(9.40 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já jsem byl interpelován panem poslancem Paroubkem ve věci sklo - porcelán obecně, problémy celého sektoru. Na otázky jsem velmi korektně odpověděl, ale přece jenom ta interpelace je staršího data, tak bych chtěl doplnit pár informací.

Úplně v úvodu jen zopakuji a budu sumarizovat - jsem hluboce přesvědčen, že problémy českého skla a porcelánu nejsou v přímé kontradikci nebo přímo závislé na ekonomické recesi a na problémech. Problémy jsou dlouhodobé. Začaly se zhoršovat v souvislosti s posilující korunou, ale ani to nebyl hlavní důvod problémů těchto firem. Stát nikdy nemohl uplatňovat vlastnická práva, protože už v roce 2003, za minulých vlád, fakticky dostal přes Českou konsolidační agenturu možnost být pouze beneficientem, nikoliv vykonavatelem vlastnických práv. Zasahoval do celé věci opakovaně, nebo měl tendenci, už za pana ministra Sobotky. Nikdy nedostal možnost. Otázky Jiřího Paroubka jsou nepochopením role vlády, protože Ministerstvo financí po celou dobu je ochotno celou situaci pomoci řešit, ale nemůže ani vlastníkům, ani bankám, případně konkursním správcům, svoji pomoc nutit. Nejprve je nutno o pomoc stát požádat a pak splnit podmínky, které jsou státem stanoveny.

Od loňského září Ministerstvo financí jedná jak s vlastníky, tak s věřitelskými bankami, tak insolvenčními, případně konkursními správci. Ministr financí Kalousek informoval fakticky všechny firmy, a to i veřejně, že pokud ty společnosti splní následující podmínky, je stát ochoten se do celé věci vložit a je ochoten určité řešení nabídnout. Nicméně ty podmínky souvisejí s tím, o čem jsem hovořil. Musí být vlastníky, případně konkursními správci předložen schválený realistický plán restrukturalizace a prodeje životaschopných segmentů společnosti. K tomu samozřejmě patří informace, že takoví vážní zájemci o koupi jednotlivých podniků existují. Jestli ještě i teď, to znamená v polovině února, takovou informaci nemám. Nicméně můžeme s nimi jednat pouze v tom smyslu, že tito vážní zájemci mohou jednat pouze s vlastníky, případně věřitelskými bankami, případně insolvenčními správci.

Musím říct, že současní vlastníci dlouhodobě nebyli schopni dohodnout se na určitém restrukturalizačním plánu. Tady platí to, že jestliže stát nemá výkon vlastnických práv a nevykonává v orgánech společnosti tato práva, tak fakticky na to nemá žádný vliv.

Intervence veřejných prostředků na podporu těchto firem a provozního financování musí být - a to je ze zákona - podložena jednoznačnými údaji, které vyloučí prohlubování další ztráty a nenávratnost těchto peněz.

K 17. únoru je stav následující. Konkursní správci porcelánské části podniku pomoc nabízenou Ministerstvem financí odmítli zcela s odůvodněním, že ani jeden ze závodů není životaschopný tak, jak je provozován. Ve sklářské části holdingu obdrželo Ministerstvo financí na začátku února informaci o tom, že společnost Sklárny Kavalier nepožaduje státní intervenci. Poslední část, kde ještě Ministerstvo financí intenzivně jedná, je společnost Crystalex, kde zatím nejsou do dnešního dne dodány všechny potřebné podklady, které samozřejmě Ministerstvo financí musí verifikovat, tak aby se Ministerstvo financí mohlo kvalifikovaně vyjádřit, zda podnik je schopen neprodukovat ztrátu, bude-li v provozu. Ministerstvo financí požádalo společnost o doplnění a upřesnění údajů uvedených v těchto podkladech.

Nezávisle na těchto krocích, které spadají do zákonů této země, včetně insolvenčního, je třeba řešit situaci v postižených regionech. Tam kromě opatření, ke kterým už jsme sáhli a která realizoval jak pan ministr dopravy z hlediska dopravní obslužnosti, tak pan ministr Nečas z hlediska potřebné pomoci - a pokud byste chtěli slyšet čísla, jak tato opatření zabrala, tak jsem samozřejmě ochoten je tady přečíst, zabrala velmi slušně a zájem byl nakonec nižší, než se v plánu předpokládalo - směřuje následující podpora kromě standardních protikrizových plánů - protože fakticky situace v těch regionech může být komplikovaná už nejenom z titulu ohrožení těchto závodů - probíhá urychlená příprava druhé výzvy programu Rozvoj 2 v rámci nového programu Podnikání a inovace, která je rovněž specificky zaměřena na strukturálně nejpostiženější regiony České republiky, kam byly nad rámec vládního rozhodnutí zařazeny i regiony Karlovy Vary, Česká Lípa a Vsetín, to je regiony s tradičním zvýšeným zastoupením sklářského průmyslu, jenž nyní patří mezi odvětví, která stávající ekonomická recese ještě více postihla a prohloubila jejich vlastní dlouhodobou krizi.

Považoval jsem za nutné doplnit informace z odpovědi na interpelaci Jiřího Paroubka o tato nová fakta, která doplňují informaci z mé odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo vlády. Rád bych, dámy a pánové, vysvětlil postup a situaci, do které jsme se dostali. Paragraf 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko a ani o ní dále nejedná. Já jsem zahájil bod, pohledem do seznamu omluvených poslanců jsem zjistil, že pan Paroubek se neomlouval, čili logicky předpokládám, že je přítomen. Proto jsem tento bod zahájil. Pak se přihlásil pan předseda vlády. Já jsem vyjádřil naději, že pan poslanec Paroubek přijde v průběhu jeho odpovědi, ale to se nestalo. Nevidím možnost, jak nedat slovo předsedovi vlády, ale v tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než abych konstatoval, že projednávání této interpelace je přerušeno, a to na základě důvodů vyplývajících z jednacího řádu. Čili ani o tom nedám hlasovat. Děkuji vám za pochopení.

Jsem upozorňován, že jednání o této interpelaci je ukončeno. Tak je to správně a pan poslanec Koníček už kýve spokojeně hlavou. Já jsem také spokojen a pro stenozáznam - pan předseda vlády také kýve spokojeně hlavou.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je interpelace paní poslankyně Milady Halíkové ve věci plnění vládního usnesení č. 904 z 15. 9. 2004. Interpelovala pana ministra financí Miroslava Kalouska. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 721. Pan ministr Kalousek je řádně omluven, což mi nebrání, abych otevřel rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Halíková.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, na základě četných dotazů a stížností občanů, uživatelů nájemních bytů společnosti RPG, dříve OKD, a. s., jsem se obrátila s písemnou interpelací na ministra financí pana Miroslava Kalouska ve věci plnění vládního usnesení č. 904 z 15. 9. 2004. Jsem si vědoma toho, že základem problému byla, když to řeknu velice jemně, nepovedená privatizace, při níž byl převeden soubor téměř 45 tisíc bytů v 547 bytových domech v Moravskoslezském kraji na nabyvatele 45procentního akciového podílu České republiky ve společnosti OKD, a. s.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP