(18.30 hodin)
(pokračuje Filipiová)

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokol k této úmluvě vstoupily pro ČR v platnost 12. června 2006 a byly vyhlášeny pod číslem 55/2006 Sb. a 56/2006 Sb.

Uvedené právní nástroje zlepšují justiční spolupráci v trestních věcech mezi členskými státy EU, a to zejména tím, že ve srovnání s předchozí smluvní úpravou rozšiřují situace, při nichž lze o pomoc žádat, a usnadňují pomoc celou řadou opatření tak, aby byla rychlejší, pružnější a ve svém důsledku účinnější.

V souladu s čl. 24 odst. 5 ve spojení s čl. 38 Smlouvy o EU učinila ČR na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 8. června 2004 v souvislosti s podpisem dohody prohlášení, že nebude dohodou vázána, dokud nevyhoví svým ústavním požadavkům. Toto prohlášení může být odvoláno až po ratifikaci dohody prezidentem republiky. Poté co všechny členské státy vyhoví svým ústavním požadavkům, bude Radě EU doporučeno dohodu uzavřít. Do dnešního dne byla dohoda ratifikována Švédskem, Finskem a Litvou.

Ratifikace dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR a napomůže rozšíření možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem ČR, i se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv, jimiž je vázána, a z členství ČR v EU. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, paní ministryně.

 

Nyní rozhodneme hlasováním o tom, že pan poslanec Jan Hamáček nahradí coby zpravodaj nepřítomného poslance Zdeňka Jičínského. Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 272. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 100 poslanců, pro bylo 83, 1 proti. Návrh byl přijat a já prosím pana poslance Hamáčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, paní ministryně smlouvu vyčerpávajícím způsobem odůvodnila a já bych pouze dodal, že pomáhat si musíme, a doporučuji, aby byla propuštěna do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Jiný návrh není. Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 273. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, 99 hlasovalo, 84 bylo pro, nikdo proti. Návrh jsme přikázali zahraničnímu výboru.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, což je

 

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

 

Místo nepřítomného Ivana Langera prosím opět, aby se slova ujal pan místopředseda vlády Martin Bursík. (Ministr Bursík nemá dotyčný materiál k dispozici.) Já se omlouvám, jestli tady úkoluji vládu. To není mým úmyslem ani mou pravomocí, ale děkuji za vstřícnost. (Materiál je mu zapůjčen.)

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane předsedající. Dnes jsem se stal specialistou na výměnu utajovaných informací a předkládání bilaterálních smluv, tentokrát mezi ČR a Republikou Makedonie. Jinak důvodová zpráva a úvodní slovo se nachlup podobá ostatním, takže vás prosím o schválení i tohoto materiálu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Kateřina Jacques, která je zpravodajkou pro první čtení.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, já pouze doplním, že návrh na sjednání této smlouvy iniciovala česká strana, a to z důvodu brzkého začlenění Makedonie do Severoatlantické aliance, čili je v našem zájmu mít tuto dohodu uzavřenu. Organizační výbor navrhl přikázání zahraničnímu výboru a i to vřele doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto rozpravu končím.

 

Sděluji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nejsou-li jiné návrhy, rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 274. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 87, nikdo proti. Návrh byl přijat a tento tisk přikázán zahraničnímu výboru.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze
/sněmovní tisk 618/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. I s Moldávií se podařilo upravit smlouvu o ochraně investic tak, aby odpovídala unijnímu právu. Podařilo se to tímto protokolem, který mění článek 3, článek 6 a článek 10 tak, aby byl v souladu s komunitárním právem, a proto prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tím je pan poslanec Daniel Reisiegel.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Vážené dámy a pánové, jelikož ČR je povinna uvést všechny své mezinárodněprávní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem, je potřeba provést změny, které se týkají jednak rozhodnutí Rady EU přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, a jednak se týkají opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů. Je žádoucí předmětné změny provést, a proto doporučuji přikázat tento tisk zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

 

Připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování pořadové číslo 275. Kdo souhlasí s návrhem organizačního výboru na přikázání zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 100 přihlášených bylo pro 85, nikdo proti. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento tisk k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tisk číslo 633 je bodem

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické
a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 633/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane místopředsedo. Karpatská úmluva byla podepsána a ratifikována všemi státy karpatského regionu, tj. ČR, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Polsko, v roce 2006. Cílem je spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiku, přírodní hodnoty, kulturní dědictví. Rovněž jde o ochranu ohrožených druhů, endemických druhů flóry, fauny a velkých šelem a taktéž o výměnu informací, spolupráci na vědeckém výzkumu, podpoření vědecké spolupráce mezi vědeckými institucemi atd. Takže vás žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení a tou je Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, pan ministr vystihl charakteristiku protokolu. Ve vlastním protokolu, ani v důvodové zprávě jsem neshledala nic, co by bránilo souhlasu s ratifikací, a proto doporučuji tak jako organizační výbor, aby byl projednán tento tisk v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto končím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. (Několik poslanců má zdviženou ruku - domnívali se, že se již bude hlasovat.) Já jsem ještě nezahájil hlasování. Já jsem viděl zdviženou ruku paní poslankyně Konečné, tak jsem si myslel, jestli se nehlásí do rozpravy nebo nechce přikázání jinému výboru.

Pokud tomu tak není, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 100 poslanců, pro bylo 85, proti jediný. Návrh byl přijat a tisk jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP