(13.40 hodin)

Poslanec Jiří Krátký: Byl by to celý bod B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 142 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Krátký: Celé C. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 242, z přítomných 142 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pod písmenem D účinnost. (Ministr: Nesouhlas. Zpravodaj: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 243, z přítomných 142 pro 55, proti 25, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Krátký: Tím, že byl přijat A1, A2, můžeme hlasovat i o E pana poslance Chytky. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: V tomto případě souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 244, z přítomných 142 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 520, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 245, z přítomných 142 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 111.

 

Pokračovat budeme po krátké poradě, kterou jsem tady učinil před zahájením tohoto bodu, bodem č. 3 a vychází to z našeho hlasování z rána. Jde o přerušený bod po obecné rozpravě.

 

3.
Vládní návrh zákona trestní zákoník
/sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

 

Obecná rozprava byla ukončena, a budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Prvním přihlášeným v podrobné rozpravě je ministr Cyril Svoboda, připraví se pan ministr Ivan Langer, poté pan ministr Liška, kterého tady ovšem nevidím. A skončíme panem kolegou Kvapilem. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem avizoval už na samém počátku i v době, kdy jsme projednávali tento návrh ve vládě, že podám pozměňovací návrh, který se týká drog. Já jsem byl u té původní právní úpravy, která se týkala neoprávněnosti držení drog, která zavedla velmi přísnou právní úpravu, a již tehdy se argumentovalo proti této úpravě, že bude namířena proti konzumentům a že povede k teroru těch, kteří požívají drogy. Praxe prokázala, že se tak nestalo. Možná že mi někdo uvede nějaké ojedinělé případy, ale fakticky se tak nestalo, policie, státní zastupitelství i soudy se stávající právní úpravou nakládají zcela rozumně.

Důvod, proč jsme tehdy přistoupili k této přísné právní úpravě, byl jeden jediný. Neumožnit dealerům únik od spravedlnosti, to znamená, že jsme chtěli, aby se pozice státu jakožto toho, kdo má prokazovat neoprávněnost držby, co nejvíce zjednodušila, aby bylo možné zasáhnout proti kterémukoli dealerovi drog.

Faktická zkušenost, jak jsem řekl, potvrzuje, že takto orgány činné v trestním řízení se chovají. A v praxi, která je i v zahraničí, je praxe, která se diskutuje, s mými konzultacemi s některými představiteli Policie ČR jsem se dozvěděl, že Velká Británie, která vedla právní úpravu ke změkčení ve vztahu měkká - tvrdá droga, tak že je pod tlakem, aby tato právní úprava byla opět vrácena do původní podoby, a že pod stejným tlakem je také Holandsko, které je známo tím, že tato právní úprava je liberální.

Můj pozměňovací návrh, který byl rozdán a na který odkazuji, vychází z reality, proto my v tom návrhu, který předkládám, nepředpokládáme, že by měl být trestán každý konzument drogy. My chceme, aby právní úprava nelišila mezi měkkými a tvrdými drogami. To nechť provedou ve své praxi soudy svými rozhodnutími, svojí praxí, ať zavedou klidně rozdíly v míře potrestání toho kterého pachatele trestného činu, ale v právním řádu má být jasný signál, že dělení mezi měkké a tvrdé drogy není nebezpečné. Je to nebezpečné (?) a z tohoto důvodu prosím, aby tento návrh, který byl rozdán, byl také podpořen vámi.

Vyhovujeme v tom, že nebude tato právní úprava namířena proti konzumentům, a vás žádáme a prosíme o to, aby se respektovalo to, že signál, který vyjde z naší právní úpravy, je jasný. Nelišíme mezi měkkými a tvrdými drogami. Jak tvrdé, tak měkké drogy jsou nebezpečné, stavíme se proti nim a samozřejmě počítáme s tím, že soudní praxe bude rozlišovat, a k tomu ten prostor v právní úpravě je. Důležité je, jaký signál o sobě vydáváme my jako společnost v našem trestním zákoně. Proto prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr poslanec Ivan Langer. Připraví se pan ministr Liška, který tady není, jeho přihláška propadá. Proto se připraví pan zpravodaj Polanský. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Česká republika stejně tak jako jiné evropské země není ušetřena některých negativních fenoménů souvisejících s chováním fanoušků na různých sportovních událostech. Také v České republice se z času na čas potkáváme s výtržnictvím, s jednáním, které je nepřijatelné v rámci normální slušné společnosti a které ohrožuje nejen průběh samotných sportovních utkání, ale ohrožuje také další diváky, kteří se jich účastní.

Právě proto vyhlásilo Ministerstvo vnitra boj tomuto negativnímu fenoménu, který v legislativní podobě začal v rámci projednávání reformy Policie České republiky, kdy jsme jasně určili odpovědnost na pořadatele takovéhoto sportovního utkání při zajištění bezpečnosti. Současně jsme řekli, že policie v okamžiku, kdy pořadatel nebude schopen zvládnout tuto situaci, je připravena zasáhnout, nicméně pořadatel v důsledku svého selhání musí být připraven nést odpovědnost, neboť v ceně každé vstupenky je vedle zábavy také povinnost pořadatele garantovat bezpečí všem divákům.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP