(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Toma Zajíčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte i mně, abych tady přečetl drobný pozměňovací návrh, který je alternativou k pozměňovacímu návrhu, který už je obsažen v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Protože jsem se velmi obával hněvu pana kolegy Koníčka, přečtu návrh jen tady. A protože je to jen jedna věta, tak jsem se neodvážil ji nechat rozmnožit. (Potlesk v části sálu.)

Můj pozměňovací návrh se týká § 14, kde se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa." Za posledním slovem "správa" je odkaz na poznámku pod čarou. - V téhle chvíli vzhledem k tomu, že neznám to číslo, prosím jen, aby zpravodaj zaznamenal, že odkaz na poznámku pod čarou je nutné očíslovat podle znění návrhu zákona.

Odůvodnění je velmi prosté. Jak už jsem naznačil hned na začátku, jedná se o jiné řešení, protože jedno z řešení úpravy § 14 odst. 2 je již obsaženo v usnesení výboru pro veřejnou správu a tohle je prostá alternativa k tomuto návrhu výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Poprosím pana poslance Bublana, aby nám přednesl svůj návrh. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já budu následovat příkladu pana kolegy Zajíčka, také jenom načtu své pozměňovací návrhy - v podstatě jeden - jsou to tři věty, takže to také nestojí za to.

Za prvé. V části čtvrté článek VI se doplňuje nový bod 12, který v § 32 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010."

Za druhé. Část šestá článek VIII zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009 s výjimkou článku VI bodu 12, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Jenom krátké zdůvodnění. Cílem tohoto mého pozměňovacího návrhu je odložení účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy o datových schránkách, který by měl nabýt účinnosti už od 1. července tohoto roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní předpis, zákon, je povinností státu při uložení povinnosti občanům, firmám, státním institucím a dalším subjektům vytvořit adekvátní podmínky pro aplikaci tohoto zákona. A já se domnívám, že do současné doby, tj. téměř začátku května, není vůbec jisté, podle mého názoru i trochu nemožné, aby aplikace tohoto zákona z hlediska materiálního a organizačního nastala od poloviny roku 2009. Do současné doby nejsou povinné subjekty - tj. samozřejmě státní orgány, orgány územních samosprávních celků, Pozemkový fond ČR a další jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři a samozřejmě fyzické osoby na jejich osobní žádosti a také právnické osoby - tak všechny tyto subjekty nejsou řádně proškoleny, není stanoven organizační řád celého systému na jednotlivé povinné subjekty, není zajištěno materiální vybavení pro jednotlivé povinné subjekty. Některé povinné subjekty dokonce ani nevědí, kolik datových schránek pro elektronickou komunikaci budou mít, povinné subjekty nemají adekvátní personální a materiální vybavení. Takže všechny tyto nedostatky, které jsem jen ve zkratce uvedl, mě vedou k jedinému závěru, že by bylo vhodné odložit účinnost datových schránek o půl roku a řádně a odpovědně přistoupit k nastavení tohoto nového systému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Oldřich Vojíř, další přihlášený do podrobné rozpravy, zatím poslední. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se pouze přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je identifikován mým jménem a podpisem. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Někdo další si přeje vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto návrhu zákona? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si přednést závěrečné slovo? Ne, končím tedy i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přikročíme k projednávání bodu

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob,
zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
a zákona o základním registru práv a povinností
/sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra pan Ivan Langer. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych uvedl třetí návrh zákona, který bezprostředně souvisí s elektronizací české veřejné správy, a to je tzv. změnový zákon, který zapracovává po technické stránce novely jednotlivých zákonů v návaznosti na přijetí zákona o základních registrech. Aniž bych popisoval detailně velmi obsáhlý návrh zákona, chtěl bych poděkovat rozhodnutí výboru a Poslanecké sněmovny, kterým provedl koncepční změnu oproti původnímu vládnímu konceptu, který počítal vlastně se střechovým zákonem o registrech a následně čtyřmi speciálními zákony o jednotlivých registrech, které, každý z nich, obsahovaly celou řadu dílčích norem souvisejících návrhů.

Poslanecká sněmovna na základě svého rozhodnutí změnila koncept a rozhodla o přeskupení právních norem tak, že vlastně vytvořila jednu materiální normu, která bezprostředně souvisí se zřízením oněch čtyř základních registrů, a všechny ostatní změny, které souvisejí se zřízením čtyř základních registrů, přesunula do změnového zákona.

Myslím si, že je to koncepčně lepší přístup. Přiznávám, připouštím, respektuji a děkuji za odvedenou práci, protože i v rámci projednávání změnového zákona byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které vylepšují předloženou právní normu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 714/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Krupka. Vážený pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, než vás seznámím s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, vás provést možná jenom stručně vývojem, který předcházel jednání tohoto výboru.

Pan ministr ve svém úvodním slovu popsal situaci, kdy jsme nejprve měli čtyři individuální zákony a jeden střechový, načež v průběhu projednávání tohoto materiálu v Poslanecké sněmovně byl přijat komplexní pozměňovací návrh, na jehož základě a po dvou upřesněních pozměňovacími návrhy vznikl zákon nový, jediný. Tento zákon byl potom dále doplněn zákonem změnovým, čili to je materiál, který je předmětem našeho projednávání. A sám o sobě tento změnový zákon obsahuje, jestli se nepletu, v tom původním tisku na 183 ustanovení, resp. 183 zákonů, jejichž změn se dotýká zákon, který byl předmětem původního projednávání. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP