(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně, a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a přistoupíme k závěrečnému hlasování. Opět jsou shodná usnesení obou výborů, takže přečtu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008."

Věřím, že všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, jsou v místnosti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Hlasovalo 85 poslanců, pro 70, nikdo proti, usnesení jsme přijali.

 

Mohu bod ukončit s poděkováním panu ministrovi a oběma zpravodajům.

 

Dále se budeme věnovat bodu

105.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů
znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003)
/sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Šimerku, aby z pověření vlády tento materiál odůvodnil.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, na 4. konferenci ministrů životního prostředí v roce 1998 byla sjednána Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Touto úmluvou je uloženo smluvním stranám postupně zavádět integrovaný celostátní systém inventur nebo registrů znečištění prostředí ve formě veřejně přístupných databází naplňovaných na základě standardizovaných zpráv či hlášení. Ustanovení bylo impulsem pro vytvoření skupiny pro registry úniků a přenosů znečišťujících látek, které předsedala Česká republika. Pracovní skupině byl udělen mandát vyjednat mezinárodněprávní závazný nástroj pro registry znečišťování, což se také podařilo. Výsledkem bylo podepsání protokolu v roce 2003.

Protokol je prvním mezinárodním právně závazným dokumentem o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Jeho cílem je zlepšit přístup veřejnosti k informacím prostřednictvím sestavování celostátních registrů úniků a přenosů znečišťujících látek. Účelem registrů je pak přispět k posílení integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování.

Plnění ustanovení protokolu je v České republice zajištěno samostatnou právní úpravou. Jde o zákon číslo 25/2008, který je v účinnosti od 12. února loňského roku. Od dubna loňského roku je také účinné nařízení vlády číslo 145, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru.

Na úrovni Evropského společenství jsou požadavky protokolu plněny v rámci implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 166/2006/ES, kterým se zřizuje Evropský registr.

Chci říct, že dodatečné ekonomické dopady implementace protokolu na státní správu, stejně tak jako na podnikatelský sektor a státní rozpočet budou zcela minimální. Na povinné osoby, tj. na provozovatele, nebude mít přijetí protokolu Českou republikou žádný vliv, protože dané povinnosti jsou jim stanoveny již evropským a vnitrostátním právem.

Z výše uvedených důvodů proto prosím, aby byl vysloven souhlas s ratifikací z důvodů, které jsem tady uvedl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení tohoto výboru. Máme ho k dispozici jako tisk 550/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, paní ministryně, dovolte mi velmi krátce říct, že usnesení zahraničního výboru z 37. schůze dne 8. dubna k tomuto vládnímu návrhu zní takto: Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla Bláhy, zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Konečné a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Ostatní body tohoto usnesení jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně, a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které nám bylo připraveno péčí zahraničního výboru: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci "Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek."

 

Předpokládám, že můžu zahájit hlasování pořadové číslo 203. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Hlasovalo 88 poslanců, pro bylo 69, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat a já mohu druhé čtení ukončit.

 

Dále se budeme věnovat bodu

106.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti
pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení,
podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008
/sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Opět prosím pana ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku, aby návrh odůvodnil.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dokument, který máte před sebou, obsahuje smlouvu o výměně údajů mezi Českou republikou a Francií. Po věcné stránce jde v oblasti dvoustranných smluvních vztahů České republiky o nový typ smluvního dokumentu. Protože v této oblasti existuje poměrně málo mezinárodních dokumentů, při sjednávání smlouvy byla vzata v úvahu doporučení obsažená v dokumentech Rady Evropy a Evropské unie.

Hlavním cílem smlouvy je nastavení pravidel spolupráce smluvních stran tak, aby bylo možné v co nejkratší míře zabránit případnému zneužívání sociálních dávek migrujícími osobami a neplacení pojistného, popř. zajistit jeho vymáhání.

I v rámci pohybu osob mezi členskými státy Evropské unie může docházet k situacím, kdy osoba v jednom státě pracuje a ve druhém pobírá např. dávky sociální pomoci, což je jev nepochybně negativní a je třeba mu předcházet. Závažnost jevu neoprávněného pobírání sociálních dávek a neodvádění pojistného si uvědomuje i Evropská komise, která podporuje členské státy v záměrech na sjednávání dvoustranných i vícestranných smluv tohoto typu. Není třeba zdůrazňovat, že i v podmínkách České republiky je tento problém aktuální.

Z hlediska obsahu smlouvy bych rád stručně zmínil pouze několik bodů. Jejím cílem je doplnit již platné komunitární předpisy tam, kde jejich úprava je zatím nedostatečná, např. v oblasti výběru pojistného, doručování písemností, uznávání a výkonu rozhodnutí. Významná je také možnost vzájemného ověřování relevantních skutečností, pokud k nim došlo ve druhém státě. Sjednání smlouvy se proto kladně projeví v několika oblastech, zejména pokud jde o výběr pojistného. Českým institucím bude k dispozici další nástroj k uskutečnění výběru příspěvků z příjmů, které jsou absolvovány v zahraničí.

Dále nelegální nebo neohlášená výdělečná činnost v této oblasti. Pomocí výměny informací o českých pracovnících ve Francii bude snadnější zabránit neoprávněnému pobírání dávek v nezaměstnanosti. Pokud jde o výplatu dávek, tak sjednání smlouvy umožní v odůvodněných případech kontrolu rozhodných skutečností a příp. i zastavení výplaty dávek, pokud to vnitrostátní předpisy dovolí.

Důležitou zásadou této smlouvy je také ochrana osobních údajů, které lze předávat pouze pro provádění této smlouvy a po předání těchto údajů podléhají ochraně podle právních předpisů příslušného smluvního státu.

Ze všech výše uvedených důvodů žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby odůvodnila usnesení tohoto výboru. Máme ho k dispozici jako tisk 578/1.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové, zahraniční výbor se na své 38. schůzi, která se konala dne 9. června 2009, po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana magistra Michala Sedláčka a po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Konečné a po rozpravě usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout souhlas k ratifikaci smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsané v Chantilly dne 11. července 2008. Ostatní body našeho usnesení mají standardní podobu. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP