(15.10 hodin)
(pokračuje Krupka)

Protože v průběhu doby přišly další poznatky, jakým způsobem je nutné dopracovat materiál, který byl předmětem projednávání výboru, výbor na svém zasedání rozhodl otevřít projednávání a přerušit a tento materiál, čili změnový zákon, sněmovní tisk č. 714, poslal k projednávání do podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy. Zde byl tento materiál projednán a bylo k němu přijato poměrně rozsáhlé usnesení, ve kterém byly zohledněny určité připomínky, které přišly na základě výzvy, kterou učinil výbor na svém jednání směrem do veřejné správy a institucí, jichž se tato problematika týká. Výbor, který je matiční, čili výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, si vzal tento podkladový materiál, čili usnesení podvýboru, jako základ pro další projednávání a na svém jednání je doplnil o další pozměňovací návrhy tak, že bylo přijato usnesení, a to je předmětem mého úvodního vystoupení, že bylo přijato usnesení č. 123 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ke zmíněnému tisku č. 714. Obsahuje všechny změny, které byly projednávány a schváleny napříč politickým spektrem jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Tento materiál, tedy usnesení tohoto výboru, jste všichni obdrželi pod sněmovním tiskem č. 714/1. Možná jenom pro drobné doplnění - došlo tam k určité administrativní chybě, takže potom s průvodním dopisem všichni členové této komory byli vyzváni, aby si tyto sněmovní tisky vyměnili. Aktuální je tedy ten tisk, kterému předchází tento průvodní dopis. Jenom doplním, že ta změna byla vyřešena během jediného dne, tak je možné, že ten správný výtisk se všem dostal ihned do ruky.

Z mé strany v úvodu je toto všechno. Hlásím se ještě do obecné rozpravy, kde budu avizovat další drobný pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím pouze vaši přihlášku, pane zpravodaji. Tedy prosím, vraťte se k řečnickému pultu a předneste nám svůj příspěvek.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Já jsem se zmínil o době, která uplynula od okamžiku, kdy byl přijat zákon o základních registrech. Mezitím byl do Sněmovny poslán změnový zákon a samozřejmě v průběhu té doby a odložením projednávání došlo i ke změně určité legislativy. Proto avizuji, že v podrobném čtení načtu drobný pozměňovací návrh, který se týká novely zákona o auditorech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Někdo další si přeje vystoupit v rozpravě obecné? Nikoliv. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu obecnou, do které mám zatím dvě přednášky. První je pana poslance Krupky. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který jste obdrželi dnes v písemné podobě označené tiskem 714. Týká se novely zákona o auditorech, která se promítá do změnového zákona, čili do tisku 714. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní poprosím pana poslance Rafaje, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout drobný pozměňovací návrh k tisku 714 část 73 - změna zákona o občanských průkazech, a to v § 3 odst. 2. Chtěl bych tam doplnit údaje zapisované do občanského průkazu, a to doplnit to o rodné číslo.

Krátké zdůvodnění k tomuto. Pokud tam nebude uvedeno rodné číslo, pak je v mnoha případech řekl bych dosti složitá identifikace v případě, když si někdo vezme nějaký úvěr, půjčku nebo cokoli. Považuji rodné číslo za velmi důležitý identifikátor, který přesně určí osobu, která si třeba řekněme něco půjčila nebo něco udělala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Paní kolegyně Halíková, prosím, další přihlášená do rozpravy podrobné.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl včera rozdán do lavic. Obdobně jako u mého předřečníka se týká změny zákona o občanských průkazech, tedy v předloženém zákonu části 73 § 3 odst. 2 písm. a), a na rozdíl od svého předřečníka navrhuji rozšířit údaje na občanském průkazu nejen o rodné číslo, ale také o trvalé bydliště a rodinný stav. Zdůvodnění je uvedeno v písemně předloženém materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo další nás chce seznámit se svým pozměňovacím návrhem? Nikdo. Končím podrobnou rozpravu - závěrečné slovo nebude - tedy i druhé čtení. (Námitka.)

Pane zpravodaji, teď se omlouvám. Do podrobné rozpravy ještě, nebo se závěrečným slovem po podrobné rozpravě? Můžete, samozřejmě. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Já bych tady reagoval na poslední dva vystupující s pozměňujícími návrhy týkajícími se rodného čísla, jeho uvádění proti změnovému zákonu, ve kterém je navrženo, aby občanský průkaz čili doklad o totožnosti již tento údaj neobsahoval.

Chtěl bych říci všem ostatním, kterých se ta problematika netýká, anebo přeneseně se jich týká tím, že byli osloveni různými skupinami, které se v této oblasti pohybují, že v žádném případě ať podvýbor nebo samotný výbor tuto otázku nepodcenily. My jsme tuto záležitost projednávali na výboru i za účasti odborných kruhů. To znamená byli tam zástupci asociací, které pracují v bankovnictví, a byli tam i zástupci organizace pro ochranu osobních údajů, kteří vlastně mezi sebou konfrontovali tento názor. Dohodli jsme se s panem náměstkem Zajíčkem, který zastupoval Ministerstvo vnitra, a obě dvě tyto skupiny se následně poté sešly, projednaly přístup, jak posuzovat existenci rodného čísla na těchto dokladech, či nikoliv, jako potřebu pro ztotožnění osoby v roli žadatele například o půjčku. Došlo k určitému konsensu, který jsme vnímali tak, aspoň já to tak vnímám, že organizace, které se pohybují na poli leasingu, bankovnictví atd., chápou, že rodné číslo je údaj, který v podstatě historicky by již měl být překonán. Navíc je to údaj, který svým způsobem, a to se obecně ví, je diskriminační, protože v něm se uvádějí základní údaje o pohlaví a věku, a samozřejmě je to údaj, který je specifický pouze pro Českou republiku. A navíc - já bych jenom připomněl, když tady byla diskuse o datových schránkách, respektive diskuse o registrech, bylo tam jasně řečeno, že tento údaj by měl být ten, který by měl zaniknout. S jedinou výjimkou, že pro vnitřní potřeby například správy sociálního zabezpečení by fungoval pro případné řešení problému ztotožnění osob z hlediska registru. Protože právě proto, že rodné číslo není stoprocentně spolehlivý údaj - myslím si, že každý z vás historicky slyšel informaci, že se objevila duplicita anebo nepřesnosti v těchto údajích - tak samozřejmě jako jediný faktor, kdy by rodné číslo sloužilo ke ztotožnění, je to asi nedostatečné.

Právě proto se domnívám, že tato cesta je skutečně cesta slepá a smysl elektronizace veřejné správy by měl být ten a spočívat v tom, že bychom měli mít určitý doklad a měli bychom mít registry, které by potom umožňovaly identifikaci a získávání údajů o té osobě. Ať je to osoba, která přijde na úřad samosprávný, anebo na státní úřad nebo na orgán obecně veřejné moci, anebo ať přijde do komerčních složek, jako je například banka, leasingová společnost atd.

Bylo by třeba také vědět, tak jak někdy je řečeno, že je nezbytné pro ztotožnění této osoby rodné číslo, tak se vedle toho uvádí i potřeba trvalého bydliště. Ale paradoxně víme, a mimo jiné i diskuse o doručování datovými schránkami a fikce doručení deset dnů spočívá v tom, že tyto organizace, které ze zákona budou mít zřízenu datovou schránku, se nemohou vyhnout tomu, že na trvalém bydliště nejsou a pošta běhá za nimi kdovíkde. Proto i v občanských průkazech, těch nových, se řeší spíš doručovací adresa než trvalé bydliště. Jinými slovy, jestliže vám někdo z institucí uvádí, například finanční instituce poskytující půjčky, že potřebují mít trvalé bydliště, je to paradox. Pro ně to může být spíš opět slepá ulička a daleko přesněji by potřebovaly doručovací adresu, nebo tam, kde svého klienta zastihnou. Ne kde je jakési pseudotrvalé bydliště. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP