(10.00 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Dále pan ministr píše: Výše uvedený podnět od sdružení nájemníků BYTYOKD.cz se týkal i dodržování tohoto závazku a také v této věci jsme sdružení nájemníků BYTYOKD.cz vyzvali k další spolupráci s cílem prověřit, zda mohlo dojít k porušení podmínek smlouvy.

Bytový fond, jehož se petice týká, byl původně převeden na OKD v rámci založení akciové společnosti OKD rozhodnutím číslo 208/1990 ministra hospodářství ze dne 29. prosince 1990. Společnost RPG Byty, která je v současnosti vlastníkem bytového fondu, pak vznikla přeměnou společnosti OKD 31. května 2006. V rámci této přeměny přešel ze společnosti OKD bytový fond na společnost RPG Byty, která je právním nástupcem OKD. Jednalo se o přechod práv a povinností ze zákona, nikoliv o smluvní převod bytových domů, nebo dokonce jednotlivých bytů. Přibližně v době přeměny společnosti OKD, avšak nezávisle na ní, došlo k přeshraniční fúzi, na základě které se univerzálním právním nástupcem zaniklé společnosti Karbon Invest stala společnost RPGI. Uvedenou fúzí přešly na společnost RPGI veškeré závazky plynoucí ze smlouvy zákonným přechodem a jsou proto pro ni závazné. Tato společnost je v současnosti jediným společníkem společnosti RPG Byty. Sama společnost RPG Byty není a nebyla stranou smlouvy. Sama ze smlouvy nemá žádné povinnosti ani žádná práva.

Opět si dovolím vyjádřit svůj odlišný názor.

RPGI nijak nezpochybňuje svoje nástupnictví ve vztahu k závazkům ze smlouvy a dále ani nijak nezpochybňuje, že společnost RPG Byty je právním nástupcem společnosti OKD v oblasti hospodaření s bytovým fondem. Podle názoru uvedené advokátní kanceláře byty, jakkoli pochybné, nelze považovat za porušení povinnosti ze smlouvy, které je v případném sporu možné prokázat - zde to nemá podle mě logiku - ale Ministerstvo financí nemůže účinně zasáhnout. Žádné pochybení ze smlouvy jsme však zatím nebyli schopni prokázat způsobem, o němž bychom ve spolupráci s našimi právními zástupci byli přesvědčeni, že může mít reálnou naději na úspěch.

Tolik odpověď pana ministra Kalouska. Já se domnívám, že k situaci by se zde možná mohli vyjádřit i bývalí ministři vlády sociální demokracie z dob, kdy tyto převody proběhly, a kteří možná mají více informací o tom, jak to tehdy bylo a jak bychom se mohli my jako Poslanecká sněmovna s následky těchto rozhodnutí vypořádat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. V rozpravě se hlásí ještě pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych reagoval na první větu, kterou jsem uslyšel z vystoupení paní kolegyně Halíkové, která tam pronesla ono kouzelné, že to byl nějaký dar. To mě zaujalo, protože jsem se díval, a o této věci poměrně dost vím, kdy byla provedena privatizace, resp. kdy byly smlouvou prodány tyto byty i s nájemníky společnosti OKD. Jestli se nemýlím, bylo to na základě usnesení vlády z roku 2004 a myslím si - a to bych reagoval na svého předřečníka, paní kolegyni - že opravdu by asi bylo právem této Sněmovny se ptát, proč zrovna takto a kdo byl v té době u tohoto rozhodování, že takto tyto byty prodal. Nebyla to tato vláda.

A možná jenom k té historii. Protože jsem z regionu, kde se těží uhlí a kde jsou i tyto byty, někdy v letech 1997-1998, v tomto období, došlo k procesu, který se nedá nazvat privatizací, ale byl to v podstatě komplex událostí, které skončily tím, že vláda nebo stát v té době držel už pouze 46 % majetku a 3 %, která rozhodovala, byla koupena fyzickou osobou a stala se předmětem obchodního zájmu stávajících vlastníků minoritní části. A v důsledku toho to navýšení na 49 % znamenalo, že de facto byli majoritními vlastníky. Stejným způsobem v té době došlo k pohybu i na Mostecké uhelné společnosti a myslím, že bez nějakého velkého zájmu veřejnosti a politických kruhů. Ale následně poté - a znovu říkám, málokdo si to uvědomuje - vlastně vláda byla v situaci, že neměla žádný nástroj na to, jak ovládat tuto společnost, byť v ní měla to, co se nazývá skoro polovina, těch 46 %, a následně poté došlo k tomu procesu, který samozřejmě ve své podstatě znamenal, že se prodal i celý majetek, to znamená i ty byty.

Tady bych asi nesouhlasil s tím, co říkala paní interpelující, že dekrety byly vydány prostřednictvím národních výborů a je tedy diskutabilní, čí to byly byty, protože to byly klasické podnikové byty, na které v té době měly dispoziční právo OKD, stejně jako např. Mostecká uhelná, stejně tak jako další služební byty, které svého času byly projednávány v Poslanecké sněmovně.

Čili pokud se budeme ptát, kde je ta příčina, hledejme ji v usnesení vlády z roku 2004. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Wolf, potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Wolf: Dobrý den. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl také několik slov. Já si myslím, že to, na co si lidé stěžují dnes v té oblasti, kde jsem byl několikrát, a s tím problémem se znova a opět seznamuji a stále podrobněji a docházím k závěru, že to je pouze bohužel velký právní problém, který buď zvládnou současní obyvatelé, nebo ho nezvládnou, což je velmi špatně. Nicméně si myslím, že jak právě řekl můj předřečník a já bych to trošičku specializoval, vláda hospodařila tak špatně, že se dostala do stavu, kdy už nemohla rozhodovat, a následkem toho došlo k převzetí moci těmi společnostmi. Ale co je na tom hrozně špatně, je to, že lidem bylo přislíbeno - a lidi si pamatují, obrovské množství lidí si pamatuje, že dostali příslib - že ty byty dostanou v podstatě v cenách tenkrát za hubičku. Čas šel a dnes ta situace vypadá úplně jinak, lidé se cítí podvedeni a já si myslím, že je v pořádku, že se cítí podvedeni, a měli bychom s tím něco dělat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád řekl, že se skutečně jedná o právní problém, a nejedná se jenom o právní problém v této konkrétní záležitosti, ale i v záležitosti rožnovských bytů po bývalé Tesle Rožnov. Myslím, že není tak důležité, za které vlády se stalo, že došlo k určitým pochybením při privatizaci bývalých státních podniků, ale spíše jde o to, co bude dál.

Pan kolega Seďa v minulém týdnu interpeloval právě ve věci bytů v Rožnově pod Radhoštěm, kde se vlastně taky zjistilo, že došlo k nějakému pochybení v rámci privatizačního projektu. Všichni víme, v jakém tempu se schvalovaly privatizační projekty, a jestliže došlo k určitým pochybením a následky dneska mají nést obyvatelé těchto bytů, pak je třeba hledat řešení. Myslím, že vláda by se k těmto problémům měla postavit čelem a ti lidé by neměli být udržováni v nejistotě, co bude s jejich byty a jestli se současní vlastníci těchto bytů, kteří k nim přišli, řekněme, omylem nebo pochybením v privatizačním projektu, se rozhodnou jim tyto byty prodat a za jakou cenu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní přistoupíme k návrhu na přerušení projednávání odpovědi na tuto interpelaci. Já vás nicméně musím odhlásit a poprosit o novou registraci.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, abychom přerušili projednávání odpovědi na tuto interpelaci, ať zvedne v hlasování 420, které jsem zahájil, ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek: z 89 přítomných bylo pro 84 a 1 byl proti. Tím jsme přerušili projednávání tohoto bodu

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP