(13.50 hodin)
(pokračuje Langer)

V případě, když pořadatel opakovaně tuto odpovědnost neunese, resp. nově definované povinnosti nedodrží, hrozí mu až sankce uzavření stadionu.

Druhou etapou těchto změn bylo vypracování velmi přesného a podrobného manuálu pro jednotlivé vlastníky klubů a pořadatele sportovních událostí. Oproti minulosti jsme k jednomu stolu posadili zástupce policie, Ministerstva vnitra, samospráv, představitelů Českomoravského fotbalového svazu a zástupce jednotlivých klubů a přesně jsme vyprecizovali oprávnění, které mají pořadatelé sportovních utkání již v tuto chvíli k tomu, aby mohli zamezit přístup závadovým osobám na stadiony.

Další etapou v tomto boji je pozměňovací návrh, který předkládám, který byl zpracován společně s experty Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti a který se týká zavedení nového, alternativního trestu v trestním zákoníku, a to zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Cílem tohoto alternativního trestu, jehož motivace je v zahraničí, je dosáhnout toho, abychom těm výtržníkům, kteří byli v minulosti za své závadové jednání potrestáni, měli možnost uložit, než bude uložen ten přísný trest odnětí svobody, alternativní trest v podobě zákazu účasti na takovýchto utkáních. Domníváme se, že tento mezikrok je optimální v té podobě, neboť přináší sankci, která reaguje na bezprostřední charakter předtím páchaného trestného činu. Podle nové definice této skutkové podstaty by mohl být pachateli úmyslného trestného činu uložen zákaz trestu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let. Výkon tohoto trestu by podléhal spolupráci Policie ČR a probační a mediační službě.

V kontextu s tímto pozměňovacím návrhem týkajícím se nového trestního zákoníku také podávám odpovídající pozměňovací návrh k souvisejícímu trestnímu řádu. Odkazuji v této souvislosti na svůj písemný pozměňovací návrh ze dne 31. října 2008 a věřím, že tento pozměňovací návrh si získá podporu poslanců a poslankyň v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Langerovi. Pan zpravodaj nyní v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Pavel Ploc. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pro stručnost odkazuji na své pozměňovací návrhy, které jste obdrželi začátkem tohoto týdne jednání Sněmovny.

Pokud jde o sněmovní tisk 410, to znamená trestní zákoník, navrhuji doplnit v § 335, který se týká maření výkonu úředního rozhodnutí, ještě jednu povinnost nebo upřesnění podmínek pro toho, kdo maří výkon úředního rozhodnutí v případě domácího násilí, kdy je vykázán z domácnosti, a v obdobných případech, a zahrnout tuto skutečnost právě do odst. 2 § 335, že se také, pokud by to nerespektoval, jedná o maření výkonu úředního rozhodnutí.

Další změnu ke stávajícímu návrhu trestního zákoníku navrhuji ohledně § 178 trestního zákona, což je trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji. Tento trestný čin, nebo jeho obdobu, jsme nyní projednávali v souvislosti s tiskem 443, v souvislosti s platným trestním zákonem. Já se domnívám, že je třeba tuto úpravu promítnout i do nového trestního zákoníku. Je to vlastně určitá změna, nebo určitá změna náhledu na problematiku spojenou s ochranou osobních údajů, která vyvstala v mezidobí, kdy je projednáván vlastní trestní zákoník. Jenom pro vaši informaci, je tam zahrnováno nově i nedbalostní jednání ve vztahu právě k ochraně těch příslušných údajů.

Dále. Už jsem včera avizoval, nebo předevčírem, když jsme projednávali trestní zákoník v obecné rozpravě, že ještě upřesním vlastním návrhem některé podmínky spojené s možností podmíněně propustit z výkonu trestu odnětí svobody. Takže navrhuji v § 86 a 87 trestního zákona, aby byly stanoveny další podmínky, které se vztahují zejména k propouštění závažných pachatelů, kteří se dopustili těch nejbrutálnějších nebo společensky nejnebezpečnějších trestných činů, s tím, že navrhuji, aby ještě bylo stanoveno v zákoně, že takovýto pachatel může být propuštěn po dvou třetinách - což bylo, což není nový návrh - ale jenom v případě, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byl odsouzen, a ve vztahu k povaze jeho osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. Čili tato úprava by samozřejmě znamenala v podstatě v těchto případech pravidelné znalecké zkoumání osob, které se dopustily takové trestné činnosti, předtím, než by bylo rozhodováno o jejich propuštění.

Potom ještě navrhuji, aby došlo ke změně legisvakanční lhůty, s tím, že by nový trestní zákoník měl platit od 1. ledna 2010, aby celá veřejnost, samozřejmě i odborná veřejnost, měla možnost se s touto novelou, jaksi zcela novou, zásadní a velkou normou seznámit. Upřesňuji, že by měl být účinný od 1. ledna 2010. Ten zákoník bude platný od Nového roku, už od roku 2009 - jenom pro vysvětlení - ale začne se aplikovat až po jednom roce, to znamená od 1. 1. 2010. Ten rok bude prostě k tomu, aby se s ním bylo možno seznámit, jak orgány justiční, právnická obec, tak samozřejmě i veřejnost.

Tolik asi k mým návrhům, k mým doplňujícím návrhům, pokud jde o trestní zákoník.

Ještě jsem chtěl jenom ve dvou velice stručných větách k návrhu, který zde přednesl pan kolega Chytka v obecné rozpravě, a to je diskuse na téma, kdy má nastat trestní odpovědnost u občanů této republiky. Zákoník navrhuje 15 let. Tato hranice proběhla, nebo byla podrobena široké diskusi ve vládě, která se nakonec rozhodla nikoliv pro 14, ale pro 15 let. Já jsem zastánce také této hranice, protože se domnívám, že zcela logicky trestní odpovědnost navazuje na ukončení školní docházky, kdy vlastně každý žák je jaksi uveden do občanského života tím, když dokončí základní vzdělání, je mu předán i formální dokument, svým způsobem, a to je občanský průkaz. A vidím zde ještě jeden moment, a to že v případě, kdy by došlo k poklesu, ke snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let, tak v podstatě tyto děti, které by se dopouštěly trestné činnosti, by se dostávaly, nebo by byla možnost je umístit do jakýchkoli zařízení vězeňského typu podstatně později, než je tomu dnes, kde se na ně vztahují jiné právní předpisy, mohou být odebrány od rodiny, mohou být umístěny do různých výchovných ústavů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP