(9.50 hodin)
(pokračuje Halíková)

Byl to zcela nepochopitelný dar, který s hlavní činností společnosti neměl absolutně nic společného. Pokud říkám dar, tak se zřejmě nemýlím, protože neprodukční část OKD byla tehdy oceněna částkou 1,7 mld. korun. Když to tedy přepočteme na počet bytových jednotek, vychází průměr 40 tisíc korun za jeden byt. Přitom tyto byty pak byly vyvedeny od nabyvatele na další společnost RPG Byty, která sama proklamuje, že podniká na trhu s byty. A tady se nabízejí další otázky.

Dekrety na takzvané byty OKD byly v minulosti vydávány národními výbory v příslušných městech. Jak se tedy vlastně tyto byty mohly stát majetkem soukromé akciové společnosti OKD? Nelze se divit, že nájemníci bytů jsou znepokojeni mimo jiné tím, že už k 1. květnu letošního roku končí omezení, podle nichž OKD, a. s., nebo nyní její nástupce nabyvatele, má povinnost veškeré výnosy z bytového hospodářství použít na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím a nesmí převést bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobu. Co se ale stane po 1. květnu? Původní sliby nabyvatelů akcií z roku 2005 na odprodej bytů nájemcům jsou už téměř zapomenuty.

Nezbývá nic jiného, než konstatovat, že se s velkou jistotou hrálo o čas. Mimo jiné jsem na problém, o kterém dneska hovořím, upozorňovala v polovině loňského roku a z důvodů, které bych tady opakovala po své předřečnici, dochází na tuto interpelaci až nyní, když jsme na konci února 2009.

Je téměř jisté, že společnost RPG Byty se svého doslova zlatého vejce stěží vzdá. Předpokládám, že kdyby tady byl pan ministr, tak zřejmě namítne, že soukromou společnost přece nikdo nemůže nutit, aby byty lidem prodala, natož za cenu 40tisíc, na kterou byly oceněny v roce 2004. Nicméně důvodem, proč navrhuji nesouhlasit s odpovědí pana ministra Kalouska na mou interpelaci, je především to, že Ministerstvo financí se ani nepokusilo zjistit, zda společnost plní uvedené usnesení vlády, které se týká části bytového hospodářství. Pokud si odpověď přečtěte pozorně, zjistíte, že v odpovědi je pouze shrnuto to, co společnost sama ministerstvu sdělila. Doslova vyráží dech, když od února 2007, kdy pak byla založena dceřiná společnost RPG Služby, která provádí opravy a údržbu, se od té doby ministerstvo vůbec nezabývalo tím, zda opravdu došlo k nějakému zefektivnění vynakládaných prostředků. Pan ministr v dopise pouze cituje zdůvodnění společnosti pro založení dceřiné společnosti, ale ve skutečnosti to může být tak, že dceřiná společnost naopak uvedené práce mohla prodražit, kontrolou se tedy nikdo nezabýval. Nikdo se nezabýval tím, zda práce, tak jak jsou novou společností dneska fakturovány, jsou v pořádku, zda ceny odpovídají cenám na trhu za poskytování obdobných služeb.

Vše je tedy prováděno bez jakékoliv kontroly ze strany ministerstva. Samozřejmě, když se podíváme na tabulky, ty zřejmě číselně vyjdou, ale fyzický a skutečný stav je někde trochu jinde, a přitom vůbec nejde o částky malé. Jenom loni podle údajů společnosti bylo nájemné v bytech vybráno v částce 798 mil. korun a nikdo z nás netuší, kolik bylo vybráno na nájemném v nebytových prostorách, protože ty údajně nebyly předmětem vládního usnesení, ale jsou naopak součástí převedených domů, jak jsem o nich hovořila.

Ve své interpelaci jsem se, dámy a pánové, ptala na to, zda a jak často a s jakým výsledkem vláda dosud kontrolovala plnění předmětného vládního usnesení č. 904 z roku 2004. Toto usnesení podle mého názoru předpokládá aktivní roli vlády, která může kdykoliv požadovat prokázání plnění závazku kupujícího. Kolikrát tak vláda učinila? Vyzvala vůbec někdy kupujícího k prokázání plnění jeho závazku a jakým způsobem ho kontrolovala? Žádná z odpovědí se v písemné odpovědi pana ministra nenachází.

Takže vzhledem k tomu, že pan ministr místo stanoviska k plnění uvedeného vládního usnesení pouze opsal informace společnosti, navrhla bych vyslovit s jeho odpovědí nesouhlas, ale vzhledem k tomu, že pan ministr přítomen není, navrhuji přerušit projednávání odpovědi na mou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Chcete, aby se o tom dalo hlasovat bezprostředně. Ano. Já že mám přihlášku paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Zdali chce vystoupit teď, tak jí dám slovo, ale s tímto vědomím, že dám hlasovat o návrhu paní předkladatelky.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové, já vystupuji především proto, abych seznámila Poslaneckou sněmovnu s tím, že problém, o kterém mluvila paní poslankyně Halíková, není pouze problémem, kterému se věnuje ona, nebo problémem nešťastníků ubytovaných v domech bývalého OKD. Je to i problém této Poslanecké sněmovny, protože obdržela v lednu letošního roku petici obsahující 13 169 podpisů, je to jedna z velmi početných petic, které jsme obdrželi v poslední době, ve které petenti žádají Poslaneckou sněmovnu, aby z moci a z odpovědnosti jí svěřené zajistila dodržení podmínek stanovených v usnesení vlády č. 904 ze dne 15. září 2004, týkajícím se privatizace OKD společnosti Karbon Invest, a. s., a popisují skutečnosti tak, jak už to přede mnou učinila paní poslankyně Halíková.

Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Kalouska si ho dovolím do jisté míry zastoupit, protože petiční výbor už obdržel na svoji žádost jeho vysvětlení k problému, na který petenti poukazují, a ráda bych vás s ním seznámila.

Pan ministr nás ubezpečuje, že Ministerstvo financí si je vědomo oprávněného zájmu značného množství občanů v dotčeném regionu na řešení otázek, kterých se petice týká, a věnuje se tomuto problému s vážností tomu odpovídající. Ministerstvo financí důsledně vyžaduje dodržování závazků společnosti RPG Industry se sídlem na Kypru jako právního nástupce zaniklé společnosti Karbon Invest, a. s. Vedle pravidelného monitoringu plnění usnesení a smlouvy v oblasti zachování bytového fondu prověřuje Ministerstvo financí ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří - není zmíněna která - veškeré podněty, které důvodně naznačují, že smlouva či usnesení vlády jsou v jakémkoliv ohledu porušovány. V případech, kdy jsme plnění závazků druhou stranou nepovažovali za dostatečně prokázané, důsledně jsme druhou stranu vyzývali k doplnění podkladů a vysvětlení. S cílem zajistit řádné plnění smlouvy v oblasti bytového fondu jsme dokonce vyvolali několik jednání za přítomnosti již zmíněné druhé strany. Je zjevné, že bytový fond OKD byl před podpisem smlouvy ve značně zanedbaném stavu. Podle názoru výše zmiňované advokátní kanceláře, se kterou spolupracujeme, lze tento závazek jen obtížně vykládat tak, že kupující je ke splnění tohoto závazku povinen uvést bytový fond do ideálního stavu, a to při vynaložení jakékoliv vysoké částky a zcela bez ohledu na výši nájemného.

Dovolím si svoji profesní advokátskou poznámku. Mám opačný názor než renomovaná advokátní kancelář, která panu ministrovi radí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP