(14.50 hodin)
(pokračuje Jacques)

Pokud se hovoří o obtížné realizovatelnosti v návrhu, tak se má na mysli pouze fakt, že by určitá část dosu nezpracovaných archiválií měla být na žádost zpracována přednostně, ale skutečně s ohledy na plnění jiných úkolů, které archiv ze zákona má. Zdůrazňuji také, že se nejedná o veškeré archiválie, ale pouze ty, které byly před předáním do archivu již veřejně přístupné. Dále je třeba také vzít v úvahu, že s přechodem na elektronizaci veřejné správy, která se velmi slibně rozbíhá, bude fáze nezpracovaných archiválií postupně mizet, neboť budou předávány k archivaci už ve formě umožňující bezprostřední zpracování. Čili ta situace, kdy je něco nezpracované a těžko dohledatelné, bude čím dál tím méně častá.

Dosavadní platná konstrukce inkriminovaného paragrafu se jeví jako mimořádně vhodná také pro případy, kdy by opravdu došlo k úmyslnému odepírání přístupu k určitým informacím, protože umožňuje alespoň jakýsi přezkum postupu a dává žadateli nějakou možnost domáhat se svých práv.

Navržená změna je problematická také z hlediska rovnosti a dalších ústavních limitů pro omezení práva na informace, protože podle ustanovení, které by nově vzniklo, by měla určitá skupina, která je zde charakterizovaná jako vědci a studenti, přístup i k těmto nezpracovaným archiváliím, ale z hlediska základních práv a svobod je nepřístupné, aby právo na přístup k informacím měli jen někteří a jiní ne, byť chápu, že bude ve valné většině případů tuto situaci nebo ten problém řešit právě vědecká nebo akademická obec a oni jsou skutečně těmi nejčetnějšími uživateli, ale přesto může být kterýkoli jiný občan, který má potřebu se k informacím, které byly dříve, než byly předány archivu, veřejně přístupné, dostat. V těchto řekla bych velmi ojedinělých případech by oni byli znevýhodněni a to není dobré.

Pozměňující návrh vám byl rozdán do lavic. Já se v podrobné rozpravě k němu přihlásím, ale je velmi jednoduchý, protože činí pouze to, že ponechá stávající odstavec, který byl v minulosti do zákona prosazen. Myslím si, že z dobrých důvodů. Nečiní žádné potíže, proto si myslím, že by měl být ponechán a neměl by být vypuštěn, jak je navrhováno.

Moc vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Žádné další vystoupení v rozpravě obecné - ano, pan kolega Krupka. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem na minulé schůzi rozdal pozměňovací návrh, ve kterém bylo shromážděno několik poznatků týkajících se návrhu tohoto zákona, ze kterých vyplývaly možné změny, které byly v tom pozměňovacím návrhu uvedeny. Protože došlo k časovému posunu, avizuji, že se přihlašuji do podrobné rozpravy, do které bych ale jako aktuální předložil svůj pozměňovací návrh, který jsem rozdával se včerejším datem dnes. Tento by byl předmětem dalšího jednání a samozřejmě případně schvalovacího procesu ve třetím čtení. To jenom na úvod. Děkuji za informaci.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní již opravdu nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím, zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám následující přihlášky pana místopředsedy Filipa, pana poslance Koníčka, paní poslankyně Páralové, paní poslankyně Jacques a pana poslance Krupky. Připojuje se pan poslanec Zajíček.

Prosím pana místopředsedu Filipa, aby se ujal slova. Jenom se dotáži, pane kolego Bublane - vaše faktická poznámka? (Posl. Bublan z lavice: Přihláška do podrobné rozpravy.) Ano, provedl jste to prostřednictvím faktické poznámky. Tedy k tomuto vás odmazávám a budete zařazen do rozpravy podrobné.

Omlouvám se, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, myslím, že není potřeba v obecné rozpravě k tomu vystupovat, proto jsem jenom v podrobné rozpravě přesvědčen, že je potřeba do tisku 744 doplnit v článku 1 bod 7 v § 3 odstavec 1 písmeno n), které by znělo: notáři.

Odůvodnění je prosté. Dosavadní úprava zákona o archivnictví v § 3 odstavec 2 písmeno c) je taková, že povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají členové profesních komor jenom v případech, pokud dokumenty vznikaly z jejich činnosti, jsou veřejnými listinami. Na základě tohoto ustanovení do úpravy zákona patřili i notáři jakožto tvůrci veřejných listin. V návrhu novely zákona toto ustanovení chybí a pravděpodobně pouze omylem, proto předložený pozměňovací návrh vrací notáře jako tvůrce veřejných listin mnohdy zásadního významu do úpravy zákona. Známe notářský zápis, který osvědčuje právní skutečnost. Notáři jsou začleněni mezi veřejnoprávní původce v odstavci 1 zákona, neboť tvorba veřejných listin vyplývá ze státní moci, která je na ně v této oblasti zákonem přenesena v zákoně o notářích. Myslím, že je to logický pozměňovací návrh, nebude s ním jistě žádných problémů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím pana poslance Koníčka, aby přednesl své návrhy.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl písemně rozdán na lavice, ale zároveň bych vás chtěl upozornit na pozměňovací návrh, který tady bude přednášet paní kolegyně (Jacques).

Prosím vás, to je zneužití toho papíru! Tam je jedna jediná věta a 250krát se to muselo množit. Institut papírového rozmnožování pozměňovacích návrhů se využívá tehdy, kdy bychom zde předčítali dvě strany plného textu. Ale pokud je tam napsaná jedna věta - v § 38 se odstavec 3 zrušuje - tak to je prostě zbytečné plýtvání papírem. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak. Slovo předsedy kontrolního výboru. Nyní požádám paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesla tři velmi krátké pozměňovací návrhy.

Za prvé - pozměňovací návrh k původnímu znění zákona. V § 18 odstavec 1 se za slova "archivní kulturní památky nebo za národní" vkládá slovo "archivní".

Za druhé - pozměňovací návrh k bodu 68. V § 37 odstavec 2 ve větě druhé se slovo "jej" nahrazuje slovem "je".

Za třetí - pozměňovací návrh k bodu 94. V § 49 odstavec 1 písmeno b) se za slova "výběr archiválií ve skartačním řízení" vkládají slova "z analogových i digitálních dokumentů".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Požádám paní poslankyni Kateřinu Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Paní předsedající, já pouze upřesním pozměňující návrh, který jsem popsala v obecné rozpravě a byl vám také rozdán do lavic. Pozměňovací návrh vypouští z vládního návrhu bod 74, který zní "v § 38 se odstavec 3 zrušuje, dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4". Čili jde o to, aby ten stávající odstavec byl v textu ponechán z důvodů, které jsem uvedla. Věřím, že najdu vaše pochopení a že jej podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane poslanče Krupko, nyní jste na řadě vy se svým návrhem. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu. Pro upřesnění - je to ten, který je nadepsán mým jménem, podpisem a datem 28. 4. 2009.

Pouze bych upřesnil, že se skládá zhruba z pěti bodů, ve kterých se reaguje na různé věci. Je tam otázka zvýšení bezpečnosti při doručování kontaktních údajů. Je tam řešena otázka, resp. provádění konverze dat a podoby datové do podoby tiskové či listinné tak, aby tam nenastaly nějaké procesní záležitosti. Je tam řešena i záležitost, která se týká sankcí v případě - jednoduše řečeno - spamu, protože i tento zákon předpokládá jisté rozšíření do oblasti sféry komerční. Právě proto, aby zákon nebyl následně novelizován hned poté, je tam vložena tato část, která by v budoucnosti na to reagovala. To je jen stručný popis, z čeho se skládá můj pozměňovací návrh.

Potom bych požádal pana zpravodaje - myslím, že to nebude v kolizi - aby bylo o něm hlasováno jako o jednom materiálu, protože tyto body jsou sice individuální, ale nejsou v kolizi s některými dalšími návrhy, o kterých jsme zde slyšeli. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP