(13.30 hodin)
(pokračuje Chytka)

Zase, abych ale nebagatelizoval stanovisko Hutnictví železa, já si myslím, že dvě připomínky tam byly racionální, a tyto dvě racionální připomínky jsem se snažil odstranit ve druhém čtení a je to můj pozměňovací návrh pod písmenem E.

Shrnuto, domnívám se, že pokud Sněmovna přijme mé pozměňovací návrhy z druhého čtení pod písmenem E, je celý pozměňovací návrh pod písmenem A1 a A2 akceptovatelný, je z legislativního hlediska čistý, můžeme o něm hlasovat. A já věřím, že v regionech postižených těžkým průmyslem výrazně snížíme i emisi tuhých znečišťujících látek, jinými slovy rakovinotvorných látek, za což vám zejména za severní Moravu a severní Čechy děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se ujme slova pan poslanec Petr Wolf. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Wolf: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem zde proto, abych podpořil v podstatě tento pozměňovací návrh. Pár slov k tomu.

Jak vyplývá z výroční zprávy o životním prostředí, kterou v minulých dnech zveřejnila vláda, stav ovzduší v ČR je skutečně alarmující. Nejhorší vzduch pak dýchají lidé na Ostravsku, tedy údaj, že se zlepšuje životní prostředí, pokud se tedy jedná o ovzduší, pak je to v přímém rozporu.

Je všeobecně známo, že největšími znečišťovateli na Ostravsku jsou společnosti Mittal, pan kolega již hovořil o nějakém lobbingu, Evraz a v poslední době BorsodChem. Sám jsem se informoval na České ochraně životního prostředí v Ostravě, a to několikrát, co se děje. Pokud shrnu odpovědi příslušných úředníků, pak mi sdělili, že to vědí, ale že nemohou nic dělat, že v podstatě všechno je v pořádku, že je to v normě, že ale budou dělat další měření, ale že tomu moc šancí nedávají. Tito úředníci toto oficiálně sdělují na telefonu. Kromě toho můžu dodat dost fotodokumentace postižených oblastí, toho, co se vypouští atd.

Já chci jenom říci, že je opravdu tato situace zvláště v Ostravě a v blízkém okolí alarmující, a proto bych požádal Sněmovnu, aby podpořila pozměňovací návrhy pana kolegy Chytky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Wolfovi. Kdo dál do rozpravy? Ano, vidím paní poslankyni Jakubkovou. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás také chtěla požádat o podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Chytky. Dotýká se velmi vážného problému, který znají nejméně poslanci Moravskoslezského kraje. Více než 200 dnů zde lidé žijí v nezákonném prostředí, v prostředí, kde jsou tři čtvrtě roku překračovány zákonné emisní a imisní limity, a to dlouhodobě. Občané na tuto změnu čekají už velmi dlouho a budou vám vděční za vaši pomoc. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Kdo další do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Ještě se závěrečným slovem se přihlásil pan ministr Martin Bursík. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jednak bych vám chtěl velmi poděkovat za to, že jste laskavě zařadili tuto novelu zákona po jedné hodině a vyšli tím vstříc, abych mohl být osobně přítomen.

Pan poslanec Chytka de facto vzal práci za mě, vyjádřil se i k určitým argumentům, které se vám teď mezi druhým a třetím čtením objevily ve vašich poštovních schránkách. Já bych k tomu jenom rád dodal, že Ministerstvo životního prostředí na tomto poslaneckém pozměňovacím návrhu spolupracuje po dobu odhadem půl roku a pracuje na tom legislativa i odbor ochrany ovzduší, konzultujeme to s celou řadu partnerů, a také proto jsme poskytli k pozměňovacímu návrhu pana poslance Chytky podrobnou argumentaci, jejíž snahou, a myslím, že se to v principu podařilo, je vyvrátit argumenty, které by mohly některé vás vést k odmítnutí tohoto návrhu.

Podstata tkví v tom, že my máme problémy s tím, že ačkoliv zdroje znečištění, obzvláště velké zdroje, splňují emisní limity, kraj má možnost snížit emisní stropy, tak jsou vysoce překračovány imisní koncentrace, a tento návrh je cestou k tomu, jak v nejpostiženějších regionech vydefinovat tomu regionu nějakou perspektivu, ať již v horizontu pěti anebo sedmi roků, takže my velmi tento návrh podporujeme a byl bych velmi rád, kdybyste mu věnovali pozornost a též jej podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tedy pokračovat. Rozprava byla ukončena. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ještě se zeptám, jestli o závěrečné slovo má zájem pan zpravodaj Krátký nebo pan zpravodaj Aubrecht. Nemají.

Prosím, pane zpravodaji, oznamte postup při hlasování, poté přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádříte, stejně jako pan ministr životního prostředí. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji hlasovat v tomto pořadí: Bod A rozdělit na dvě části, a to bod A1, 2 a potom od trojky dál. Důvod je právě díky tomu pozměňovacímu návrhu.

Já se úplně ztotožňuji s tím, že Ostravsko je velmi zasažený kraj, který potřebuje tuto část ochrany ovzduší vyřešit, ale nedomnívám se, že je to potřeba řešit plošným zákonem, který dostávají do kompetence kraje. Po zkušenostech z posledních několika měsíců mám pro to velmi pádné důvody. S kvalifikací našich úředníků, takzvaných odborníků, prostě se neztotožňuji.

Můj návrh je, rozdělit A na dvě části - 1, 2 a od trojky dál. Pak bychom hlasovali celé B, celé C, a pokud by byl přijat bod A1, 2, hlasovalo by se i o E. Pokud by A1, 2 nebylo přijato, tak potom E je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozuměli všichni návrhu na proceduru? Pan poslanec Aubrecht. (Sděluje zpravodaji Krátkému, že vypadlo hlasování o bodu D.)

 

Poslanec Jiří Krátký: Déčko jsem zapomněl. Pardon, omlouvám se kolegovi Aubrechtovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to se musí hlasovat, abychom věděli o účinnosti zákona. Všichni rozuměli proceduře? Raději ji odhlasujeme, a to v hlasování pořadové číslo 237, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s procedurou navrženou panem zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 141 poslanců pro 121, proti nikdo. Postup hlasování byl schválen.

 

Prosím první pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Krátký: První pozměňovací návrh je bod A1, 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 238, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Pardon, stanoviska? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Nesouhlas.) Ano. Kdo je proti? (Námitky a zmatek v sále.) Já jsem pro řekl! Omlouvám se. (Požadavky na anulaci tohoto hlasování.) Dobře, prohlašuji hlasování číslo 238 za zmatečné.

 

A o bodě A1, 2 budeme rozhodovat v hlasování 239, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Stanoviska jste slyšeli. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 142 poslanců pro 90, proti 19. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Krátký: Další hlasování by bylo o bodu A od bodu 3 po 16 jako komplet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 142 pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP