(9.30 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Žádný z celních úřadů není pro okres Příbram lehce a dobře přístupný. Zjednodušené postupy, které mohou situaci částečně řešit, nelze použít na rizikové zboží. Zejména v dovozních režimech je tento seznam zboží značně zúžen a to znamená, že nelze tento režim uplatnit, nehledě na následné kontroly, které je nutno provádět i u zjednodušených postupů. V případě kontroly u zjednodušeného postupu je kontrola z Benešova ekonomicky a časově náročná jak pro deklaranty, tak pro celní správu, takže by docházelo, říkají účastníci petice, dnes tedy již dochází k mnohem větší ekonomické zátěži státního rozpočtu, resp. rozpočtu celní správy než při zachování stávajícího stavu.

Pro zajímavost, ten nadstandardní postup spočívá zejména v tom, že některým ekonomickým subjektům v Příbrami byla poskytnuta výhoda celního odbavení přímo na místě, to znamená deklarant, v tomto přípravě z Benešova, dojíždí k nim a přímo odclívá některé zboží. To se ale netýká menších subjektů a už vůbec se to netýká občanů města Příbrami, kteří, jak říkám, pro celní odbavení jednoduchého balíčku musí dorazit do některé z celních poboček vzdálené zhruba 60 kilometrů.

Převod celních úředníků na jiné celní úřady neposkytuje žádné finanční úspory. Náklady zůstávají stejné. To znamená samozřejmě zatížení mzdové zůstává stejné bez ohledu na to, zda ten pracovník pracuje v Příbrami, nebo v Benešově, a také část úředníků zůstala v Příbrami, to znamená i budova zůstává i nadále obhospodařována celní správou. Ani v tomto případě k žádným úsporám nemůže dojít.

Množství společností v příbramském okrese závislých na odbavení celním úřadem je značné, a to i s přihlédnutím k možnosti využití zjednodušeného postupu, které nedovoluje projednat zboží podléhající zákazům, kvótám či jiným omezením dovozu a vývozu. Tento problém se vztahuje zároveň na dovozy a vývozy prostřednictvím železnice. Osobám, které potřebují celně odbavit neobchodní zboží, např. poštovní balíky ve vývozu, stěhované svršky, individuální dovozy, vzniknou zbytečné dopravní náklady a časové prodlevy a de facto některým občanům či ekonomickým subjektům se z časových i ekonomických důvodů možnost odbavení úplně znemožní. Troufám si tvrdit, že budete-li chtít do zahraničí poslat jednoduchý balíček, cesta do Benešova a zpátky, čas tím strávený vás může od takového odeslání balíku zcela odradit.

V neposlední řadě celní správa je státní orgán, který má za úkol zajišťovat celní odbavení, dohled a poskytovat služby související s tímto odbavením občanům a právnickým osobám, kteří podle zákonných norem jsou povinni projít celním odbavením či deklarovat zboží k celnímu odbavení. Celní správa by neměla občanům a právnickým osobám znemožňovat podmínky pro celní odbavení s prostým poukazem na pouhou ekonomickou výhodnost, jak již bylo několikrát řečeno. Navíc není zcela jisté, zda ekonomická výhodnost v tomto případě zmiňovaná je vůbec platná.

Zrušením celní pobočky dojde ke zhoršení celního odbavení celého okresu, znevýhodnění firem a občanů vůči jiným bývalým okresům, kde právnické osoby a občané mají možnost celního odbavení. Úkolem a principem státní správy je dohlížení na dodržování zákonných norem, vytváření podmínek pro občany a ekonomické subjekty tak, aby mohli splnit své povinnosti a poskytovat těmto občanům a subjektům služby, které souvisí s výkonem těchto zákonných norem. Dle prohlášení této vlády a předchozích vlád i proklamací ministerských úředníků a úředníků státní správy je prioritou státní správy zjednodušení administrativy pro ekonomické subjekty a občany této země, podpora ekonomických subjektů při vytváření HDP. Dalšími body pak je snižování ekologického zatížení, omezování kamionové dopravy v České republice, snižování výdajů na provoz státní správy. Všem těmto bodům úvaha či rozhodnutí celního ředitelství odporuje, neboť zhorší, možná i znemožní z ekonomických důvodů některým subjektům splnit svou zákonnou povinnost celního odbavení, a tím zhorší ekonomickou a konkurenční schopnost celého okresu Příbram. Zvýší se administrativní a ekonomická náročnost celního odbavení, zvýší se ekologické zatížení a dopravní zatížení okresu Příbram, neboť tímto rozhodnutím dojde ke zvýšení osobní a kamionové dopravy mezi okresem Příbram a okresy, kde bude možné provádět celní odbavení. Zatíží se neadekvátně státní rozpočet o náklady jak ekonomické, tak časové, které nutně vzejdou s nově vzniklým dohledem okresních úřadů, resp. Celního úřadu Benešov nad zbožím pod celním dohledem v okrese Příbram. Dojde ke zvýšení zatížení tohoto úřadu a tím pádem i nutnosti navýšit tabulkové stavy úředníků. Tím je tedy myšlen onen úřad v Benešově. Bude muset být vyčleněn personál celního dohledu a bude nutné vyčlenit dopravní prostředek, který bude provádět ono nadstandardní odbavení prostřednictvím přímé účasti v jednotlivých firmách. Takže de facto se po ekonomické stránce změní pro celní správu to, že se pouze sníží pracovní výkonnost celních úředníků, zvýší se náklady na celní řízení těch, kteří budou cestovat mezi okresy a tím pádem nebudou moci provádět to, k čem byli primárně určeni, a to k provádění celního odbavení, řízení a dohledu.

Jak jsem na začátku této petice četla, ona ještě pokračuje, na které všechny orgány se Hospodářská komora a její zástupci obrátili. Není zcela bez zajímavosti, že jediným, kdo se rozhodl reagovat, byť krátce, byl kromě ministra financí pan ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Ostatní dotčené orgány kromě tedy celní správy, které se to týkalo, ředitelství celní správy, se ani neobtěžovaly Hospodářské komoře a občanům města Příbrami, kteří byli zastoupeni svými zaměstnavateli, v tomto případě odpovědět.

Já vás teď poprosím, pane předsedající, o avizované přerušení, potažmo vás, kolegové, tak aby mohlo dojít k novému projednávání, ale obávám se, že k němu nemůže dojít dříve než při příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, paní poslankyně. Ale musím přerušit do doby, než přijde místopředseda vlády nebo předseda vlády. Jejich účast je požadovaná ve smyslu našeho usnesení.

 

Hlasování, které bezprostředně po příchodu odpovědného funkcionáře vlády - už je tady pan premiér - zahájím. Je to návrh na přerušení projednávání interpelace paní poslankyně Dundáčkové na pana ministra Kalouska.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá najevo v hlasování 419 tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 110 poslanců, pro 71, proti 1. Takže bod jsme přerušili.

 

Slovo má pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, já si dovolím jenom skromnou informaci. Tato vláda má svého předsedu a tři místopředsedy vlády. Dva místopředsedové vlády jsou na zahraničních cestách spojených s českým předsednictvím. Pan místopředseda vlády Petr Nečas je na tripartitě. Já bych jenom poprosil představitele sociální demokracie, kteří žádali o přerušení této schůze, jestli by mi sdělili, zda mám pana místopředsedu Nečase požádat, aby zrušil tripartitu a přijel sem do Poslanecké sněmovny, aby pan předseda vlády mohl alespoň vyjít ze sálu, je-li to potřeba. Pokud je potřeba zrušit tripartitu a povolat pana místopředsedu Nečase, jistě je to možné. Na návrh sociální demokracie určitě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi klubu Občanské demokratické strany a přistoupíme k projednávání další interpelace, ale poté co oznámím, že pan poslanec Bičík je z odpoledního jednání rovněž omluven.

Předseda vlády Mirek Topolánek odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Paroubka ve věci dopadu podání insolvenčních návrhů na podniky skupiny Sklo a porcelán. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 708 a já mohu otevřít rozpravu k této věci. Chce někdo vystoupit k této interpelaci? Hlásí se pan předseda vlády. (Poslanec Paroubek není přítomen.) Já věřím, že pan Paroubek v průběhu projednávání jeho interpelace dorazí do Sněmovny.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP