(Jednání pokračovalo v 16.16 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určená pro jednání poslaneckého klubu KSČM uplynula. Budeme tedy pokračovat v rozpravě k sněmovnímu tisku 1021, třetí čtení.

Ještě jednou se dotáži, zdali si někdo přeje vystoupit v této rozpravě... Než ukončím rozpravu, doufám, že pochopíte moje otálení, pomocí gongu oznámím všem našim kolegyním a kolegům, že jsme se po krátké pauze vrátili zpět do projednávání sněmovního tisku 1021.

Ještě jednou se tedy dotáži, zdali si někdo přeje vystoupit v rozpravě k tomuto sněmovnímu tisku. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje, resp. ještě než k tomu přikročíme, požádám pana ministra a pana zpravodaje, zdali si přejí přednést závěrečné slovo před hlasováním. Ano. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vládní návrh zákona, který máte před sebou, se vztahuje k harmonizaci směrnice o začlenění činností v oblasti letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Komplexní pozměňovací návrh z výboru pro životní prostředí, na jehož přípravě se Ministerstvo životního prostředí podílelo, spojuje tuto předlohu s jinou předlohou, která byla předložena Senátem k témuž návrhu novely zákona. Upravuje některé termíny a doplňuje o některé další úkoly ve vztahu k transpozici směrnice 2009/29. Zapracovává rovněž stanovisko vlády k předmětnému senátnímu návrhu a s jako takovým s ním Ministerstvo životního prostředí souhlasí.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Bursíka, je vládní stanovisko neutrální. Pouze bych poznamenal, že co se týče těch lhůt a zpracovávání metodiky Evropské komise, skutečně je pravda, že může nastat situace, že ve chvíli, kdy Evropská komise tu metodiku přijme, což lze očekávat někdy koncem tohoto roku, si to může vyžádat vlastně v tom plánu, který předpokládá platný zákon i s tou změnou navrženou výborem pro životní prostředí, tak bude potřeba na tu metodiku reagovat. To je ale vlastně pak otázkou, jak se s tímto vypořádá vláda předtím, než by ten plán měl být odeslán Evropské komisi k následnému schválení.

Tolik závěrečné slovo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane ministře. Pane zpravodaji, přejete si přednést závěrečné slovo, nebo rovnou přistoupíme k návrhu procedury? Závěrečné slovo. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, v průběhu projednávání sněmovního tisku 1021 byly dodány dva pozměňovací návrhy. Jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1021/2. Pod písmenem A je uveden komplexní pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, pod písmenem B je pozměňovací návrh poslance Martina Bursíka. Pokud jde o obsah pozměňovacích návrhů, pan poslanec Bursík tady ozřejmoval ten svůj a pan ministr hovořil o komplexním pozměňovacím návrhu.

Pro úplnost bych ještě sdělil, že mi nebyl doručen žádný návrh na provedení legislativně technických úprav a nebyl podán návrh na zamítnutí zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak. Pane zpravodaji, setrvejte na svém místě. Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já vás tedy požádám, abyste nám oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Navrhuji následující hlasovací proceduru. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu v bodě B a následně potom bychom hlasovali o přijetí novely ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí, který je uveden v bodě A.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: A potom o zákonu jako o celku. Dámy a pánové, má někdo z vás výhrady proti takto navržené proceduře? Není tomu tak. Než přikročíme k hlasování, na žádost z pléna vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Myslím si, že všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, se již zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Rozhodneme tedy o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. Pane zpravodaji, vaše stanovisko. (Zpravodaj: Neutrální. Ministr: Neutrální.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 279. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Myslím, že je to již v pořádku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 131 poslankyň a poslanců pro návrh 25, proti 45. Tento pozměňovací návrh nebyl schválen. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP