(18.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Bod, kterému se budeme věnovat, je

 

107.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

 

Místo omluveného Ivana Langera přednese úvodní řeč místopředseda vlády Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane místopředsedo, dámy a pánové, naše závazky z členství v NATO a v EU vyžadují také, abychom si vyměňovali utajované informace, ale protože neexistuje žádná multilaterální smlouva, tak je potřebné uzavírat jednotlivé bilaterální smlouvy. My můžeme uzavírat smlouvy pouze s těmi státy, které dokážou chránit informace minimálně na shodné úrovni, jako je to v případě České republiky. Švédské království tato přísná kritéria splňuje, a proto vám zde předkládám k ratifikaci tento návrh s tím, že bohužel podrobnější informace vám nemohu poskytnout, protože se jedná o utajované informace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Jako zpravodaj pro prvé čtení vystoupí pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, tato smlouva byla podepsána panem Dušanem Navrátilem, což je ředitel NBÚ, takže to je spolehlivý člověk. Já jsem přesvědčen, že naše vztahy se Švédskem od dob třicetileté války jsou také v pořádku. Pronajali nám i gripeny, takže bych doporučil propustit smlouvu do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Přednesu návrh na přikázání výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nemá-li nikdo další návrh, rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 268, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 97 poslanců, pro bylo 80, nikdo proti. Návrh byl přijat, bod ukončen.

 

Budeme se věnovat bodu

 

108.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

 

Návrh uvede místopředseda vlády Martin Bursík místo omluveného Ivana Langera.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Dámy a pánové, nechci brát váš čas, to je úplně stejná argumentace jako v případě Švédska, akorát si dosadíme v tomto případě Norsko, ale jinak jde o úplně stejnou materii. Finsko. Já jsem tam viděl.., pardon, další bude Norsko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, co k tomu dodat, snad jen že vztahy mezi Českou republikou a Finskou republikou jsou jak v oblasti ekonomické, tak kulturní na velmi dobré úrovni. A tak i já doporučuji přikázání zahraničnímu výboru a ratifikaci této smlouvy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže ji končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Další návrh není. Takže rozhodneme v hlasování pořadové číslo 269. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 269 skončilo. Hlasovalo 98 poslanců, pro bylo 83, nikdo proti. Takže návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Bod

 

109.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 602/ - prvé čtení

 

Opět prosím pana ministra Martina Bursíka, aby za nepřítomného Ivana Langera návrh odůvodnil.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane předsedající. Tato smlouva byla podepsána ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a velvyslancem Norského království. Upravuje ve stejné míře jako ty dvě předchozí smlouvy rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráci mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv a nakonec i režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tím je pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Standardní smlouva se slušným státem, jako je Norské království. Jenom doporučuji propustit do druhého čtení. Bude projednána v zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není-li jiný návrh, rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 270. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 98 poslanců, pro bylo 86, nikdo nebyl proti. Takže tento návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu.

 

Bod

 

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
/sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

 

Opět pan ministr Martin Bursík za nepřítomného Ivana Langera. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane místopředsedo. Tedy dohoda mezi vládou České a Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností byla podepsána v únoru 2005, ale ukázalo se, že je potřebné tuto dohodu aktualizovat, a proto v červnu tohoto roku byla podepsána mezi řediteli Národních bezpečnostních úřadů obou zemí tato dohoda, která je vám nyní předkládána k ratifikaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení. Tou je paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, vše podstatné už zaznělo. Smlouva z roku 2005 se stala nevyhovující. Tato následná smlouva ji v mnoha ohledech vylepšuje. Organizační výbor navrhl přikázat tento sněmovní tisk zahraničnímu výboru a já vám to vřele doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže končím obecnou rozpravu.

 

Návrh na přikázání z kuchyně organizačního výboru je takový, že by měl tento návrh projednat zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, rozhodneme o tomto návrhu organizačního výboru v hlasování pořadové číslo 271. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 98 poslanců, pro bylo 82, nikdo proti. Návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Nyní se rozhlížím, zdali je přítomen pan ministr Jiří Pospíšil… Ano, paní ministryně Filipiová ho zastoupí, takže můžeme projednat bod, kterým je

 

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským
královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000
o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie
a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003)
/sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

 

Prosím paní ministryni Filipiovou, aby se ujala slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já tady za pana ministra Pospíšila vás seznámím stručně s obsahem smlouvy, jejíž název již zazněl. Dohoda byla podepsána v Bruselu 19. prosince 2003 a zakotvuje možnost používat některá ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě ve vzájemných vztazích mezi členskými státy Evropské unie, Islandem a Norskem.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP