

Prosím o slovo předsedu volební komise Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, můžeme přistoupit k druhému kolu tajné volby veřejného ochránce práv. Volba je technicky připravena, čili můžeme zahájit vydávání hlasovacích lístků ve 12.30 a vydávání hlasovacích lístků bude ukončeno ve 12.45. Poprosím paní předsedkyni, aby po tu dobu přerušila zasedání Sněmovny a patrně vyhlásila i přestávku volební. Po ní bychom se sešli k vyhlášení výsledků.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Vyhlašuji tedy pauzu do 13 hodin a ve 13 hodin... Nebo jste si, pane předsedo, přál...? (Posl. Vidím si mimo mikrofony vysvětluje s paní předsedkyní postup.) Navrhuji vám, abychom postupovali takto: budou vydány hlasovací lístky, proběhne volba, komise bude mít čas na sečtení těchto hlasů zhruba 15 minut a my se zde sejdeme ve 13 hodin na vyhlášení výsledků. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno ve 12.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP