(11.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Hlasovalo 82 poslanců, 77 pro, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Nečasovi, panu poslanci Opálkovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

103.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaná dne 12. května 2008 v Phnom Penhu
/sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Eduarda Janotu, aby se ujal slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se velmi stručně okomentovat tento návrh. Dohoda se sjednává už od roku 1995. V podstatě rozhodující kroky byly učiněny v roce 2006 při návštěvě ministra financí v Kambodži. Základem se stal text vzorové smlouvy, kterou předložila česká strana. Tento text už obsahoval harmonizační ustanovení, které musíme respektovat v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. Čili je tady zajištěn soulad dohody s komunitárním právem. Kambodžská strana s tím souhlasila rovněž. Z tohoto pohledu nejsou tady žádné odchylky oproti vzorové dohodě. Ta obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a které jsou obvykle obsaženy v typu těchto dohod.

Z konkrétních věcí - záruky umožňují závazek na svém území v souladu se svým právním řádem... investice investorů druhého smluvního státu respektují princip národního zacházení a doložek nejvyšších výhod a také obsahují záruku proti vyvlastnění s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení náhrady. Respektují také záruku volného převodu plateb ve volně směnitelné měně. Řeší také mechanismus sporů mezi investorem a druhou smluvní stranou.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, kterým je pan poslanec a předseda tohoto výboru Hamáček. Takže mu dávám slovo. Je to druhé čtení a je na výboru, koho si stanoví zpravodajem. V prvním čtení to stanovuje organizační výbor, pak to musí přehlasovat Sněmovna.

Jinak konstatuji, že paní poslankyně Jacques má náhradní kartu číslo 14.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru k tomuto tisku. Zahraniční výbor na své 37. schůzi dne 8. dubna 2009 tento tisk projednal s následujícím usnesením. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 12. května 2008 v Phnom Penhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je zpravodajkou rozpočtového výboru, který iniciativně tento návrh rovněž projednal.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tento návrh na své 34. schůzi 25. února 2009 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 12. května 2008 v Phnom Penhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Pan ministr hodlá přednést závěrečné slovo? Nehodlá.

Přečtu usnesení. Protože jsou usnesení obou výborů shodná, bude to jednoduché. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 12. května 2008 v Phnom Penhu."

 

Věřím, že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 201. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Z přihlášených 81 poslanců pro 73, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat. Tím končím projednávání této smlouvy.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008
/sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

Opět poprosím pana ministra Eduarda Janotu, aby se ujal slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pane předsedající, dávám vám za pravdu v tom, co jste zmínil o podpisu smlouvy. Jen doplním, že smlouva byla projednána ve výborech Poslanecké sněmovny s doporučením dát souhlas k ratifikaci. Byla též projednána v senátních výborech se stejným doporučením. V září loňského roku pak Senát Parlamentu dal souhlas k ratifikaci této zajisté významné mezinárodní smlouvy.

Jde o standardní komplexní bilaterální daňovou smlouvu, která upravuje nejen zdaňování, ale i vyloučení nepochybně nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění různých druhů příjmů. Tato daňová smlouva, která doposud ve vzájemné relaci chybí, by tak do budoucna měla podporovat vzájemné hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma státy. Vyloučení dvojího zdanění, ke kterému dochází, řeší tato smlouva metodou prostého zápočtu zahraniční daně.

Jsem přesvědčen, že uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů, rozvine se spolupráce ve výměně informací mezi smluvními státy a jednoznačně se umožní řešení případných sporů při provádění této smlouvy dohodou příslušných úřadů obou zemí.

Patří se připomenout, že z této smlouvy nevznikají daňovým poplatníkům nové povinnosti, než které stanoví daňové zákony smluvních států. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila souhlas s ratifikací této důležité smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Wolfa, aby odůvodnil usnesení výboru. Máme ho k dispozici jako tisk číslo 532/2.

 

Poslanec Petr Wolf: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 37. schůze konané dne 8. dubna 2009.

Mohu konstatovat, že po odůvodnění náměstka ministra financí Tomáše Zítka, zpravodajské zprávě poslance Petra Wolfa a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu a schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako v předešlém případě, i tento návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby odůvodnila usnesení, které máme k dispozici jako tisk 532/1.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně kolegové, tento návrh projednal rozpočtový výbor na svém jednání na 29. schůzi 10. září 2008 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008.

Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP